(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

АГРОБІЗНЕС

631.1(03)

Е45

            Економічний довідник аграрника/ [Авт. колектив: В.М. Алексійчук, В.М. Березовик, М.Ф. Бойко та ін.] ; За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука; Мін-во аграр. політики України, Ін-т аграр. економіки України. - К.: "Преса України", 2003. - 800 с.. - укр.

Аннотация: Наведені основна законодавча, нормативна і методична база для реформування і розвитку сільського господарства в ринкових умовах. Викладенні основні засади і нормативи для прогнозування і бізнес-планування, кредитування, страхування галузі та сільськогосподарських підприємств.

 

631.1

С12

Саблук, П..

            Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: У трьох томах/ П.Саблук. - К.: Ін-т аграрної економіки

            Т.I: Економіка періоду диктатури влади. - 2001. - 431 с.

                                 Аннотация: У першому томі видання узагальнено історичний шлях розвитку аграрної економіки в Україні з часу скасування кріпостного права до дня проголошення незалежності нашої держави.

 

631.1

С12

Саблук, П..

            Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: У трьох томах/ П.Саблук. - К.: Ін-т аграрної економіки

            Т. II: Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення. - 2001. - 482 с (в пер.)  

Аннотация: У другому томі видання висвітлюються роль і місце аграрного виробництва в народногосподарській економіці країни, обгрунтовується невідкладність реформування агропромислового комплексу, розкривається сутність і розвиток відносин власності та форм господарювання, особливості формування економічного змісту виробничої діяльності...

 

631.1

С12

631.1/С12-ЧЗ

Саблук, П..

            Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: У трьох томах/ П.Саблук. - К.: Ін-т аграрної економіки

            Т.III: Формування наукової ринкової школи економістів-аграрників. - 2001. - 485 с

                                 Аннотация: У третьому томі трилогії "Аграрна економіки і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє" висвітлюються тернисті шляхи формування в Україні наукової школи вчених економістів-аграрників в період переходу до ринкової економіки, обгрунтовуються сутність та зміст вирішення наукових проблеи організаційного, економічного та правового характеру для розробки державної аграрної політики і реформування в агропромисловому комплексі...

 

631.1

С-66

Сосенко, О.

            Як працювати без збитків:поради сільському господареві/ О. Сосенко; Український освітній центр реформ. - 2-ге вид., змінен. і доп.. - К., 2004. - 80 с. - (Сер."Аграрна реформа")

 Авт. на обкл. не зазначені

Аннотация: У пропонованій добірці матеріалів порушено деякі важливі для сільського господаря питання: що має знати фермер-початківець, як потрібно доглядати за посівами озимих культур і вирощувати якісне зерно, який зиск матиме селянин, продаючи зерно державі під заставу, які переваги й ризики властиві страхуванню зернових культур і тварин. Для фермерів, осіб, що працюють у власному господарстві, фахівців, студентів вищих шкіл сільскогосподаського профілю та всіх інших зацікавлених читачів.

 

631.1

A65

631.1/A65-ЧЗ

Андрійчук, В.Г.

            Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти/ В.Г. Андрійчук, М.В. Зубець, В.В. Юрчишин. - К.: Аграрна наука, 2005. - 140 с. - Бібліогр.: с. 130-131

 Зміст  укр., рос. та англ. мовами

Аннотация: Розглянуто причини і наслідки системного обвалу порадянської аграрної політики в Україні. Обгрунтовано необхідність розроблення новітньої аграрної  політики. Розрахована на зайнятих в управлінні сільським господарством, виробничників, науковців, аспірантів, студентів.

 

631.1

К36

Кестер, Ульрих

            Основы анализа аграрного рынка : [учеб.]/ Ульрих Кестер; науч. ред. пер. О. Нивьевский. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - К.: АДЕФ-Україна, 2010. - 486 с.: рис.. - Библиогр.: с.441-457

 Предм. указ.: с. 458-463

Аннотация: В книге изложены основы политэкономии, основополагающие знания отраслевой экономической политики на примере аграрного сектора. Рассматриваются основы ценообразования на товарных рынках, рынках средств производства. Раскрываются особенности аграрной политики, главным образом, на примере Европейского Союза.

 

 

63

Б21

Балян, А.В.

            Досвід аграрних реформ в Угорщині й Україні: монографія/ А.В. Балян, Н.І. Шуфрич; УААН, Закарп. ін-т агропромислового вир-ва. - К.: Нора-прінт, 2004. - 20.00 с: табл. - Бібліогр.: с.135-146

 

338.4

П16

            Панорама аграрного сектора України = Panorama of Ukraine Agrarian sector/ М-во аграрної політики та продовольства України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К., 2012. - 104 с.: іл

 Текст паралельно укр. та англ. мовами          

Аннотация: В книзі подано матеріали про аграрний сектор України, його місце та роль в національній економіці та світі; інноваційно-інвестиційну політику, інфраструктуру аграрного ринку, розвиток харчової промисловості, міжнародне співробітництво.

 

663

П78

            Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: матеріали X (Ювілейної) Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю НУХТ, м. Київ, 23-24 травня 2014 р.  : тези доп/ М-во освіти і науки України, НУХТ, М-во аграрної політики та продовольства України, Інститут аграрної економіки, Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: НУХТ, 2014. - 195 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

            Аннотация: Розглянуто актуальні питання економіки підприємств в умовах інтенсифікації розвитку технологій управління, зростання інноваційної активності, підвищення ефективності мотиваційного механізму підтримки виробництва, маркетингове забезпечення розвитку підприємств, теоретичні та практичні аспекти продовольчої безпеки.

 

339

С24

            Світова Організація Торгівлі (СОТ). Роз'яснення принципів СОТ: інструктивний документ. - Б.м.: ЕKORYS, 2013. - 31 с: табл. - (Аналіз аграрного сектора з огляду на підготовку фінансованої ЄС Програми для аграрного сектора України). - Словник термінів:с.27-30

Аннотация: В роботі розглядаються цілі СОТ, спеціальні умови для країн, що розвиваються та керівні принципи СОТ.

 

339

П50

            Політика ЄС з розвитку сільського господарства та сільської місцевості. Обгрунтування реформи САП: інструктивний документ. - Б.м.: ЕKORYS, 2013. - 34 с: табл. - (Аналіз аграрного сектора з огляду на підготовку фінансованої ЄС Програми для аграрного сектора України). - Довідкові матеріали.:с.33-34

Аннотация: У проекті з проведення аналізу аграрного сектора України розглядаються заходи для захисту аграрного сектора, основні заходи з реформування САП, потреби у реформах.

 

631.1

В26

            Ведение аграрного бизнеса в Украине/ Украинский клуб аграрного бизнеса. - К., 2013. - 94 с.: граф., цв.ил.

Аннотация: Рассмотрены рынки факторов аграрного производства, ключевые изменения в законодательстве касающиеся аграрного бизнеса, инвестиционная привлекательность сегментов аграрного бизнеса.

 

663

П78

            Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах. Матеріали XI  Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р., м. Київ: тези доп./ М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2015. - 220 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Аннотация: Розглянуто актуальні питання економіки підприємств в сучасних умовах на основі сучасних наукових підходів, ознайомлення з характером змін усіх складових управлінської діяльності в умовах інтенсифікації розвитку технологій управління, зростання інноваційної активності, підвищення ефективності мотиваційного механізму підтримки виробництва, розвитку маркетингового забезпечення підприємств; теоретичні та прикладні аспекти продовольчої безпеки країни.

 

631.1

Б89

Брух, О.О.

            Організація виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ О.О. Брух; Львівський нац. аграр. ун-т. - Львів, 2011. - 19 с. - Бібліогр.: с.16-17.

Аннотация: В роботі проаналізовано сучасний стан та основні тенденції розвитку ринку сільськогосподарської продукції, проведено аналіз виробництва та збуту продукції сільсьгосподарськими підприємствами. Обгрунтовано напрями поліпшення організації виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств, опрацьовано питання мінімізації транспортних витрат у збутовій діяльності підприємств.

631.1

К42

Кіпрєєва, О.Ю.

            Підвищення ролі страхових відносин у формуванні сталого розвитку сільського господарства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ О.Ю. Кіпрєєва; Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2011. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17

            Аннотация: В роботі досліджено теоретичні і методичні засади страхового забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Розглянуто сучасний стан, тенденції розвитку та організації страхових відносин у сільському господарстві. Встановлено основні інструменти мінімізації ризики сільськогосподарської діяльності, серед яких важливу роль відіграє страхування. Розроблено модель страхового захисту з використанням бала бонітету при визначенні вартості страхування з метою впливу на екологічну складову сталого розвитку.

 

631.1

Ч-37

Чекас, Н.Л.

            Організація та розвиток дорадчої діяльності в аграрній сфері: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.Л. Чекас; Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2011. - 19 с. - Бібліогр.: с.17

Аннотация: В роботі здійснено аналіз функціонування галузі сільського господарства та соціально-економічної ефективності дорадчої діяльності, надання дорадчих послуг та оцінка їх значення у підвищенні результатів господарювання у аграрній галузі та у розвитку сільських територій, виявлено особливості фінансування дорадництва, проблеми та тенденції його розвитку.

 

631.1

Я22

Яворська, Т.І.

            Розвиток малого бізнесу в сільському господарстві: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04/ Т.І.Яворська; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2012. - 35 с.: табл. - Бібліогр.: с.27-32

            Аннотация: В роботі досліджено різноманітні теоретичні та практичні підходи до визначення сутності малого бізнесу, розглянуто його роль і місце в економіці, тенденції розвитку та державного регулювання в зарубіжних країнах. Обгрунтовано основні напрями розвитку малого бізнесу в сільському господарстві, серед яких врахування ризиків його ведення, зменшення витрат виробництва, розвиток обслуговуючої кооперації, покращення використання маркетингу, удосконалення спеціалізації виробництва, підвищення рівня державної підтримки.

 

635

К18

Камінський, І.В.

            Формування та розвиток ринку зернобобових культур: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ І.В.Камінський; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2013. - 20 с.. - Бібліогр.: с.16-18

Аннотация: В роботі оцінено сучасний стан і визначено фактори, які зумолююють неефективне функціонування вітчизняного ринку зернобобових культур. Здійснено аналіз та запропоновано перспективні напрями формування попиту і пропозиції на ринку зернобобових культур в Україні, досліджено механізм ціноутворення на дану продукцію та ефективність її виробництва.

 

631.1

Г20

Гаркуша, С.А.

            Організаційно-економічні основи оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ С.А. Гаркуша; Сумський нац. аграр. ун-т. - Суми, 2011. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.15-17

Аннотация: В роботі розглянуто економічну суть і існуючі класифікації методів та прийомів оцінки фінансового стану; проведено аналіз показників рентабельності підприємства як складової оцінки фінансового стану; розглянуто методики оцінки фінансового стану та обгрунтовано методичний підхід до здійснення експрес-оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств; запропоновано групу показників рентабельності та сукупність параметрів для прийняття ефективних управлінських рішень щодо фінансового стану підприємства, виходячи із показників ліквідності та рентабельності.

 

631.1

К27

Карунос, С.А.

            Напрями розвитку державного регулювання сільськогосподарського виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ С.А. Карунос; Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2011. - 20 с. - Бібліогр.: с.17-18

Аннотация: В роботі здійснено оцінку виробничо-ресурсного потенціалу, рівня, проблем і тенденцій розвитку сільського господарства, проведений всебічний аналіз його державного регулювання в умовах Херсонської області. Обгрунтовані шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного виробництва на основі ресурсозбереження, визначені інноваційні та інвестиційні пріоритети. Механізм здійснення державного регулювання включає використання нормативно-правових важелів, моніторингу продовольчого ринку, планування та прогнозування, фінансових важелів у формі дотацій, субсидій, податків, цін, мита.

 

631.1

К32

Кваша, К.С.

            Регулювання зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору в умовах формування зони вільної торгівлі Україна - ЄС: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.03/ К.С. Кваша; НААН України, Нац. наук. центр "Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 22 с: табл. - Бібліогр.: с.18-19

Аннотация: У дисертаційній роботі систематизовано існуючі наукові підходи щодо змісту теорії міжнародної торгівлі та її розвитку в умовах глобального функціонування світових ринків товарів, капіталів і робочої сили. Удосконалено науково-методичні основи виникнення підстав для запровадження в структурі базових торгових засад ГАТТ режиму найбільшого сприяння у торгівлі окремим країнам-партнерам.

 

631.15

Г90

Грубінка, І.І.

            Вдосконалення кредитного забезпечення аграрних підприємств: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.08/ І.І. Грубінка; М-во освіти і науки України, Львівська державна фінансова академія. - Львів, 2014. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-18

Аннотация: У роботі висвітлено теоретичні і методичні основи кредитного забезпечення аграрних підприємств. Здійснено аналіз і показано тенденції сучасного стану кредитного забезпечення аграрних підприємств. Досліджено сучасний стан кредитної інфракструктури та її вплив на кредитне забезпечення.

 

631.1

Г37

Гераймович, В.Л.

            Інвестиційний процес та його вплив на економічний розвиток аграрного сектору: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.03/ В.Л. Гераймович; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний університет. - Житомир, 2014. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.16-17

Аннотация: Узагальнено теоретичні та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління інвестиційним процесом, визначення його впливу на розвиток аграрного сектору. Обгрунтовано механізм визначення впливу на розвиток аграрного сектору.

 

631.1

С59

Соколов, Д.О.

            Управління інноваційно-технологічним розвитком аграрної сфери економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Д.О. Соколов; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 21 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-18

                                 Аннотация: В роботі обгрунтовано компоненти інноваційно-технологічного розвитку аграрної сфери на засадах забезпечення сталості та управління сталим аграрним виробництвом, що включає технічний, економічний, соціальний і екологічний виміри, встановлює роль інновацій у побудові стратегії управління. Проаналізовано рівень технологічного забезпечення форм господарювання в аграрній сфері, ефективність використання технологій вирощування зернових і зернобобових культур, етапи впровадження у виробництво грунтозахисних енергозберігаючих систем землеробства.

 

631.1

Ф94

Фугело, П.М.

            Антиризикові засади державного регулювання аграрного підприємництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ П.М. Фугело; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2013. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-16

Аннотация: В роботі проведено оцінку динаміки факторів ризику сучасного підприємництва на національному і регіональному рівнях сільського господарства. Визначено антиризикову спрямованість еволюції загальних і аграрних нормативно-правових актів. Обгрунтовано напрями узгодження наукових основ аграрного виробництва із національною системою управління безпекою і якістю.

 

631.1

П58

Поповиченко, Г.С.

            Удосконалення системи управління основними засобами аграрних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Г.С. Поповиченко; М-во аграр. політики та продовольства України, Луганський нац. аграр. ун-т. - Луганськ, 2014. - 20 с.: -іл. - Бібліогр.: с.16-18.

Аннотация: В роботі запропоновано механізм управління відтворенням основних засобів виробництва, який дозволяє збільшити виробничі потужності підприємства за рахунок якості, кількості та прогресивності основних засобів. Удосконалено модель оцінки резервів використання основних засобів аграрних підприємств. Обгрунтовано підхід до інформаційного забезпечення управління формуванням та експлуатацією основних засобів виробництва.

 

664.1

П18

Пархоменко, Л.М.

            Функціонування та розвиток ринку цукру в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Л.М.Пархоменко; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

Аннотация: В роботі оцінено світові тенденції й перспективи розвитку  ринку бурякового і тростинного цукру з визначенням місця України на ньому. Проведено моніторинг виробництва та споживання продукції бурякоцукрового підкомплексу та здійснено ретроспективний аналіз ефективності виробництва і переробки цукрових буряків з визначенням основних чинників, що забезпечують її підвищення.

 

631.1

Б91

Буряк, Р.І.

            Формування та розвиток системи менеджменту якості на підприємствах аграрного сектору : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04/ Р.І. Буряк; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Біла Церква, 2014. - 37 с.: іл. - Бібліогр.: с.30-33

            Аннотация: В роботі розроблено організаційно-економічний механізм підвищення рівня якості діяльності підприємств аграрного сектору на основі застосування моделі формування системи ідентифікації досягнутого рівня їх якості діяльності. Розроблено концептуальні підходи до формування інтегрованих систем менеджменту як базису сталого розвитку підприємств аграрного сектору.

М-во аграр. політики та продовольства України

Білоцерківський нац. аграрний ун-т

 

631.1

В12

Ваврик, В.Б.

            Цінове середовище розвитку сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.Б. Ваврик; М-во аграр. політики та продовольства України, Львівський нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

                                 Аннотация: В роботі проведено аналіз рівня і динаміки цін на продовольчі товари та сільськогосподарську продукцію. Проведено розрахунки щодо прогнозного рівня цін на продовольчі товари. Обгрунтовано пропозиції з удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування аграрно-промислового комплексу в частині регулювання цінових відносин.

 

631.1

С60

Соловій, С.Б.

            Стратегія розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ С.Б. Соловій; ДВНЗ "Ужгородський  нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-16

Аннотация: В роботі обгрунтовано необхідність врахування загальних і специфічних ознак аграрного виробництва під час формування і розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва, проаналізовано фактори, що визначають та формують напрям її розвитку. Наведено результати ретроспективного аналізу аграрного виробництва в контексті розвитку фінансової інфраструктури, проведено оцінку стану фінансової інфраструктури аграрного виробництва на основі її складових, досліджено сучасні проблеми розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва.

 

631.1 (477)

С60

Соловей, Т.В.

            Розвиток форм організації аграрного виробництва в регіонах України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05/ Т.В. Соловей; М-во освіти і науки України, Полтавський нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

Аннотация: В роботі застосовано методологію дослідження на основі взаємообумовленості раціональних форм господарювання й рівня розвитку продуктивних сил, використання механізму дії та форм реалізації економічних законів. Зроблено оцінювання нормативно-правового забезпечення розвитку аграрного виробництва в Україні. Розроблено моделі розвитку ринкових аграрних форм господарювання, визначено регіональний зміст монопольних тенденцій аграрних форм господарювання, обгрунтовано процес формування раціональних аграрних форм господарювання з виробництва органічної продукції. 

 

631.1

Б90

Бугайчук, В.В.

            Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.В. Бугайчук; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-18

Аннотация: В роботі обгрунтовано теоретичні основи та методологію процесу відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Розроблено авторську графоаналітичну модель "Октаедр виробничого потенціалу", в основі якої передбачено визначення стану виробничого потенціалу з врахуванням збалансованої структури ресурсів для цілеспрямованого розвитку господарської системи.

 

638

Ж94

Жученко, Д.Б.

            Ефективність виробництва продукції бджільництва в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Д.Б. Жученко; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 20 с.: ил. - Бібліогр.: с. 16-18

                                 Аннотация: Визначено теоретичні, методичні та прикладні чинники підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва, як цілісної системи економічних, технологічних, організаційних факторів, що забезпечують розвиток галузі бджільництва в сучасних умовах господарювання. Визначено динаміку і тенденції розвитку галузі, розкрито основні чинники, що формують ефективність виробництва даної продукції.

 

631.1

Б61

Білич, А.В.

            Вартість аграрних підприємств : оцінювання та фактори зростання : автореф. дис. ...  канд. екон. наук: 08.00.04/ А.В. Білич; М-во освіти і науки України, Держ.  вищ. навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

Аннотация: В роботі досліджено специфіку й наведено відповідний алгоритм оцінювання вартості підприємств аграрного сектору з урахуванням вартості права оренди землі, дії ризиків систематичного та специфічного характеру. Розроблено теоретико-методичні підходи до системи вартісно-орієнтованого управління аграрними підприємствами у взаємозв'язку з рівнем їхньої економічної та технічної ефективності, індексом неплатоспроможності та іншими драйверами вартості.

 

631.1

Л77

Лопушанська, В.В.

            Стратегічне планування розвитку і підвищення конкурентоспроможності галузей рослинництва у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.В. Лопушанська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2013. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с. 16-18

            Аннотация: В роботі обгрунтовано стратегічні альтернативи розвитку рослиницьких галузей сільськогосподарських підприємств на основі використання технологій прецизійного землеробства, органічного виробництва та технологій мінімального обробітку грунту. Розроблено модель конкурентоспроможного розвитку галузей рослинництва та рекомендації щодо удосконалення регулювання стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств.

 

336

С67

Сотніченко, О.А.

            Непрямі податки в системі регулювання товарообороту: автореф дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08/ О.А. Сотніченко; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

Аннотация: В роботі систематизовано фінансовий інструментарій регулювання товарообороту та розроблено розгорнуту класифікацію податкового інструментарію з виокремленням параметрів товарообороту та потенційних наслідків. На основі аналізу еластичності виявлено вплив непрямих податків на динаміку товарообороту внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Обгрунтовано напрями удосконалення регулюючого впливу податку на додану вартість на товарооборот країни. (скорочення пільг та застосування дифереційовааних ставок).

 

631.1

З-13

Завадська, Ю.С.

            Формування та перспективи розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Ю.С. Завадська; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 21 с. - Бібліогр.: с.16-18

Аннотация: В роботі розкрито еволюційну сутність становлення методу органічного агровиробництва на різних етапах. Визначено зміст та особливості функціонування ринку органічної агропродовольчої продукції. Ідентифіковано основні стримуючі та стимулюючі фактори його розвитку. Виявлено особливості та тенденції розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції і досліджено його кон'юнктуру.

 

631.1

Ш64

Шитікова, Л.В.

            Удосконалення механізму управління персоналом агропромислових підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Л.В. Шитікова; М-во аграр. політики та продовольства України, Луганський нац. аграр. ун-т. - Луганськ, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.13-16

            Аннотация: В роботі проаналізовано сучасний стан та особливості управління персоналом на агропромислових підприємствах. Розроблені методичні підходи оцінки управлінського потенціалу підприємств, які базуються на аналізі вікового складу працюючих та оцінці їх кваліфікаційно-освітнього рівня.  Удосконалено модель визначення економічного ефекту управлінської діяльності, яка базується на урахуванні специфіки функціонування агропромислових підприємств.

 

631.1

В19

Василенко, С.В.

            Стратегія розвитку підприємств галузі скотарства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ С.В.Василенко; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

                                

Аннотация: В роботі обгрунтовано методологічні положення на основі системного підходу до формування стратегії розвитку підприємств. Удосконалено методичний підхід до формування та реалізації стратегії з використанням комплексу оптимізаційних завдань, мережевого планування та методів, що характеризують ринкову позицію підприємтва, його виробничий потенціал. Проаналізовано сучасний стан діяльності підприємств галузі скотарства та розроблено економіко-математичну модель для прогнозування основних результативних показників, що визначають ефективність стратегії розвитку.

 

631.1

Б38

Беженар, І.М.

            Організаційно-економічні засади розвитку вівчарства в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук:  08.00.03/ І.М. Беженар; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

            Аннотация: В роботі розкрито основні тенденції розвитку галузі вівчарства на світовому ринку. Проведено комплексну оцінку сучасного стану та економічної ефективності вічарства в розрізі природно-кліматичних зон України з позиції регіонально-історичних особливостей функціонування галузі. Запропоновано шляхи внутрішньогалузевої диверсифікації та запровадження раціональної виробничої спеціалізації з метою підвищення ефективності виробництва. 

 

631.1

Ф34

Федун, І.Л.

            Інноваційно-інвестиційна активність в агропромисловому виробництві України: теорія, методологія, практика: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ І.Л. Федун; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 35 с.: іл. - Бібліогр.: с.27-31

Аннотация: В роботі розкрито особливості управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві, диверсифікацію та страхування як стабілізаційні інструменти підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробгництві, охарактеризовано інститут державно-приватного партнерства як умови підвищення та опрацьовано можливості активізації інноваційно-інвестиційної діяльності  на основі кластерного підходу.

 

662

Д79

Дубневич, Ю.В.

            Економічна ефективність вирощування ріпаку на енергетичні потреби у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Ю.В. Дубневич; М-во аграр. політики та продовольства України, Львівський нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с.. - Бібліогр.: с.15-17

Аннотация: В роботі подано результати дослідження формування значення ріпаківництва як чинника вирішення енергетичних проблем сільськогосподарських підприємств, динаміки обсягів та економічної ефективності вирощування ріпаку на енергетичні  потреби в сільськогосподарських підприємствах та чинників, що їх формують. Обгрунтовано можливості удосконалення і підвищення ефективності державного регулювання розвитку ріпаківництва в сільськогосподарських підприємствах для потреб енергетики.

 

631.1

Б72

Бобровська, Н.В.

            Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.В. Бобровська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-22

Аннотация: В роботі розроблено концептуальний підхід, в основу якого покладено систему дій, поглядів на явища та процеси у напрямку формування якісної основи природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки, обгрунтовано еколого-орієнтований підхід у формуванні і  використанні природно-ресурсної основи з урахуванням біологічних особливостей природних ресурсів за видами у їх взаємозв'язку.

 

633

К68

Король, В.В.

            Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09/ В.В. Король; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - Бібліогр.: с.16-17

            Аннотация: В роботі сформовано пропозиції щодо формування елементів облікової політики виробництва та реалізації цукрових буряків, системи документального оформлення й узагальнення інформації щодо кількості та якості вироблених і реалізованих цукрових буряків, методичних підходів до відображення в обліку переробки цукрових буряків на давальницьких засадах та оцінки виготовленої продукції.

 

634.8

Б43

Белоус, І.В.

            Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ І.В. Белоус; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 23 с.: табл. - Бібліогр.: с. 18-20

            Аннотация: В роботі проаналізовано стан розвитку вітчизняного виноградарсько-виноробного підкомплексу та визначено його місце на світовому ринку. Визначено економічну ефективність розвитку виноградарства та шляхи її підвищення. Розроблено систему маркетингової діяльності виноградарства і виноробства. Обгрунтовано модель розвитку галузі та організаційно-економічний механізм її функціонування.

 

631.1

Ф17

Файчук, О.В.

            Банківське кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві: автореф. дис. ... канд.екон. наук: 08.00.08/ О.В. Файчук; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-21

Аннотация: В роботі узагальнено сутність, специфіку та умови банківського кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві на основі зіставлення внутрішньої норми доходності проекту та процентної ставки за кредит. Удосконалено методичний інструментарій щодо визначення об'єктивного розміру ставки за кредит, зважаючи на рівень інноваційності та ризикованості проектів.

 

631.1

К72

Костромський, М.В.

            Регулювання інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ М.В. Костромський; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворізький нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2014. - 18 с.: іл. - Бібліогр.: с. 14-16

Аннотация: В роботі проаналізовано стан технічного забезпечення аграрної сфери економіки, інноваційного забезпечення сільськогосподарського  виробництва та інвестиційної діяльності в аграрному секторі  економіки. Розроблено методичні рекомендації щодо розробки та реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрної економіки.

 

631.1

У83

Усюк, Т.В.

            Інституційні засади розвитку сільського підприємництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Т.В. Усюк; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

                                 Аннотация: В роботі здійснено аналіз стану, динаміки і тенденцій розвитку різних організаційно-правових форм господарювання у сільській місцевості. Обгрунтовано напрями адаптації суб'єктів сільського підприємництва до інституційних змін. Удосконалено пропозиції щодо зниження рівня трансакційних витрат та розроблено економіко-математичну модель зростання ефективності традиційних видів підприємницької діяльності з урахуванням дії чинників інституційного середовища.

 

631.1

Д17

Данкевич, Є.М.

            Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ Є.М. Данкевич; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 36 с.: іл. - Бібліогр.: с.26-33

            Аннотация: В роботі обгрунтовано, що інтегровані формування ведуть виробництво на новій технологічній, організаційній та ресурсній основі. Встановлено, що формування їх ресурсного потенціалу здійснюється у напрямі розширення виробництва, зміцнення міжгалузевої інтеграціії, удосконалення моделі бізнесу, впровадження інноваційних технологій, встановлення раціональних пропорцій між землекористуванням, засобами виробництва та наявними трудовими ресурсами.

 

631.1

Я49

Якубенко, Ю.Л.

            Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Ю.Л. Якубенко; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Біла Церква, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

            Аннотация: В роботі проаналізовано тенденції розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та визначено його пріоритетні напрями. Встановлено взаємозв'язок і взаємозалежність впливу факторів макро- та мікросередовища на ефективність виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами. Обгрунтовано організаційне, методичне та інформаційне забезпечення системи ризик-менеджменту в сільськогосподарських підприємствах.

 

631.1

В20

Васюренко, Л.В.

            Формування і ефективність використання основного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ Л.В. Васюренко; М-во аграр. політики та продовольства України, Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

            Аннотация: В роботі визначено сучасний стан та рівень забезпеченості основного капіталу для раціонального та ефективного функціонування підприємств, визначено основні напрями удосконалення господарського механізму для забезпечення розширеного відтворення матеріально-технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

 

Журнальні статті

Загороднюк, Д.

            Prevention of Shipment в роформах GAFTA: что и для кого это значит: [экспортные ограничения для стабилизации рыночных цен на зерно]/ Д. Загороднюк, И. Билюк //АПК-информ: итоги. - 2015. - №9 (март). -  С. 13-14.

 

Черненко, И.

            Южная Америка как сельскохозяйственный лидер Южного полушария: [динамика производства ключевых зерновых и масличных культур]/ И. Черненко, Е. Инталова //АПК-информ: итоги. - 2015. - №9 (март). -  С. 17-22.

 

Кашрина, И.

            Австралия: конкурировать на мировом рынке сельхозпродукции становится сложнее: [рынок озимых пшеницы, ячменя и  канолы]/ И. Кашрина //АПК-информ: итоги. - 2015. - №9 (март). -  С. 23-25.

 

Черненко, И.

            Госрегулирование сельскогохозяйственного сектора Аргентины: как выжить в условиях слабой поддержки/ И. Черненко //АПК-информ: итоги. - 2015. - №9 (март). -  С. 28-29.

 

Черненко, И.

            Бразилия как пример успешного развития сегмента ГМ сельхозкультур - Celeres/ И. Черненко //АПК-информ: итоги. - 2015. - №9 (март). -  С. 30-31

                                

Инталова, Е.

            Мировой рынок зерновых культур в феврале/ Е. Инталова //АПК-информ: итоги. - 2015. - №9 (9 (март). -  С. 32-35.

                                

Купченко, А.

            Украина: рынок основных зерновых культур в феврале/ А. Купченко //АПК-информ: итоги. - 2015. - №9 (март). -  С. 37-42.

                                

Черненко, И.

            Перспективы мирового рынка сои в 2015/16 МГ: сезон, близкий к рекордному/ И. Черненко //АПК-информ: итоги. - 2015. - №5 (май). -  С. 21-23

                                

Тарасевич, А.

            Основные тренды американского и мирового рынка масличных культур/ А. Тарасевич //АПК-информ: итоги. - 2015. - №5 (май). -  С. 24-26.

 

Гноевец, С.

            Перспективы украинских продуктов переработки сои на экспортном рынке: когда некуда деваться.../ С.Гноевец //АПК-информ: итоги. - 2015. - №5 (май). -  С. 32-36.

 

            В украинском АПК формируется общественное лобби: [интервью А.Муляра, специалиста по вопросам аграрной и земельной политики Проетка USAID "АгроИнвест"] //Масложировой комплекс. - 2015. - №2 (июнь). -  С. 27-28.

            Аналіз галузі свинарства в Україні //Тваринництво сьогодні. - 2015. - №6. -  С. 4-6.

                                

Авдосьєва, І.К.

            Перспективи використання здобутків нанотехнологій у ветеринарній практиці/ І.К.Авдосьєва, В.Г.Каплуненко, А.Г. Пащенко //Тваринництво сьогодні. - 2016. - №7. -  С. 52-56.

 

Пачев, И.

            Состояние, проблемы и тенденции развития виноградарства в Республике Болгария/ И. Пачев, Д.Димитрова //Напитки. Технологии и Инновации. - 2015. - №10. -  С. 30-33. - Библиогр. в конце ст.

                                

Каспрук, Л.

            Льготные режимы для аграриев: отменить нельзя оставить/ Л. Каспрук //АПК-информ: итоги. - 2015. - №10. -  С. 69-70.

                                

Жарко, А.

            Аналіз галузі свинарництва України: реалії та перспективи/ А. Жарко //Тваринництво сьогодні. - 2015. - №8. -  С. 4-6.

 

Власов, В.В.

            Проблемы и перспективные предложения для развития отрасли виноградарства Украины/ В.В.Власов, А.В. Штирбу //Напитки. Технологии и Инновации. - 2015. - №11-12. -  С. 16-19. - Библиогр. в конце ст.

 

Єгорова, Ю.

            Спрощена система оподаткуання для сільгоспвиробників/ Ю. Єгорова //Агробізнес сьогодні. - 2015. - №3 (лютий). -  С. 60-62.

                      

 

Добавил: CNTB, 10.01.2017, в категорию Аграріям (тематичні списки)