(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №3 2019 р.

631.1

Н 34

Наукові засади розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах/ редколегія: М.В. Зубець,  М.Д. Безуглий,  М.П. Сичевський; НААН України. - К.: Аграрна наука, 2010. - 224 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-540-304-3

В книзі подані узагальнені матеріали сесії  Загальних зборів Національної академії аграрних наук України, присвячені питанню інноваційно-інвестиційного  розвитку агропромислового комплексу та харчової галузі. Запропоновано нову ідеологію державної підтримки АПК, названо додаткові джерела фінансування, науково обгрунтовано принципово важливі умови запровадження ринку землі, формування економічних міжгалузевих відносин.

 

Автореферати дисертацій

 

631.1

Ф 34

Федун, І.Л. Інноваційно-інвестиційна активність в агропромисловому виробництві України: теорія, методологія, практика: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ І.Л. Федун; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 35 с.: іл. - Бібліогр.: с.27-31

В роботі розкрито особливості управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві, диверсифікацію та страхування як стабілізаційні інструменти підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробгництві, охарактеризовано інститут державно-приватного партнерства як умови підвищення та опрацьовано можливості активізації інноваційно-інвестиційної діяльності  на основі кластерного підходу.

631.1

С 91

Сухоставець, А.І.    Стратегія розвитку підприємництва у соціальній сфері села: автореф. дис. ... канд.екон. наук: 08.00.03/ А.І. Сухоставець; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі  розроблено організаційно-економічний механізм пом'якшення негативного впливу процесу скорочення робочих місць в сільській місцевості, що, на відміну від існуючого, враховує розвиток підприємництва у соціальній сфері села, який здатний абсорбувати надлишкову робочу силу з агровиробництва, зменшувати сезонність доходів та рівня зайнятості на сільських територіях, а також покращити соціальні та екологічні стандарти життя сільського населення. 

635

К 96

Кушнірук, Т.М. Адаптивні елементи технології вирощування огірка в умовах південної частини Лісостепу західного: автореф. дис. канд с.-г. наук: 06.01.06/ Т.М. Кушнірук; НААН України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 18-19

В роботі викладено результати досліджень особливостей росту, розвитку та формування продуктивності огірка, залежно від гібриду, періоду проведення сівби та норм застосування мінеральних добрив і краплинного зрошення. Визначено якісні показники плодів огірка, проведена економічна та енергетична оцінка елементів технології вирощування в умовах південної частини Лісостепу західного.

631

Д 79

Дубневич, Ю.В. Економічна ефективність вирощування ріпаку на енергетичні потреби у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Ю.В. Дубневич; М-во аграр. політики та продовольства України, Львівський нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с.. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі подано результати дослідження формування значення ріпаківництва як чинника вирішення енергетичних проблем сільськогосподарських підприємств, динаміки обсягів та економічної ефективності вирощування ріпаку на енергетичні  потреби в сільськогосподарських підприємствах та чинників, що їх формують. Обгрунтовано можливості удосконалення і підвищення ефективності державного регулювання розвитку ріпаківництва в сільськогосподарських підприємствах для потреб енергетики.

634.8

К 49

Клименко, В.П. Наукові основи створення вихідного матеріалу  і виведення нових високопродуктивних сортів винограду: автореф. дис. д-ра с.-г. наук: 06.01.08/ В.П. Клименко; НААН України, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". - Ялта, 2014. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 31-41

В роботі дано наукове обгрунтування гібридизації і створення вихідного матеріалу,  описано добір перспективних гібридних форм, узагальнення результатів проведених досліджень привели до отримання 12 нових сортів винограду. Для розмноження, оздоровлення та адаптації рослин доцільно використовувати розроблені режими культивування в кліматичній камері.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Аграріям