(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Екологія природокористування

50

Б61

Білявський, Г.О. Основи екології: Підруч. для студ. вищих навч. закл./ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - 2-е вид.. - К.: Либідь, 2005. - Бібліогр.: с. 404-405

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України і вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI ст. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля.

 

 

 

663

Г12

Гавриленко, А.М. Экологическая безопасность пищевых производств: Учеб. пособие для студентов вузов/ А.М. Гавриленко, С.С. Зарцына, С.Б. Зуева. - СПб.: ГИОРД, 2006. - 271 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 263-271

В книге рассмотрен комплекс вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности предприятий основных отраслей пищевой промышленности. Приведена действующая нормативно-правовая база экологической безопасности, требования к экологической подготовке персонала предприятий.

 

 

 

50

Е45

Екологічний атлас Києва/ кер. проекту О.А. Сидоренко; ред.-уклад. В.Ф. Приходько; Київська міська рада, Управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київради [Київської міської державної адміністрації]. - вид. друге, допов. - К.: Агентство інтермедіа, 2006. - 61 с: ил.

В атласі представлено різнобічну інформацію про стан основних складових довкілля атмосферного повітря, водних об'єктів, рослинний і тваринний світ. Атлас містить відомості про населення, господарство та природно-заповідний фонд столиці, історію створення київського водопроводу.

 

 

 

349

З-19

 Закони України "Про пестициди і агрохімікати", "Про фермерське господарство": за станом на 10 червня 2010 року/ Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське  вид-во, 2010. - 36 с. - (Закони України). -  Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"

Закон "Про пестициди і агрохімікати" регулює правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів. Закон "Про фермерське господарство" спрямований на створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств.

 

50

Т33

Теория и практика экологического менеджмента: учеб.-метод. пособие к практ. занятиям для студентов/ М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический институт". - Харьков: НТУ "ХПИ", 2015. - 92 с.: рис. - Библиогр.: с.90-91.

Учебно-методическое пособие содержит теоретические материалы относительно обоснования концепции экологического менеджмента, решения задач по моделям оптимизации эколого-экономического развития социально-эколого-экономической системы.

Добавил: CNTB, 16.05.2018, в категорию Віртуальні виставки
| Теги: Екологія природокористування
Просмотров: 59 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0