(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИБ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ № 4 2021 р.

631.6

О-64

Організаційно-економічний механізм відродження і розвитку меліорації в Херсонській області: моногр./ А.Д. Діброва та ін.; за ред.: А.Д. Діброва,  В.Є. Андрієвський ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, Ін-т розвитку аграрних ринків. - К.: Інтердрук, 2017. - 350 с.: іл. - Бібліогр.: с. 347-357. - ISBN 978-617-7431-08-3

В монографії проведено ретроспективний аналіз розвитку  меліорації і водного господарства області. Оцінено  організаційно-економічні умови формування системи меліорації та сучасний стан інженерної інфраструктури меліоративних систем, забезпеченість земельними та водними ресурсами на ефективність сільськогосподарського виробництва в області.

637.5

П31

Пешук, Л.В. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів: підручник для вузів/ Л.В. Пешук; НУХТ. - Київ: Центр учбової літератури, 2019. - 389 с.: іл. - Бібліогр.: с.332-334 . -Алф.-предм. покажч.: с. 325-331. - ISBN 978-611-01-0219-3

Підручник складається з трьох частин. Перша частина знайомить з анатомією і фізіологією сільськогосподарських тварин і птиці. В другій частині наводиться основна сировина м'ясопереробної галузі - порідний склад, методи розведення, конституція, екстер'єр тварин, їх вирощування та відгодівля. Третя частина  присвячена вивченню основ епідеміології, промислової санітарії.

631.5

С29

Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання):. матеріали  IX Міжнародної наукової конференції, 19 березня 2020 року, м. Умань  / редкол.: О.О. Непочатенко,  Л.О. Рябовол,  О.П. Сержук,  С.П. Полторецький,  І.П. Діордієва; Уманський нац. ун-т садівництва, Всекр. наук. ін-т селекції. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2020. - 264 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-3040356-2

У збірнику тез виступів на конференції висвітлено результати наукових досліджень науковців України, Азербайджану, Великобританії , Білорусі, Молдови, Росії з актуальних питань генетики, селекції рослин і біотехнології.

665

С 56

Современные технологии соевой индустрии: материалы III Международной конференции, 20-21 ноября 2019 г., г.Киев/ ИА "Єксперт Агро". - К.: ИА "Єксперт Агро", 2019. - 56 с.: ил.

В издание вошли материалы конференции, посвященные индустрии сои. Актуальные статьи сборника: основные тенденции развития соевого рынка Украины; ресурсосберегающие технологии в производстве белкового концентрата сои; современные тренды в технологиях производства и потребления белков; перспективные пищевые продукты; от фосфанидного концентрата к лецитину; использование соевого масла для получения купажей и другие статьи.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ ISO 5681:2012 Обладнання для захисту рослин. Словник термінів (ISO 5681:1992, IDT)/ пер. і наук.-техн.-редагування: К. Костенко,  Т. Ліпець,  С. Сенчук; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед вперше; чинний від 2013-05-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 28 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення позначених ними понять щодо обладнання для захисту рослин.

ДСТУ 8101:2015 Овочі для дитячого харчування. Технологія вирощуваня. Загальні вимоги/ розробники: О. Вітанов,  В. Гончаренко,  С. Кирюхін,  В. Черненко,  О. Шабетя; ІОБ НААНУ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 21 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 21.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до технологічних операцій у тій послідовності, якої потрібно дотримуватися під час вирощування овочів, призначених для дитячого харчування, а також визначає методи контролювання та регламентує оцінку якості робіт.

ДСТУ 8625:2016 Овочі. Методи фітопатологічного контролю в період зберігання/ Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал"; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 8

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на моркву, буряк столовий, цибулю ріпчасту та встановлює методи фітопатологічного контролю під час зберігання.

ДСТУ 8120:2015 Огірок. Технологія вирощування в захищеному грунті. Загальні вимоги/ розробники: Г. Абросімова,  В. Гончаренко,  О. Онищенко,  Л. Плужнікова,  О. Сергієнко; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет стандартизації "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 17 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.17

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до технології вирощування огірка в умовах захищеного грунту (скляні та плівкові грунтові теплиці). Вимоги щодо безпеки для життя і здоров'я людини та щодо охорони довкілля викладено в розділах 8 і 9 цього стандарту.

ДСТУ 692:2004 Ожина свіжа. Технічні умови/ розробники: В. Докука,  В. Зелінська,  Н. Козюра; Держ. Вінниц. ПКТИ. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 692-92; чинний від 2005-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на ягоди дикорослої та культовованої ожини свіжої, які заготовляють, поставляють, реалізовують для споживання у свіжому вигляді і для промислового переробляння. Встановлюються обов'язкові вимоги до якості продукції, дотримання яких гарантує безпеку життя і здоров'я населення і охорону довкілля.

ДСТУ 7574:2014 Олія ефірна з лепехи/ розробники: Н. Богатюк,  Н. Глумова,  І. Данилова,  Н. Сажина,  А. Саплєв; ПФ НУБіП "КАТУ",  Технічний комітет стандартизації " Ефіроолійна продукція". - Вид. офіц. - Увед. впреше; чинний від 2015-05-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 7

Стандарт поширюється на ефірну олію з лепехи для переробних галузей харчової, парфюмерно-косметичної промисловості та медицини і встановлює технічні вимоги щодо оцінювання якості.

ДСТУ 7580:2014 Олія ефірна із сосни. Технічні умови/ розробники: Н. Богатко,  Н. Глумова,  І. Данилова,  Н. Сажина,  Л. Тімашова; Південна філія " Кримський агротехнологічний ун-т " НУБІП України,  Технічний комітет стандартизації " Ефіроолійна продукція ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-05-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9-10

Сфера застосування: cтандарт поширюється на ефірну олію із сосни та встановлює технічні вимоги щодо оцінювання якості.

ДСТУ 7025:2009 Персики свіжі. Технічні умови/ розробники: Н. Клочко,  П. Кондратенко,  Л. Левчук,  Л. Шевчук,  В. Юрченко; Ін-т садівництва УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21833-76); чинний від 2011-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на свіжі плоди персика всіх помологічних сортів, які заготовляють та реалізують в торговельній мережі для споживання у свіжому вигляді та використовують для промислового переробляння. Встановлені вимоги до якості плодів персика.

ДСТУ 3768-2019 Пшениця. Технічні умови/ Техн. комітет зі стандартизації "Зернові  культури та продукти їх переробки", Держ. установа Ін-т зернових культур НААН . - Вид. офіц. -  На заміну ДСТУ 3768-2010; чинний від 2019-06-10. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 15 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 15

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на зерно м"якої і твердої пшениці, призначене для використовування на продовольчі та непродовольчі потреби.

ДСТУ 7969:2015 Пшениця озима. Методи визначання вмісту  розчинних вуглеводів у вузлах кущення/ <розробники>: В. Долгополова,  В. Іванова,  В. Кириченко,  О. Курдін,  М. Литвиненко; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр'єва, Селекційно-генетичний ін-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

Сфера застосування:стандарт поширюється на сорти і селекційні лінії озимої пшениці та встановлює методи визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення.

ДСТУ 8033:2015 Часник насіннєвий. Сортові та посівні якості. Технічні умови/ розробники: О. Гончаров,  І. Гордієнко,  Т. Горова,  Г. Мірошниченко,  Т. Івченко; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН України, Технічний комітет стандартизації " Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал " (ТК71). - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 30106-94); чинний від 2017-01-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10

Сфера застосування:стандарт поширюється на часник насіннєвий (Allium Sativum L.), який використовують для сівби (садіння).

ДСТУ ISO 7920:2009 Черешня та вишня. Настанови щодо зберігання та транспортування в умовах охолодження (ISO 7920:1984, IDT)/ пер. з англ. і наук-техн. редагування: П. Кондратенко,  І. Левчук,  Л. Шевчук; Ін-т садівництва УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 3 с. - (Національний стандарт України)

Cфера застосування: стандарт є тотожний переклад ISO 7920:1984. Технічний комітет відповідальний за цей стандарт,- ТК 23 " Продукція садів, виноградників і виноробна продукція ".

ДСТУ 691:2004 Чорниця свіжа. Технічні умови/ розробники: В. Докука,  В. Зелінська,  Н. Козюра; Держ. Вінниц. ПКТИ. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 691-92; чинний від 2005-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на ягоди дикорослої чорниці свіжої, які заготовляють, поставляють, реалізують для споживання у свіжому вигляді і для промислового переробляння, встановлює обов"язкові вимоги до якості продукції, дотримання яких гарантує безпеку для життя та здоров"я, забезпечує охорону довкілля.

ДСТУ 2849-94 Яблука свіжі. Технологія зберігання у холодильних камерах/ роробники: М.В. Андрієнко,  І.Б. Кангіна,  Є.В. Михайлова,  Г.Я. Бідник,  Т.В. Тилиця; Ін-т садівництва УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - 20 с. - (Державний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на свіжі яблука пізних строків достигання, які призначені для тривалого зберігання у плодосховищах із штучним охолодженням в місцях виробництва і реалізації. Стандарт не поширюється на зберігання яблук у плодосховищах з регульованим газовим середовищем.

 

Автореферати дисертацій

 

635

С76

Ставицький, А.А. Столові якості бульб міжвидових гібридів картоплі та їх беккросів: автореф. дис. канд. с.-г. наук:06.01.05/ А.А. Ставицький; Сумський нац. аграр. ун-т. - Суми, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі теоретично та практично досліджено перспективність використання складних міжвидових гібридів за участю мексиканських диких видів картоплі в процесі створення вихідного селекційного матеріалу за столовими якостями бульб. Доведена особливість поєднання столових ознак бульб міжвидових гібридів, їх беккросів з мексиканським їх проявом, порівняно із сортами-стандартами, визначена частка гібридів з вищим вираженням показників.

635

Т41

Тимко, Л.В. Адаптивна здатність та урожайність насіннєвого матеріалу сортів картоплі різних груп стиглості в умовах Полісся України: авторефє. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.05/ Л.В. Тимко; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-16

У дослідженнях 2008-2010 років визначали співвідношення біометричних показників рослин до урожайності, ураженості грибними, бактеріальними, функціональними та вірусними хворобами в залежності від умов року вирощування. Вказані сорти картоплі, стабільні щодо формування урожаю за контрастних погодних умов, рекомендовано для вирощування на Поліссі України.

633.8

Х20

Харитоненко, Н.С. Мінливість вмісту і закономірності успадкування вітаміну E (ізомерів токоферолів) у лініях та інбредних поколіннях соняшику: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.05 / Н.С. Харитоненко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків, 2020. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі вперше в Україні встановлено варіабельність вмісту ізомерів токоферолів та їх сумарної кількості, на основі чого класифіковано вивчений матеріал. Сформовано каталог вихідного матеріалу для селекції соняшнику на якість, в якому наведено характеристику 10 ліній відновників фертильності пилку зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів в поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками.

635

Ю20

Юзюк, С.М. Продуктивність картоплі на краплинному зрошенні за різних умов зволоження та способів удобрення на півдні України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.02/ С.М. Юзюк; Херсонський держ. аграр. ун-т. - Херсон, 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-17

В роботі рекомендовано застосування добрив та умов зволоження, завдяки чому сформовано мінімальний коефіцієнт водоспоживання, найвищі показники площі листя та накопичення сухої речовини, високий рівень рентабельності та забезпечено  енергетичну ефективність.

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Аграріям