(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №7 2019 р.

 

633.1

М 33

Матвієнко, А.І. Продуктивність озимих зернових культур залежно від удосконалення сортової технології вирощування в умовах правобережного Лісостепу: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.09/ А.І. Матвієнко; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.19

В роботі виявлено біологічні особливості формування продуктивності і реалізації біологічного потенціалу досліджуваних сортів пшениці озимої, жита озимого та тритикале озимого залежно від грунтово-кліматичних умов та системи удобрення. Встановлено особливості впливу умов живлення та сортових особливостей озимих зернових культур та погодних умов на їх продуктивність.

635

Г 59

Гойсюк, Л.В. Обгрунтування елементів технології вирощування кабачка кущового в західному Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.06/ Л.В. Гойсюк; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-17

В роботі визначено динаміку формування і амплітуду мінливостей посіву кабачка кущового відповідно до особливостей сорту (гібрида), строків їх сівби та схем розміщення рослин внаслідок аналізу : густоти рослин, площі листків, сухої речовини, показників фотосинтетичної продуктивності та водоспоживання (транспіраційний коефіцієнт).

631.1

К 72

Костромський, М.В. Регулювання інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ М.В. Костромський; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворізький нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2014. - 18 с.: іл. - Бібліогр.: с. 14-16

В роботі проаналізовано стан технічного забезпечення аграрної сфери економіки, інноваційного забезпечення сільськогосподарського  виробництва та інвестиційної діяльності в аграрному секторі  економіки. Розроблено методичні рекомендації щодо розробки та реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрної економіки.

631.1

 У 83

Усюк, Т.В. Інституційні засади розвитку сільського підприємництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Т.В. Усюк; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі здійснено аналіз стану, динаміки і тенденцій розвитку різних організаційно-правових форм господарювання у сільській місцевості. Обгрунтовано напрями адаптації суб'єктів сільського підприємництва до інституційних змін. Удосконалено пропозиції щодо зниження рівня трансакційних витрат та розроблено економіко-математичну модель зростання ефективності традиційних видів підприємницької діяльності з урахуванням дії чинників інституційного середовища.

631.1

Д 17

Данкевич, Є.М. Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ Є.М. Данкевич; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 36 с.: іл. - Бібліогр.: с.26-33

В роботі обгрунтовано, що інтегровані формування ведуть виробництво на новій технологічній, організаційній та ресурсній основі. Встановлено, що формування їх ресурсного потенціалу здійснюється у напрямі розширення виробництва, зміцнення міжгалузевої інтеграціії, удосконалення моделі бізнесу, впровадження інноваційних технологій, встановлення раціональних пропорцій між землекористуванням, засобами виробництва та наявними трудовими ресурсами.

631.1

Х 22

Харченко, Н.В. Управління розвитком фінансових відносин акціонарних товариств АПК: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04/ Н.В. Харченко; НААН України. - К., 2014. - 35 с.: іл. - Бібліогр.: с. 28-31

В роботі аргументовано необхідність проведення модернізації необоротних активів та додаткової емісії акцій, що приведе акціонерні товариства до абсолютно стійкого фінансового стану. З метою підвищення ефективності акціонерних товариств системи племінного сервісу України запропоновано шляхи реалізації дивідендної політики.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Аграріям