(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №6 2019 р.

631.1

В 52

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні, очікуване у 2018 році/ Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, О.Ю. Грищенко, Ю.В. Волосюк; за ред. Ю.О. Лупенко,  В.Я. Месель-Веселяк; ННЦ "Ін-т аграрної економіки". - К.: ННЦ "ІАЕ", 2018. - 26 с.: табл.

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

 

Автореферати дисертацій

 

631.2

Г12

Гавриш, О.М. Формування маркетингової стратегії тепличних господарств: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ О.М. Гавриш; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-17

В роботі здійснено оцінку маркетингової діяльності тепличних господарств та охарактеризовано їх маркетингове середовище із застосуванням основних груп факторів виробництва та рейтингових оцінок сили їх впливу на підприємство. Запропоновано інтегрований показник для визначення ступеня виконання маркетингового стратегічного набору з метою встановлення потреби в коригуванні тієї чи іншої маркетингової стратегії із застосуванням прогнозу результатів діяльності тепличних господарств для оцінки перспективи їх розвитку та виявлення резервів зростання прибутковості.

636

Н73

Новікова, Н.В. Підвищення продуктивних якостей та адаптаційних властивостей свиней сучасних генотипів за умов промислової технології виробництва свинини: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.0204/ Н.В. Новікова; НААН України, Ін-т свинарства і агропромислового виробництва. - Полтава, 2014. - 19 с.:  іл. - Бібліогр.: с.17-18

Робота присвячена вивченню впливу технологічного стрес-фактору відлучення поросят породи велика біла та ландрас на їх продуктивні якості. Вивчено ріст і розвиток молодняку свиней залежно від рівня стрессхильності, їх м'ясні якості, морфологічні та біохімічні показники крові, відтворювальні якості свиноматок, фізико-хімічні показники якості м'яса і сала свиней дослідних генотипів.

633.1

П30

Петрище, О.І. Продуктивність сортів гречки залежно від комплексного впливу мікродобрив та регуляторів росту в умовах південної частини Лісостепу Західного: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.09/ О.І. Петрище; НААН України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва Степової зони". - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

В роботі викладено результати досліджень з питань особливостей росту, розвитку, формування і реалізації потенціалу продуктивності та якості зерна сортів гречки Єлєна, Антарія і Ювілейна 100 залежно від окремого та комплексного застосування мікродобрив і регуляторів росту рослин в даному регіоні. Проведено економічну та енергетичну оцінку досліджуваних елементів технології вирощування. 

635

Л17

Лазарчук, Л.А. Продуктивність картоплі залежно від насичення сівозмін культурою на дерново-підзолистих грунтах Полісся України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.09/ Л.А. Лазарчук; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі встановлено особливості росту, розвитку та формування врожаю у двопільних сівозмінах і беззмінній культурі. Досліджено ефективність використання нетоварної продукції попередника - соломи, пожнивного жита озимого на сидерат. Вивчена можливість одержання екологічної безпечної продукції без застосування мінеральних добрив і мінімального використання засобів захисту посівів і насіннєвого матеріалу. Виявлено вплив насичення сівозмін картоплею на ураження рослин картоплі хворобами в період вегетації та бульб під час збирання.

638

Ж94

Жученко, Д.Б. Ефективність виробництва продукції бджільництва в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Д.Б. Жученко; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 20 с.: ил. - Бібліогр.: с. 16-18

Визначено теоретичні, методичні та прикладні чинники підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва, як цілісної системи економічних, технологічних, організаційних факторів, що забезпечують розвиток галузі бджільництва в сучасних умовах господарювання. Визначено динаміку і тенденції розвитку галузі, розкрито основні чинники, що формують ефективність виробництва даної продукції.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Аграріям