(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Актуальна тема: «Проблеми водних екосистем» Презентація книги

Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування: монографія/ М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.М.Клименко, Л.М. Стецюк; Нац. ун-т водного господарства. – Рівне, 2014.- 171  с.:іл. - Бібліогр.: с.152165

 

 

Питання стану водних екосистем надзвичайно гостро постають як у глобальному світі, так і в Україні. Визначається стрімке забруднення водних систем. Сутність небезпеки полягає в тому, що в багатьох світових регіонах забруднення рік та озер перевищує їхню здатність до самоочищення, що призводить до зменшення ресурсів прісної води.

В сучасній науці розроблені різні теорії дослідження антропогенного забруднення водойм.

Сьогодні активізувалась наукова робота по вивченню та розробленню нових методів біоіндикації водних екосистем, а саме: оцінювання якості води водойм «за зміною часової і структурно-функціональної організації гідробіонтів в умовах впливу забруднювальних речовин та оцінювання стану забруднення водних екосистем на популяційному та біоценетичному рівнях».

Наукові працівники Національного університету водного господарства та природокористування вивчили та розробили систему нових підходів щодо оцінювання стану водних екосистем із використанням методів та біотестування.

 

Монографія  складається з п’яти розділів.

 

Перший розділ подає огляд вивчених літературних джерел з питань екологічного стану водойм України, опрацьовано понад 160 вітчизняних та зарубіжних видань, актуальних статей. Відповідно до статті 3 Водного кодексу України усі водні об’єкти на території України становлять її  водний фонд. В кодексі визначено, що критерієм якості середовища для людини прийнято вважати рівень здоров’я населення, і тому вивчення стану і забезпечення контролю за якістю води у водоймах різного типу визначено пріоритетним напрямком гідроекологічних досліджень.

 

В другому розділі «Природні умови, об’єкти та методи дослідження» висвітлена загальна характеристика регіону дослідження – Рівненська область; об’єкти дослідження  - річка Устя та район водосховища Басів Кут. Методики дослідження включали проведення аналітичних, натурних та лабораторних досліджень, розрахункову частину, математичну та графічну обробку отриманих результатів. Використані в роботі методики досліджень базуються на нормативних документах та відповідають поставленим завданням.

 

Розділ третій. Екологічна оцінка якості води водних екосистем

Екологічна оцінка якості вод дає інформацію про воду як складову водної екосистеми, про її придатність як життєвого середовища гідробіонтів і важливу частину природного середовища людини. Для оцінювання і співставлення рівня екологічного благополуччя поверхневих вод за окремими ділянками р.Усті та водосховища Басів Кут протягом періодів спостережень було проведено об’єднану екологічну оцінку якості води.

 

Розділ четвертий. Біоіндикація якості пверхневих вод та стану водного середовища

Біологічний контроль якості води – біоіндикація - призначений для вирішення питання біологічної придатності води, можливості її використання для питного водопостачання та у рибогосподарській сфері. Функцію очищення води можуть виконувати організми найменш чутливі, стійкі до тих компонентів, від яких вони повинні очищати воду. Для оцінки якості поверхневих вод водойм проводили із використанням личинок хірономід (Chironomus dorsalis) як біоіндикаторів. Це достатньо простий і водночас чутливий метод оцінювання екологічного стану водних екосистем, що зумовлено доступністю отримання тест-організмів та їхньою високою чутливістю до вмісту у воді забруднювачів.

 

Розділ п’ятий. Оцінка якості поверхневих вод з використанням методів біотестування

Аналізуються методи біотестування, що проводилися під час досліджень. Методи біотестування – це експериментальне визначення токсичної дії води на гідробіонти (водні організми), що базується на реєстрації реакцій тест-об’єкта (за показниками біологічних реакцій організмів, зміни їхнього стану, морфологічними та функціональними порушеннями). Для проведення екологічної оцінки якості води описані методики тестування.

У висновках монографії відзначається, що методи біоіндикації та біотестування на сьогодні отримують все більшого поширення й активного розвитку в усіх напрямах природничих наук. Ними широко користуються під час екологічної оцінки гідроекосистем континентальних водойм природного і штучного походження.

Добавил: CNTB, 17.09.2021, в категорию Презентація книги
Просмотров: 16 | Загрузок нет | Рейтинг: 4.7