(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №9 2019 р.

 

633.6

П 50

Поліщук , В.В. Біологічні основи формування високоякісного насіння цукрових буряків залежно від агротехнологічних умов вирощування: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.05/ В.В. Поліщук ; НААН України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". - К., 2014. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-38

В роботі викладено результати досліджень, що стосуються інтенсивності проростання насіння селекційних номерів цукрових буряків при пониженій температурі пророщування в лабораторіях і польових умовах. Досліджено особливості росту та розвитку цукрових буряків і встановлено продуктивні властивості насіння залежно від обробки його захисними препаратами та мікродобривами.

634.8

Г 58

Гогулінська , О.І.    Розробка та вдосконалення методів оцінки стійкості винограду до стрес-факторів з використанням культури in vitro: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.08/ О.І. Гогулінська ; НААН України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.С. Таїрова". - Одеса, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі доведено можливість застосування осмотично-активної речовини поліетиленгліколю для створення модельної посухи та використання солей для створення карбонатного, хлоридного та сульфатного типів засолення. Оптимальним способом у дослідженні посухо- та солестійкості рослин винограду з використанням методів культури тканин in vitro  є пересаджування розвинених мікроклонів винограду на стресові середовища.

631.1

Я 49

Якубенко, Ю.Л. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Ю.Л. Якубенко; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Біла Церква, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі проаналізовано тенденції розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та визначено його пріоритетні напрями. Встановлено взаємозв'язок і взаємозалежність впливу факторів макро- та мікросередовища на ефективність виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами. Обгрунтовано організаційне, методичне та інформаційне забезпечення системи ризик-менеджменту в сільськогосподарських підприємствах.

631.1

В 20

Васюренко, Л.В. Формування і ефективність використання основного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ Л.В. Васюренко; М-во аграр. політики та продовольства України, Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

В роботі визначено сучасний стан та рівень забезпеченості основного капіталу для раціонального та ефективного функціонування підприємств, визначено основні напрями удосконалення господарського механізму для забезпечення розширеного відтворення матеріально-технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

631.6

Д 83

Дунаєва, Є.А. Удосконалення оцінки та прогнозування формування водних ресурсів на сільськогосподарських територіях (на прикладі АР Крим): автореф. дис. ... канд. техн. наук: 06.01.02/ Є.А. Дунаєва; НААН України, Ін-т водних проблем і меліорації. - К., 2014. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с. 19-20

В роботі запропоновано спосіб оцінки впливу природних та антропогенних факторів на якісні та кількісні характеристики річкового стоку з прогнозом зміни його парметрів. Визначено значення площі лісових насаджень, ріллі та забудови, за яких відбувається покращення стану водних ресурсів на сільськогосподарських територіях.

636

Б 82

Борисенко, В.Г. Підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва за використання багаторівневої інформаційно-аналітичної системи АРМів: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04/ В.Г. Борисенко; НААН України, Ін-т свинарства і агропромислового виробництва. - Полтава, 2015. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі викладено результати розробки АРМів в системі інформаційних технологій на макро- і мікрорівнях для генерування, вибору і прийняття управлінських рішень у тваринництві. Розроблено внутрігосподарську і міжгосподарську інформаційно-обчислювальну систему у тваринництві на основі АРМів з реалізацією клієнт-серверної технології, за якої обгрунтовуються технологічні показники виробництва продукції тваринництва на рівні підприємства у взаємодії з нормативно-ресурсними параметрами, що формуються на макрорівні; розроблено структуру і сформовано базу даних хімічного складу кормів з єдиною системою кодування вхідних даних та забезпечення до неї відкритого доступу в режимі он-лайн всіх товаровиробників.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Аграріям