(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №4 2019 р.

633.8

Ф 15

Фадеев, Л.В. Подсолнечник Украины - сегодня и завтра/ Л.В. Фадеев; Спец ЭММ. - Харьков, [2012]. - 126 с.: ил. - Библиогр.: с.121-122

В брошюре дан обзор о подсолнечнике - от семеноводства, агротехники, хранения семян - до переработки подсолнечника в Украине. Дано описание мини-завода по производству отборных семян, анализ экспортного потенциала Украины по подсолнечнику.

 

Автореферати дисертацій

 

635

К 59

Козелець, Г.М. Агротехнологічні заходи підвищення продуктивності коріандру за підзимового та ранньовесняного строків сівби в північному Степу України: автреф. дис. канд. с.-г. наук: 06.01.09/ Г.М. Козелець; НААН України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва Степової зони". - Дніпропетровськ, 2013. -  20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

В роботі викладені результати досліджень із вивчення агротехнологічних заходів підвищення продуктивності сортів коріндру за підзимового та ранньовесняного строків сівби в умовах північного Степу України. Доведена доцільність використання підзимового строку сівби залежно від ширини міжрядь, припосівного внесення добрив, обприскування рослин регулятором росту.

636

Ш 68

Шлапак, О.В. Стратегічні напрями розвитку м'ясного скотарства в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ О.В. Шлапак; НААН України, Держ. установа "Ін-т  економіки та прогнозування ". - К., 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

В роботі сформульовано стратегічну мету розвитку м'ясного скотарства в Україні, визначено головні стратегічні напрями розвитку галузі: формування племінної бази, зміцнення кормової бази, будівництво та модернізація тваринницьких комплексів; створення інтегральних ланцюгів постачання на основі виробничих контрактів; створення системи утилізації відходів. Запропоновано економічні та організаційно-правові механізми реалізації окреслених стратегічних напрямів.

635

М 32

Масюченко, О.М.   Формування продуктивності окремих бобових культур залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.09/ О.М. Масюченко; М-во аграр. політики та продовольства України, Сумський нац. аграр. ун-т, Полтавська держ. аграр. академія. - Суми, 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-17

В роботі викладено результати досліджень з питань вивчення впливу передпосівної інокуляції насіння та мінеральних добрив на розвиток, кількісні та якісні показники й урожайність бобових культур. Проведено економічну й біоенергетичну оцінку технології вирощування, яка включає запропоновані елементи. Встановлено, що інокуляція насіння бактеріальними препаратами та внесення мінеральних добрив сприяли створенню оптимальних умов для росту і розвитку бобових рослин. 

631.3

К 61

Коломоєць, В.А. Підвищення надійності паливних систем сільськогосподарської техніки, працюючої на метилових біопаливах: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11/ В.А. Коломоєць; М-во аграр. політики та продовольства України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. - Мелітополь, 2014. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с. 19-20

В роботі  розглядаються питання підвищення надійності елементів паливних систем сільськогосподарської техніки, що працююють на метиловому біопаливі. Представлена математична модель надійності паливної системи, що працює на різних видах палива, і математична модель прогнозування елементів зношування елементів плунжерних пар ПНВТ, що працюють на різних видах палива.

631.1

Б 72

Бобровська, Н.В.     Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.В. Бобровська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-22

В роботі розроблено концептуальний підхід, в основу якого покладено систему дій, поглядів на явища та процеси у напрямку формування якісної основи природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки, обгрунтовано еколого-орієнтований підхід у формуванні і  використанні природно-ресурсної основи з урахуванням біологічних особливостей природних ресурсів за видами у їх взаємозв'язку.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Аграріям