(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Забезпечення споживачів біологічно повноцінними, безпечними харчовими продуктами

Презентація присвячена актуальним проблемам та завданням харчової промисловості України - це забезпечення споживачів біологічно повноцінними, безпечними харчовими продуктами   з   дотриманням    природоохоронних,   безвідходних,   енерго-

та ресурсозберігаючих технологій; розробка та запровадженням  сучасного  обладнання.

Презентація включає огляд видань з фонду бібліотеки. Це підручники, підготовлені колективом викладачів Національного університету харчових технологій і рекомендовані студентам, аспірантам вузів відповідних профілів. Корисними також будуть фахівцям харчової та переробної галузей.  

 

 

 

Левандовський Л.В. Природоохоронні технології та обладнання: підруч. /Л.В. Левандовський, Н.О. Бублієнко, О.І. Семенова; НУХТ. -  К.: НУХТ, 2013. - 243 с.

 

Раціональне використання природних ресурсів, охорона навколишнього середовища, дотримання екологічної безпеки промислових виробництв є основними складовими та обов’язковими умовами економічного та соціального зростання України.

Робота промислових підприємств, в тому числі і харчової галузі, пов’язано  з утворенням і виведенням у довкілля значної кількості газоподібних, рідких і твердих відходів. Надзвичайно гостро на сьогодні  стоїть проблема очищення забруднених промислових викидів, стічних вод промислових підприємств.

В підручнику викладено основні екологічні проблеми харчової промисловості, охарактеризовано технології, що застосовуються для їх вирішення. Розглянуто традиційні та нові види обладнання природоохоронного призначення. Наведено методики розрахунку основних видів очисного обладнання та приклади розрахунку. Матеріал підручника згруповано за розділами: сучасні екологічні проблеми вітчизняних харчових виробництв; характеристика способів очищення стічних вод харчових підприємств і схеми очисних станцій; механічне очищення виробничих стічних вод; фізико-хімічне очищення виробничих стічних вод; хімічне очищення стічних вод; екологічне очищення виробничих стічних вод у штучних умовах; умови скидання стічних вод; очищення викидів харчових підприємств.

В додатках подаються таблиці: допустимі величини показників якості стічних вод і води водойм; гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Доповнює підручник предметний покажчик, список літератури та електронних ресурсів.

Рекомендований студентам, аспірантам вузів, а також фахівцям переробної та харчової промисловості.

 

Чепелюк О. О. Гігієнічні вимоги до проектування обладнання харчових виробництв: підруч. /О.О. Чепелюк, О. А. Єщенко, Ю. Ю. Доломакін; НУХТ.- К.: НУХТ, 2017. – 311 с.

 

В підручнику висвітлено питання гігієнічного дизайну технологічного обладнання, що допоможе зменшити ризики, пов’язані із забрудненням харчових продуктів в процесі виробництва. Розглянуто основні положення щодо вибору конструкційних матеріалів, необхідної чистоти оброблення поверхонь, які контактують з продуктами. Подано рекомендації з виконання окремих елементів конструкцій та їх з’єднань з метою запобігання застійним зонам. Описано проблеми, пов’язані з розробленням технологічних трубопровідних систем. Наведено основні відомості, необхідні для конструювання систем очищення обладнання.  

Важливий та цікавий розділ «Директиви і стандарти на машини та обладнання»  подає інформацію про міжнародні організації, які займаються питаннями гігієнічного дизайну технологічного обладнання харчових виробництв. Наприклад, Європейське об’єднання гігієнічного інжинірингу і дизайну (EHEDG), засноване ще в 1989 році, розробляє рекомендації щодо стандартів гігієнічного дизайну обладнання відповідно до національного та міжнародного законодавства. В США цими питаннями займається незалежний та некомерційний Центр санітарної стандартизації 3-A SSI, який представляє інтереси трьох груп зацікавлених сторін з гарантування безпечності харчових продуктів – санітарних органів, виробників обладнання і харчових продуктів. Національний санітарний фонд (NSF), сфера його діяльності охоплює питання захисту навколишнього середовища, безпечності харчових продуктів, охорони здоров’я людини. Ці організації також є незалежними експертами із сертифікації обладнання та продукції.

В Україні розроблено ДСТУ EN 1672-2-2001«Обладнання для харчової промисловості. Вимоги щодо безпеки і гігієни», основні положення якого відповідають стандартам  EHEDG  та 3-A SSI.

Добавил: CNTB, 14.02.2020, в категорию Презентація книги
Просмотров: 17 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0