(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №8 2019 р.

634.1

Д 75

Дрозд, О.О. Збереженість яблук за післязбиральної обробки інгібітором етилену: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.15/ О.О. Дрозд; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с. 18-19

В роботі встановлено вплив післязбиральної обробки I-метилциклопропеном на вихід товарної продукції після семимісячного зберігання, збереження щільності м'якуша й основного забарвлення шкірки плодів, вміст сухих розчинних речовин, титрованих кислот та хлорофілу в шкірці яблук. Післязбиральна обробка препаратом гальмує виділення етилену під час зберігання та подальшої експозиції за плюсової температури.

633.8

К 59

Козіна, Т.В.   Удосконалення окремих елементів сортової технології вирощування гірчиці білої в умовах Лісостепу західного: автореф.  дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Т.В. Козіна; М-во аграр. політики та продовольства України, Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2013. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

В роботі викладено результати досліджень особливостей росту і розвитку та формування насіннєвої продуктивності гірчиці білої залежно від сортового складу, строків сівби і обробкою посівів регулятором росту та норм висіву насіння, а також визначено якісні показники насіння і встановлена економічна та енергетична оцінка технології вирощування гірчиці білої.

631.1

Є 45

Єкель, Г.В.   Організаційно-економічний механізм державного регулювання інтеграції агропромислового виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03./ Г.В. Єкель; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворізький нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-18

В роботі розкрито та проаналізовано розвиток вертикально-інтегрованих структур в агропромисловому виробництві в умовах формування ринкових відносин. Досліджено процес становлення державного регулювання інтеграції в сільському господарстві. Розроблено та обгрунтовано напрями удосконалення інфраструктури інтеграції агропромислового виробництва, концептуальні засади формування розвитку інтегрованої структури, поліпшення державного регулювання інтеграційних процесів.

632

П 24

Пельо, І.М. Обгрунтування регламентів безпечного застосування пестицидів та їх сумішей в інтегрованих системах захисту овочевих культур як пріоритетна гігієнічна проблема: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.02.01/ І.М. Пельо; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед.ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2014. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с. 31-37

В роботі науково обгрунтовані  та розроблені методологічні та методичні підходи до здійснення санітарного нагляду за застосуванням бакових сумішей і комбінованих пестицидів в овочівництві. Керуючись розробленими методами, проведені гігієнічні дослідження і дана оцінка потенційної небезпечності з позиції гігієни праці, гігієни харчування та екогігієни застосування бакових сумішей пестицидів в овочівництві. Науково обгрунтовані  гігієнічні нормативи вмісту речовин в повітрі, воді, грунті і харчових  продуктах.

636

Л 50

Лесновська, О.В.    Ефективність використання баранів олібс та тексель для удосконалення продуктивних якостей овець асканійської м'ясо-вовнової породи: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01/ О.В. Лесновська; НААН України, Ін-т тваринництва. - Х., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16

В дисертації викладено результати досліджень щодо використання баранів-плідників порід тексель та олібс для удосконалення продуктивних якостей овець асканійської м'ясо-вовнової породи дніпропетровського типу.

635

І - 48

Ільчук, Р.В. Наукові основи підвищення продуктивності та якості картоплі в умовах Західного Лісостепу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.09/ Р.В. Ільчук; НААН України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". - Чабани, 2013. - 47 с.: іл. - Бібліогр.: с.41-45

В роботі викладено результати досліджень з визначення комплексної дії і взаємодії різних агротехнічних факторів, а саме: сорту, способів підготовки бульб до садіння, строків садіння, густоти, рівнів живлення, способів підготовки грунту і догляду за посівами, а також регуляторів росту і позакореневого підживлення рослин мікродобривами та їх вплив на формування продуктивності  і якості картоплі.

633.1

Б 12

Бабков, А.В. Використання озонових  технологій для обробки та зберігання зерна пшениці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.02/ А.В. Бабков; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 15-17

В роботі науково обгрунтовані та розроблені раціональні режими обробки зерна озоново повітряними сумішами для поліпшення санітарно-гігієнічного стану зернової маси, для детоксикації зерна пшениці, забрудненого  метаболітами поширених плісеневих грибів, для підвищення хлібопекарських властивостей борошна, що буде виготовлено з зернової маси, яка пройшла обробку; для поліпшення якості зерна, пошкодженого клопом-черепашкою; для підвищення харчової та кормової цінності зерна пшениці.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Аграріям