(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

День інформації про нову літературу

664.6

І-66

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів: моногр./ В.І. Дробот, А.М. Грищенко, О.Д. Тесля и др. - К.: Кондор, 2016. - 242 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7278

У монографії представлено теоретичні дослідження, експериментальні матеріали та практичні розробки авторів щодо технології діабетичних хлібобулочних виробів з пшеничного борошна, оздоровчих виробів з житньо-пшеничного борошна та дієтичних безглютенових, а також викладено аспекти застосування мезофільних заквасок і підкислювачів з метою прискорення технологічного процесу та поліпшення якості виробів.

 

 

664.6

Л 72

Лозова, Т.М. Наукове обгрунтування поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів з використанням природної нетрадиційної сировини: моногр./ Т.М. Лозова, І.В. Сирохман; Центр. спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-економічний ун-т. - Львів: Львівський торг.-екон. ун-т, 2017 . - 328 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.255-327 . - ISBN 978-617-602-182-7

В монографії викладено теоретичні та експериментальні положення щодо поліпшення споживних властивостей та збереженості борошняних кондитерських виробів. Висвітлено узагальнення комплексних досліджень вчених стосовно формування споживних властивостей та збереженості за процесами окислювального характеру і черствіння в борошняних кондитерських виробах. Наведені результати впливу природних нетрадиційних видів сировини на оптимізацію харчової, біологічної цінності, підвищення стійкості проти окислення та черствіння у виробах.

663

Л 72        

Лозовський, А.П. Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей: навч. посіб./ А.П. Лозовський, О.М. Іванов, Т.В. Самойленко. - Суми: Університетська книга, 2017. - 320 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с.315-319 . - Корот. термін. слов.: с.302-314. - ISBN 978-966-680-723-9

У посібнику викладено основи технологічного проектування процесів переробки сировини рослинного та тваринного походження. Висвітлені питання щодо характеристики та оцінки традиційних та прогресивних технологій та методології їх розробки. Наведено основні аспекти проектування та техніко-економічного обгрунтування переробних підприємств та підприємств консервної промисловості з урахуванням норм і правил нормативно-технічної документації та галузевих держстандартів.

663

М 34

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості: підруч./ В.А. Косенко, Н.Ф. Кущевська, С.В. Кадомський и др; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Інж. - технол. ін-т. - К.: Університет "Україна", 2017. - 298 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.284-285 . - ISBN 978-966-388-545-2

У підручнику наведено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються в харчовій промисловості.

 

 

663

М 54

Методи контролю якості харчової продукції: навч. посіб./ О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова и др; за заг. ред. Л.М. Крайнюк. - Суми: Університетська книга, 2017. - 512 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.500-504 . - ISBN 978-966-680-583-9

У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю. Описані методи контролю якості продукції тваринництва та рослинних жирів, хлібобулочних, кондитерських виробів, безалкогольних напоїв, харчових концентратів.

 

 

66

Ф 94

Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства/ Нац. акад. наук Украины. - К.: Академпериодика, 2016. - 312 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-368-320

Обобщены основные результаты научных исследований и научно-технических разработок в рамках целевой комплексной программы. Создан ряд принципиально новых химических веществ и материалов, основанных на новых, экологически благоприятных энерго- и ресурсосберегающих технологиях, для разных отраслей промышленности и социальной сферы. Разработка новых малотоннажных, наукоемких веществ и материалов будет способствовать структурной перестройке химического комплекса Украины.

664.6

П 69

Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві: навч. посіб./ В.І. Дробот, В.Г. Юрчак, Л.Ю. Арсеньєва и др; за ред. В.І. Дробот. - К.: Кондор, 2016. - 330 с.: табл. - Бібліогр.: с.280-282 . - Предм. покажч.: с.322-324. -  ISBN 978-617-7278-70-1

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи і сутність розрахунків у хлібопекарському виробництві. Наведено методичні вказівки до виконання типових розрахунків у технології хлібобулочних виробів за стадіями технологічного процесу: під час підготовки сировини до виробництва; розрахунку рецептур за різних способів приготування тіста; технологічного обладнання; первинного обліку виробництва; у технохімконтролі галузі.

 

 

 

Добавил: CNTB, 05.02.2018, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 92 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0