(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №5 2019 р.

 

636

К 82

Кривенок, М.Я. Теоретичне та експериментальне обгрунтування амінокислотного живлення курей яєчного напряму продуктивності: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.02.02/ М.Я. Кривенок; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 33 с.: іл. - Бібліогр.: с.27-30

У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал щодо особливостей впливу різних рівнів лізину, метіоніну, триптофану, треоніну, аргініну, валіну, гліцину та співвідношення окремих з них у раціонах на продуктивність, обмін азоту і амінокислот, перетравність поживних речовин корму у курей яєчного напряму продуктивності різних груп виробничого призначення. Доведена економічна доцільність оптимізації амінокислотного живлення курей різних груп виробничого призначення яєчного напряму продуктивності

633

К 68

Король, В.В. Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09/ В.В. Король; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі сформовано пропозиції щодо формування елементів облікової політики виробництва та реалізації цукрових буряків, системи документального оформлення й узагальнення інформації щодо кількості та якості вироблених і реалізованих цукрових буряків, методичних підходів до відображення в обліку переробки цукрових буряків на давальницьких засадах та оцінки виготовленої продукції.

634.8

Б 43

Белоус, І.В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ І.В. Белоус; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 23 с.: табл. - Бібліогр.: с. 18-20

В роботі проаналізовано стан розвитку вітчизняного виноградарсько-виноробного підкомплексу та визначено його місце на світовому ринку. Визначено економічну ефективність розвитку виноградарства та шляхи її підвищення. Розроблено систему маркетингової діяльності виноградарства і виноробства. Обгрунтовано модель розвитку галузі та організаційно-економічний механізм її функціонування.

636

С 21

Сатановська, І.П.    Формування продуктивності різностиглих гібридів кукурудзи на силос залежно від  удобрення в умовах Лісостепу правобережного: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.12/ І.П. Сатановська; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінницький нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-19

В роботі проведена порівняльна оцінка моделей технологій вирощування кукурудзи на силос після люцерни посівної та проведенні обробки насіння, позакореневих підживлень і застосування різних доз азотних добрив. Дана біоенергетична та економічна оцінки технологій вирощування на силос гібридів кукурудзи різних груп стиглості й оцінка елементів технології на конкурентоспроможність.

631.1

Ф 17

Файчук, О.В. Банківське кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві: автореф. дис. ... канд.екон. наук: 08.00.08/ О.В. Файчук; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-21

В роботі узагальнено сутність, специфіку та умови банківського кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві на основі зіставлення внутрішньої норми доходності проекту та процентної ставки за кредит. Удосконалено методичний інструментарій щодо визначення об'єктивного розміру ставки за кредит, зважаючи на рівень інноваційності та ризикованості проектів.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Аграріям