(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №2 2019 р.

634

К 93

Курдюмов, Н.И. Умный виноградник для себя/ Н.И. Курдюмов. - Ростов н/Д: ИД "Владис"; М.: РИПОЛ классик, 2012. - 159 с.: рис. - ISBN 978-5-94194-098-1

Автор делится своими советами по разведению виноградника, уходу, сбору урожая. Прилагается толковый словарик. Книга написана очень интересно, доходчиво и полезно для каждого желающего заняться этим делом.

 

Автореферати дисертацій

 

631.1

К 56

Коваленко, Є.Я. Формування раціональної концентрації зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Є.Я. Коваленко; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-17

Проаналізовано сучасний стан концентрації виробництва зерна  в сільськогосподарських підприємствах.  Визначено оптимальні розміри концентрації зерновиробництва та його підгалузей і діапазони раціональних розмірів зерновиробничої галузі. Запропоновано підходи і окреслено головні напрями щодо вдосконалення концентрації та підвищення ефективності зерновиробництва на перспективу.  

631.1

В 19

Василенко, С.В. Стратегія розвитку підприємств галузі скотарства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ С.В. Василенко; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі обгрунтовано методологічні положення на основі системного підходу до формування стратегії розвитку підприємств. Удосконалено методичний підхід до формування та реалізації стратегії з використанням комплексу оптимізаційних завдань, мережевого планування та методів, що характеризують ринкову позицію підприємтва, його виробничий потенціал. Проаналізовано сучасний стан діяльності підприємств галузі скотарства та розроблено економіко-математичну модель для прогнозування основних результативних показників, що визначають ефективність стратегії розвитку.

631.1

Б 82

Борецька, З.П. Формування системи управління якістю у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ З.П. Борецька; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі проаналазовано сучасний стан і тенденції розвитку господарюючих суб'єктів аграрного сектору економіки, визначено фактори, що впливають на якість діяльності досліджуваних господарств та викладено результати оцінювання існуючої системи управління якістю сільськогосподарських підприємств. Розроблено науково обрунтовані рекомендації та практичні пропозиції стосовно подальшого удосконалення системи управління якістю , зокрема прийняття ефективних управлінських рішень щодо виробництва та якості сільськогосподарської продукції з метою підвищення конкурентоспроможності товаровиробників.

631.1

Б 38

Беженар, І.М. Організаційно-економічні засади розвитку вівчарства в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук:  08.00.03/ І.М. Беженар; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі розкрито основні тенденції розвитку галузі вівчарства на світовому ринку. Проведено комплексну оцінку сучасного стану та економічної ефективності вічарства в розрізі природно-кліматичних зон України з позиції регіонально-історичних особливостей функціонування галузі. Запропоновано шляхи внутрішньогалузевої диверсифікації та запровадження раціональної виробничої спеціалізації з метою підвищення ефективності виробництва. 

633.1

М 82

Москалець, В.В. Екосистемні основи формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого в Лісостепу та Поліссі України: автореф.  дис. ...  д-ра с.-г. наук: 03.00.16/ В.В. Москалець; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. - Дніпропетровськ, 2014. - 43 с.: табл. - Бібліогр.: с.28-38

В роботі експериментально досліджено біоценотичні прояви модифікаційної здатності генотипів тритикале озимого лісостепового та поліського екотипів залежно від агроеколоічних чинників. Запропоновано  схему створення стійких високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого на різних ієрархічних рівнях (аутекологічному, демекологічному, консорційному, зональному, біоценотичному, екосистемному)  шляхом виведення та запровадження екоформ (гібридів, ліній) з низкою цінних господарських та екологічних ознак.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Аграріям