(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №10 2019 р.

631.1

С 16

Сальнікова, А.В.     Науково-організаційні засади органічного виробництва продукції рослинництва: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.16/ А.В. Сальнікова; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-20

В роботі розроблено спосіб оцінювання придатності грунтів вимогам органічного виробництва сільськогосподарської продукції, що базується на аналізі агрофізичних, агрохімічних показників та вмісту шкідливих речовин у грунті, а також інтегральну оцінку за показниками родючості грунтів. Встановлено перелік придатних до застосування в органічному виробництві препаратів для удобрення та захисту сільськогосподарських культур.

663.1

Б 91

Бурлака, О.М. Розробка технології генетичної трансформації рослин за допомогою вуглецевих нанотрубок: автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.20/ О.М. Бурлака; НАН України, Державнв установа  "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України". - К., 2016. - 23 с. - Бібліогр.: с.  16-20

У роботі представлено результати підбору ефективних умов для нековалентної біологічно сумісної функціоналізації ВНТ для застосування у генетичній інженерії. Показано формування стабільних полідисперсних колоїдниї водних систем ВНТ, функціоналізованих з використанням ДНК, суміші НТФ, АТФ, бичачого сироваткового альбуміну, екстракту скловидного тіла та гумату натрію.

633.7

В 29

Венгер, А.М. Молекулярно-біотехнологічні засади визначення типу сорту, статі та ураження Agrobacterium Tumefaciens хмелю звичайного: автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.20/ А.М. Венгер; НАН України , Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України". - К., 2015. - 22 с: табл. - Бібліогр.: с.  18-19

В роботі проаналізовано систему детекції, що викликає бактеріальний  рак рослин. Досліджено поліморфізм генів, що кодують халконсинтази, сортів хмелю звичайного української селекції за допомогою молекулярно-генетичних та біоінформатичних підходів. Розроблено молекулярно-біотехнологічні засади комплексної оцінки зразка хмелю звичайного за типом сорту, статтю та наявністю бактеріального раку.

633.1

К 60

Колесник, О.О. Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів пшениці м'якої озимої та асоціації алелів мікросателітних локусів і господарсько цінних ознак: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.22/ О.О. Колесник; НАН України, Держ. установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України". - К., 2015. - 23 с: табл. - Бібліогр.: с. 18-21

Дисертаційна робота присвячена дослідженню алельного різноманіття за МС-локусами, диференціації та ідентифікації сучасних сортів пшениці селекції  СГ І- НЦНС 2003-2013 років реєстрації. Проаналізовано внутрішньосортову неоднорідність та розподіл частот алелів МС-локусів, які мають селективну та адаптивну цінність для Півдня України, а також проведена паспортизація  сучасних сортів пшениці м'якої озимої за даними алельного складу МС-локусів.

633.1

К 22

Карелов, А.В. Поліморфізм генів стійкості до грибних захворювань у сортів пшениці м'якої української селекції: автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.22/ А.В. Карелов; НАН України. - К., 2015. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-21

В роботі виявлено вплив окремих генів на середній бал польової стійкості до біотрофних фітопатогенів та відсутність впливу на середній врожай у сортовипробуванні. Встановлено закономірності комбінування алелів досліджених генів у вибірках залежно від року районування, а також їх зв'язок із рекомендаціями з вирощування сортів у різних кліматичних зонах України.

635

К 90

Кулик, А.С. Удосконалення технології зберігання зелені петрушки за використання композиції аграрного гідрогелю та антиоксидантів: автореф. дис. ... канд. техн.наук: 05.18.13/ А.С. Кулик; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 22 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 18-19

Удосконалено та обгрунтовано спосіб зберігання зелені петрушки з використанням живильного середовища на основі аграрного гідрогелю та антиоксидантів, що дозволяє подовжити строк її зберігання, товарну якість, природну втрату маси, зміни основних компонентів хімічного складу, систему антиоксидантного захисту високо- та низькомолекулярних антиоксидантів.

636

К 89

Кузів, М.І. Онтогенетичні та селекційно-біологічні закономірності формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби Західного регіону України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.02.01/ М.І. Кузів; Ін-т розведення і генетики тварин. - Чубинське Київ. обл., 2018. - 40 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.30-35

В роботі розроблено спосіб оптимізуючого відбору та спосіб формування високоцінних генотипів у популяціях молочної худоби. Доведено доцільність й перспективність використання у селекційній роботі з чорно-рябою худобою розроблених параметрів добору тварин.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Аграріям