(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Організація виробництва в аграрних формуваннях

631

А26

            Агропромисловий комплекс України. Сьогодення та майбутнє. 2010. Вип. другий: інформ. - довід. вид./ авт.- упоряд. Н.Г. Гороховська. - Киiв: ТОВ "Видавництво "Престиж Медіа інформ"", 2010. - 304 с: іл

У виданні висвітлено інформацію про сучасний стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України, провіднихсільськогосподарських підприємств, харчової промисловості, а також подана інформація про громадські об'єднання, асоціації, вищі навчальні заклади, що входять до агропромислової галузі. 

 

631.1

A65

Андрійчук, В.Г. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти/ В.Г. Андрійчук, М.В. Зубець, В.В. Юрчишин. - К.: Аграрна наука, 2005. - 140 с. - Бібліогр.: с. 130-131

 Зміст  укр., рос. та англ. мовами

Розглянуто причини і наслідки системного обвалу порадянської аграрної політики в Україні. Обгрунтовано необхідність розроблення новітньої аграрної  політики. Розрахована на зайнятих в управлінні сільським господарством, виробничників, науковців, аспірантів, студентів.

 

631.1

Б48

Березівський, П.С. Організація виробництва в аграрних формуваннях: навч. посіб./ П.С. Березівський, Н.І. Михалюк; М-во освіти і науки України, Львів. держ. аграр. ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.: табл. - Бібліогр.: с.555-559

                                 У посібнику висвітлено питання наукових основ організації виробництва в аграрних формуваннях, організації виробничого потенціалу і його використання, основ раціональної організації галузей рослинництва і тваринництва, підсобних виробництв і проміслів.

 

631.1

Б94

            Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник/ М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко и др; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики України. - Вид. 4-те, переробл. і доповн.. - Київ: Алерта, 2007. - 978 с.: рис., табл.

Висвітлено організацію бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського обліку на сільськогосподарських підприємствах за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів. На базі нових методичних концепцій викладено організацію обліку грошових коштів, цінних паперів, векселів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, необоротних активів, біологічних активів, розрахунків з виплати працівникам, запасів, зобов'язань, власного капіталу, виробництва, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності. Для студентів та викладачів аграрних вузів.

 

631.1

В26

            Ведение аграрного бизнеса в Украине/ Украинский клуб аграрного бизнеса. - К., 2013. - 94 с.: граф., цв. ил

Рассмотрены рынки факторов аграрного производства, ключевые изменения в законодательстве касающиеся аграрного бизнеса, инвестиционная привлекательность сегментов аграрного бизнеса.

 

631.1

В67

Волкова, Н.А. Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий: Учеб. пособие/ Н.А. Волкова, О.А. Столярова, Е.М. Костерин; Ред. Н.А. Волковой. - М.: КолосС, 2005. - 239 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов). - Библиогр.: с. 235-236

Рассмотрены экономические основы сельскохозяйственного производства - использование земли, производственных фондов, трудовых ресурсов, капитальных вложений и др.

 

663 (085)

К29

            Каталог інвестиційних проектів та пропозицій в агропромисловому комплексі України/ М-во аграрної політики України; надруковано за підтримки Канадсько-українського зернового проекту, який фінансується Канадським агентством з міжнар. розвитку. - К.: [б.в.], 2010. - 239 с. - 10.00 грн

Текст парал.: укр., англ.

В каталозі розміщена детальна інформація про агропромислові, агропереробні підприємства України: назва, профіль виробництва, адреса, контактні дані. Матеріал розміщено за областями, текст подається паралельно українською та англійською мовами.і

 

631.1

К36

Кестер, У.Основы анализа аграрного рынка : [учеб.]/ Ульрих Кестер; науч. ред. пер. О. Нивьевский. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - К.: АДЕФ-Україна, 2010. - 486 с.: рис. - Библиогр.: с.441-457.-  Предм. указ.: с. 458-463.

В книге изложены основы политэкономии, основополагающие знания отраслевой экономической политики на примере аграрного сектора. Рассматриваются основы ценообразования на товарных рынках, рынках средств производства. Раскрываются особенности аграрной политики, главным образом, на примере Европейского Союза.

 

 

 

631.1

М54

            Методичні рекомендації щодо формування спеціалізованих сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції тваринництва та обгрунтування раціональних розмірів ферм і комплексів/ В.Я. Месель-Веселяк, О.В. Мазуренко, П.В. Щепієнко и др.; за  ред. В.Я. Месель-Веселяка; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки". - Киiв: Нац. наук центр, 2007. - 64 с.

У методичних рекомендаціях опрацьовано теоретичні і методичні питання розвитку спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва та визначено їх раціональні рівні з виробництва молока, м'яса великої рогатої худоби і свиней. Здійснено економічне обгрунтування очікуваної ефективності роботи різних типорозмірів ферм з виробництва молока, дорощування і відгодівлі молодняку великої рогатої худоби та свиней.

 

631.1

М64

            Мировые тенденции развития агропромышленного производства (за данными ИА "АПК-Информ"): [тем. подборка]. - Днепропетровск, [2010]. - 96 с.: ил.

В тематическую подборку вошли статьи журнала "АПК-Информ" за 2002-2010 годы. Рассматриваются вопросы агропромышленного комплекса, в частности: производство и рынок основных сельскохозяйственных культур в странах Европейского Союза, Латинской Америки, Австралии, Ближнего Востока.

 

631.1

О-17

            Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі: практичне керівництво/ В.М. Жук, Б.В. Мельничук, Ю.С. Бездушна; за ред. В.М. Жука. - К.: Всеукр. ін-т права і оцінки, 2013. - 86 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-97205-0-4

            У керівництві розкриті питання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрногот бізнесу, наведено послідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиціної привабливості підприємства (юридична, фінансова, податкова перевірка). Висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділянки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, сільськогосподарська продукція).

 

663

П78

            Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку: монографія/ Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, П.І. Коренюк, Е.І. Шелудько; за ред. Б.М. Данилишина; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. - К.: Наукова думка, 2007. - 276 с: табл.. - Бібліогр.: с. 267-273.-  Авт. вказані в кінці книги.

У монографії досліджуються проблеми стратегічного розвитку продовольчого потенціалу України в сучасних умовах глобалізації світогосподарських зв'язків. Розроблено теоретико-методологічні засади планування  поступу і територіального розміщення продовольчого комплексу України на тривалу перспективу.Запропоновано механізми подолання негативних тенденцій, характерних для сучасного трансформаційного процесу продовольчого комплексу України. Для науковців, фахівців державних органів  управління народногосподарським та агропродовольчим комплексами, викладачів і студентів  вищих і середніх навчальних закладів.

 

631.1

С12

Саблук, П. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: У трьох томах/ П. Саблук. - К.: Ін-т аграрної економіки

            Т. II: Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення. - 2001. - 482 с (в пер.)

У другому томі видання висвітлюються роль і місце аграрного виробництва в народногосподарській економіці країни, обгрунтовується невідкладність реформування агропромислового комплексу, розкривається сутність і розвиток відносин власності та форм господарювання, особливості формування економічного змісту виробничої діяльності.

 

631.1

С12

Саблук, П. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: У трьох томах/ П. Саблук. - К.: Ін-т аграрної економіки

            Т.I: Економіка періоду диктатури влади. - 2001. - 431 с.

У першому томі видання узагальнено історичний шлях розвитку аграрної економіки в Україні з часу скасування кріпостного права до дня проголошення незалежності нашої держави.

 

631.1

С12

Саблук, П. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: У трьох томах/ П. Саблук. - К.: Ін-т аграрної економіки.

            Т.III: Формування наукової ринкової школи економістів-аграрників. - 2001. - 485 с

                                 У третьому томі трилогії "Аграрна економіки і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє" висвітлюються тернисті шляхи формування в Україні наукової школи вчених економістів-аграрників в період переходу до ринкової економіки, обгрунтовуються сутність та зміст вирішення наукових проблеи організаційного, економічного та правового характеру для розробки державної аграрної політики і реформування в агропромисловому комплексі.

 

631.1 (03)

С 36

            Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: словник-довідник/ укладачі: Т.І. Алексик,  В.Є. Андрієвський,  В.І. Величко, за заг. ред. М.П. Корінця; Ін-т розвитку аграрних ринків. - Львів: Українські технології, 2010. - Біблііогр.: с. 143-148 . - ISBN 978-966-345-201-2

                                 У словнику-довіднику наведено факти з історії та сучасного стану української та світової кооперації, подані основні правові й економічні терміни, пов'язані з кооперацією. Наведена інформація про кооперативні організації України та світу, органи влади, Інтернет-ресурси, деякі акти законодавства України.

 

631.1

Х15

Хазін, М.А. Будівлі і споруди агропромислового комплексу: навч. посіб./ М.А. Хазін. - 2-ге вид., допов. і переробл.. - К.: "Вища школа", 2006. - 255 с.: ілюстр.. - Бібліогр.: с.251-254.

У другому виданні  подано генеральні плани сільськогосподарських підприємств, розглянуто типи і номенклатуру підсобно-допоміжних будівель та споруд, тентових споруд, що трансформуютьмся, з полімерних матеріалів. Враховано вимоги державних будівельних норм, стандартів та відомчих норм технічного проектування.

 

Авторські реферати дисертацій

 

631.1

A25

Агрес, О.Г. Економічна ефективність використання основних засобів сільськогосподарських підприємств: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ О.Г. Агрес; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2013. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с.16-17

                                 Обгрунтовано пропозиції з оптимізації капітальних витрат на оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств.

 

631.1

A66

Андрущенко, А.В. Наукове обгрунтування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис...канд. с.-х. наук: 03.00.16/ А.В. Андрущенко; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - К., 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.18-19

Удосконалено підходи щодо акумулювання коштів, що надходять від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництв, на рівні обласних бюджетів.

 

636

Б12

Бабаєв, О.Ю. Управління прибутковістю виробництва м'яса свиней в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ О.Ю. Бабаєв; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків.  нац. аграрн. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2013. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с.16-18

Розкриті актуальні питання відродження свинарства в регіоні.

 

631.1

Б24

Баришевська, І.В. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.04/ І.В. Баришевська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграрн. ун-т. - Миколаїв: МНАУ, 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.21

Проведено оцінку стану та тенденцій розвитку аграрних підприємств. Удосконалено підходи до побудови функціональної структури різних типів.

 

631.1

Б 38

Беженар, І.М. Організаційно-економічні засади розвитку вівчарства в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук:  08.00.03/ І.М. Беженар; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

            В роботі розкрито основні тенденції розвитку галузі вівчарства на світовому ринку. Проведено комплексну оцінку сучасного стану та економічної ефективності вічарства в розрізі природно-кліматичних зон України з позиції регіонально-історичних особливостей функціонування галузі. Запропоновано шляхи внутрішньогалузевої диверсифікації та запровадження раціональної виробничої спеціалізації з метою підвищення ефективності виробництва. 

 

631.1

Б39

Бездітко, О.Є. Управління ризиками сільськогосподарських підприємств: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.04/ О.Є. Бездітко; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків: ХНАУ, 2013. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.16-17

На системній основі проаналізовано структурні і організаційні зміни, динаміку основних економічних та інформаційних заходів.

 

631.1

Б48

Березіна, Л.М. Формування і розвиток організаційно-економічних відносин підприємств АПК: автореф. дис.... д-ра екон. наук : 08.00.04/ Л.М. Березіна; М-во аграр. політики та продовольства України,Луган. нац. аграр. ун-т . - Луганськ: Луган. нац. аграр. ун-т, 2013. - 34 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.25-34

У дисертації за результатами проведеного дослідження здійснено теоретичне обгрунтування та запропоновані концептуальні підходи до вирішення актуальної науково-прикладної проблеми формування і розвитку організаційно-економічних відносин підприємств АПК, інноваційну політику агропромислових підприємств, висвітлено механізми забезпечення взаємозв'язку соціально-економічної та продовольчої безпеки.

 

631.1

Б61

Білич, А.В. Вартість аграрних підприємств : оцінювання та фактори зростання : автореф. дис. ...  канд. екон. наук: 08.00.04/ А.В. Білич; М-во освіти і науки України, Держ.  вищ. навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі досліджено специфіку й наведено відповідний алгоритм оцінювання вартості підприємств аграрного сектору з урахуванням вартості права оренди землі, дії ризиків систематичного та специфічного характеру. Розроблено теоретико-методичні підходи до системи вартісно-орієнтованого управління аграрними підприємствами у взаємозв'язку з рівнем їхньої економічної та технічної ефективності, індексом неплатоспроможності та іншими драйверами вартості.

 

631.1

Б61

Білоусько, Н.Л. Стратегічні напрями формування техніко-технологічного забезпечення рослинництва в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис...канд. екон.наук: 08.00.04/ Н.Л. Білоусько; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. аграр.  ун-т. - Харків, 2014. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с. 15-16

У дисертації визначено теоретичні, методичні та практичні питання щодо формування техніко-технологічного забезпечення сільського господарства. Обгрунтовано економічну сутність поняття техніко-технологічне забезпечення рослинництва в сільськогосподарських підприємствах.

 

631.1

Б 72

Бобровська, Н.В. Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.В. Бобровська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-22

В роботі розроблено концептуальний підхід, в основу якого покладено систему дій, поглядів на явища та процеси у напрямку формування якісної основи природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки, обгрунтовано еколого-орієнтований підхід у формуванні і  використанні природно-ресурсної основи з урахуванням біологічних особливостей природних ресурсів за видами у їх взаємозв'язку.

 

631.1

Б 82

Борецька, З.П. Формування системи управління якістю у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ З.П. Борецька; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі проаналазовано сучасний стан і тенденції розвитку господарюючих суб'єктів аграрного сектору економіки, визначено фактори, що впливають на якість діяльності досліджуваних господарств та викладено результати оцінювання існуючої системи управління якістю сільськогосподарських підприємств. Розроблено науково обрунтовані рекомендації та практичні пропозиції стосовно подальшого удосконалення системи управління якістю , зокрема прийняття ефективних управлінських рішень щодо виробництва та якості сільськогосподарської продукції з метою підвищення конкурентоспроможності товаровиробників.

 

631.1

Б90

Бугайчук, В.В. Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.В. Бугайчук; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-18

            В роботі обгрунтовано теоретичні основи та методологію процесу відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Розроблено авторську графоаналітичну модель "Октаедр виробничого потенціалу", в основі якої передбачено визначення стану виробничого потенціалу з врахуванням збалансованої структури ресурсів для цілеспрямованого розвитку господарської системи.

 

631.1

Б91

Буряк, Р.І. Формування та розвиток системи менеджменту якості на підприємствах аграрного сектору : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04/ Р.І. Буряк; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Біла Церква, 2014. - 37 с.: іл. - Бібліогр.: с.30-33

            В роботі розроблено організаційно-економічний механізм підвищення рівня якості діяльності підприємств аграрного сектору на основі застосування моделі формування системи ідентифікації досягнутого рівня їх якості діяльності. Розроблено концептуальні підходи до формування інтегрованих систем менеджменту як базису сталого розвитку підприємств аграрного сектору.

 

631.1

В12

Ваврик, В.Б. Цінове середовище розвитку сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.Б. Ваврик; М-во аграр. політики та продовольства України, Львівський нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

            В роботі проведено аналіз рівня і динаміки цін на продовольчі товари та сільськогосподарську продукцію. Проведено розрахунки щодо прогнозного рівня цін на продовольчі товари. Обгрунтовано пропозиції з удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування аграрно-промислового комплексу в частині регулювання цінових відносин.

 

631.1

В 19

Василенко, С.В. Стратегія розвитку підприємств галузі скотарства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ С.В. Василенко; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

            В роботі обгрунтовано методологічні положення на основі системного підходу до формування стратегії розвитку підприємств. Удосконалено методичний підхід до формування та реалізації стратегії з використанням комплексу оптимізаційних завдань, мережевого планування та методів, що характеризують ринкову позицію підприємтва, його виробничий потенціал. Проаналізовано сучасний стан діяльності підприємств галузі скотарства та розроблено економіко-математичну модель для прогнозування основних результативних показників, що визначають ефективність стратегії розвитку.

 

631.1

В 20

Васюренко, Л.В. Формування і ефективність використання основного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ Л.В. Васюренко; М-во аграр. політики та продовольства України, Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

                                 В роботі визначено сучасний стан та рівень забезпеченості основного капіталу для раціонального та ефективного функціонування підприємств, визначено основні напрями удосконалення господарського механізму для забезпечення розширеного відтворення матеріально-технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

 

631.1

Г37

Гераймович, В.Л. Інвестиційний процес та його вплив на економічний розвиток аграрного сектору: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.03/ В.Л. Гераймович; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний університет. - Житомир, 2014. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.16-17

Узагальнено теоретичні та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління інвестиційним процесом, визначення його впливу на розвиток аграрного сектору. Обгрунтовано механізм визначення впливу на розвиток аграрного сектору.

 

631.1

Д13

Давидова, І.І. Диверсифікація видів діяльності в аграрному секторі економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ І.І. Давидова; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі досліджено економічний розвиток діяльності аграрного сектору та удосконалено шляхи інтенсифікації і диверсифікації як засобу ефективної діяльності та зайнятості в сільському господарстві. Здійснено моделювання інтеграційно- диверсифікаційних процесів, які відбуваються в аграрному секторі економіки через інтеграцію підходів різних наук, міжпредметних просторових концепцій і синтезованих методик моделювання диверсифікації як процесу на різних галузевих рівнях аграрного сектору.

 

631.1

Д 17

Данкевич, Є.М. Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ Є.М. Данкевич; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 36 с.: іл. - Бібліогр.: с.26-33

             В роботі обгрунтовано, що інтегровані формування ведуть виробництво на новій технологічній, організаційній та ресурсній основі. Встановлено, що формування їх ресурсного потенціалу здійснюється у напрямі розширення виробництва, зміцнення міжгалузевої інтеграціії, удосконалення моделі бізнесу, впровадження інноваційних технологій, встановлення раціональних пропорцій між землекористуванням, засобами виробництва та наявними трудовими ресурсами.

 

631.1

Д30

Дементьєв, М.Ю. Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ М.Ю. Дементьєв; М-во освіти і науки України; Бердянський  ун-т менеджменту і бізнесу. - Б.м.: Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу, 2013. - 20 с.: рис., табл

            Для стабільного розвитку аграрного сектору економіки, успішної реалізації соціально-економічних реформ важливу роль має формування та використання кадрового потенціалу. В роботі дано обгрунтування методів оцінювання формування та використання кадрового потенціалу, визначено основні фактори впливу на продуктивність праці на підприємствах аграрного сектору.

 

631.1

Д45

Дікарев, О.А. Розвиток інтеграційних процесів в агропродовольчому комплексі України: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.03/ О.А. Дікарев; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.16-18

 

631.1

Є 45

Єкель, Г.В. Організаційно-економічний механізм державного регулювання інтеграції агропромислового виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03./ Г.В. Єкель; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворізький нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-18

В роботі розкрито та проаналізовано розвиток вертикально-інтегрованих структур в агропромисловому виробництві в умовах формування ринкових відносин. Досліджено процес становлення державного регулювання інтеграції в сільському господарстві. Розроблено та обгрунтовано напрями удосконалення інфраструктури інтеграції агропромислового виробництва, концептуальні засади формування розвитку інтегрованої структури, поліпшення державного регулювання інтеграційних процесів.

 

638

Ж94

Жученко, Д.Б. Ефективність виробництва продукції бджільництва в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Д.Б. Жученко; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 20 с.: ил. - Бібліогр.: с. 16-18.

                                 Визначено теоретичні, методичні та прикладні чинники підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва, як цілісної системи економічних, технологічних, організаційних факторів, що забезпечують розвиток галузі бджільництва в сучасних умовах господарювання. Визначено динаміку і тенденції розвитку галузі, розкрито основні чинники, що формують ефективність виробництва даної продукції.

 

631.1

К72

Костецька, І.І. Розвиток форм і методів бізнес-планування в аграрних підприємствах: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ І.І. Костецька; М-во аграр. політики та продовольства України; Львівський нац. аграр. ун-т. - Львів: ЛНАУ, 2011. - 20 с.: рис., табл

Розроблено форми і методи для оптимізації роботи сільськогосподарських підприємств, які спрямовані на покращення фінансового стану, залучення інвестицій за допомогою розробленного бізнес-плану.

 

631.1

Н63

Ніколаєвська, В.В.             Ефективність інноваційного розвитку галузі рослинництва в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ В.В. Ніколаєвська; М-во аграр. політики та продовольства України, Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків, 2014. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с.15-17

У дисертації з позицій цілеспрямованості дослідження уточнено визначення понять "інновація", "інноваційний розвиток" та "стратегія інноваційного розвитку". Обгрунтовано теоретико-методичні засади оцінки ефективності інноваційної діяльності у сільськогосподарських підприємствах. Встановлено тенденції розвитку виробництва продукції рослинництва у підприємствах Черкаської області.

 

631.1 (477)

С60

Соловей, Т.В. Розвиток форм організації аграрного виробництва в регіонах України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05/ Т.В. Соловей; М-во освіти і науки України, Полтавський нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі застосовано методологію дослідження на основі взаємообумовленості раціональних форм господарювання й рівня розвитку продуктивних сил, використання механізму дії та форм реалізації економічних законів. Зроблено оцінювання нормативно-правового забезпечення розвитку аграрного виробництва в Україні. Розроблено моделі розвитку ринкових аграрних форм господарювання, визначено регіональний зміст монопольних тенденцій аграрних форм господарювання, обгрунтовано процес формування раціональних аграрних форм господарювання з виробництва органічної продукції. 

 

 

 

Добавил: CNTB, 13.11.2017, в категорию Аграріям (тематичні списки)
| Теги: Організація виробництва в аграрних