(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Всесвітній день захисту споживачів

664.9

Т50

Товарознавство харчових продуктів. Розд. "Риба та рибні товари": індивід. навч.-дослід. завдання для студ. / Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2015. - 60 с.: іл..

Індивідуальні завдання передбачають самостійне опрацювання навчального матеріалу щодо засвоєння особливостей формування споживних властивостей, асортименту, якості та класифікації рибних консервів і пресервів, їх харчової цінності, відмінних особливостей; знання відповідних вимог до якості, упакування, маркування та зберігання продукції.

663

Т50

Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: метод. вказівки і завдання для студ. ф-ту заочної освіти/ Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2015. - 44 с.: табл. - Бібліогр.: с. 44

Знання за програмою дисципліни "Товарознавство пакувальних матеріалів і тари" є необхідною умовою формування висококваліфікованих спеціалістів в галузях торгівлі, комерції та виробництва харчових продуктів.

664.8

Рудавська, Г.Б.Харчові концентрати: Підруч./ Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 319 с. - (Серія "Товарознавство"). - 21.40 грн.

Розглянуто питання харчової цінності основної та допоміжної сировини, наведено науково обгрунтовану товарознавчу класифікацію харчових концентратів...

637.1

Товарознавство молочних товарів: Навч. посібник/ А.Б. Рудавська, Г.В. Дейниченко, В.М.Козлов, Г.І. Дюкарева; М-во науки і освіти України. - К.:  ВД "Професіонал", 2004. - 311 с.

663

Скалецька, Л.Ф. Товарознавство продукції рослинництва: Навч. посіб. для вузів/ Л.Ф. Скалецька, Г.І. Подпрятов, В.І.Войцехівський; Мінагропром України, Нац. аграр. ун-т. - К.: Арістей, 2005. - 495 с.: табл. - Бібліогр.: с. 478-479 . - Предм. покажч. с. 480-493

В навчальному посібнику викладені технологічні характеристики різних видів продукції рослинництва, методи підготовки до реалізації партій зерна різного цільового призначення, плодоовочевої, технічної сировини, продуктів переробки зерна, плодів та овочів, правил оформлення супровідних документів та методик оцінки товарних партій свіжої та консервованої продукції рослинництва.

663

Сирохман, І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: підручник/ І.В. Сирохман, Т.М. Лозова; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 612 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.592-593

Викладено вплив різних чинників на формування споживних властивостей крохмалю, крохмалеродуктів, цукру, меду і кондитерських товарів, наведено їх класифікацію і дано товарознавчу характеристику цих виробів. Підручник включає новітні досягнення науки і техніки, галузей виробництва цукру, кондитерських виробів, матеріал щодо ідентифікації видів, виявлення фальсифікації.

637.5

Товарознавство продовольчих товарів: метод. вказівки до лабораторних робіт, розділ "М'ясо і м'ясні товари". Ч.2/ уклад.: І.В. Сирохман,  Т.М. Лозова,  О.І. Гирка; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2013. - 140 с.: іл..

В методичних вказівках розглянуті теми, пов'язані з вивченням асортименту, відмінних ознак  і типових представників та порядок визначення якості ковбасних виробів, м'ясних копченостей, продуктів з свинини, яловичини, баранини, а також м'ясних консервів і напівфабрикатів.

664.8

Товарознавство продовольчих товарів. Розд. "Харчові концентрати": індивід. навч.- дослід. завд. для самост. р-ти/ уклад.: І.В. Сирохман,  В.Т. Лебеденець,  О.І. Гирка; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2013. - 129 с.: ил

В методичці викладені індивідуальні завдання для самостійного вивчення однієї з груп харчових продуктів - харчових концентратів (перших та других страв, сухих сніданків, круп'яних пластівців, чіпсів, солодких страв.)

663

Герасимова, В.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учеб. для студентов вузов/ В.А. Герасимова, Е.С. Белокурова, А.А. Вытовтов. - М.; СПб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов н/Д; Екатеринбург; Самара; Новосибирск; К.; Харьков; Минск: Питер, 2005. - 397 с.: цв.ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 393 – 396.

Учебник написан с учетом специфики подготовки студентов торговых вузов. В отдельных главах рассмотрены химический состав и пищевая ценность, классификация, влияние технологии на формирование потребительских свойств вкусовых товаров, характеристика отдельных групп и видов товаров, фальсификация и способы ее обнаружения, экспертиза качества, маркировка и хранение.

664.3

Дмитриченко, М.И. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов: Учебное пособие для студентов вузов/ М.И. Дмитриченко, Т.В. Пилипенко. - М.; СПб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов н/Д; Екатеринбург; Самара; Новосибирск; К.; Харьков; Минск: Питер, 2004. - 352 с.: табл. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с.352.

В предлагаемом издании раскрыты вопросы товароведения и экспертизы пищевых жиров, молока и молочных продуктов; даются подробные характеристики для этих групп товаров, приведены основные показатели качества, рассмотрены основы производства и хранения. Особое внимание уделено химическому составу, пищевой ценности и вопросам проведения сертификации, идентификации этих групп товаров и определению их фальсификции.

665

Щербаков, В.Г.Биохимия и товароведение масличного сырья: Учеб.  для студентов вузов/ В.Г. Щербаков, В.Г. Лобанов. - 5-е изд., доп. и перераб. - К.: КолосС, 2003. - 359 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов). - Библиогр.: с.352 . - Предм. указ.

В настоящем издании в отличие от предыдущих (4-е издание вышло в 1991 г.) дополнены и уточнены современные представления о биохимических процессах. Расширены сведения об изменениях химического состава масличных семян, происходящих при их технологической переработке, определяющих билогическую ценность и безвредность продуктов.

663

Бродский, М.С. Товароведение пищевых продуктов/ М.С. Бродский, В.С. Кохан, И.А. Шапиро. - 5-е изд., стер. - Л.: ОГИЗ Ленснабтехиздат, 1933. - 784 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.782.

В книге представлены методы исследования физических, химических и биологических свойств продуктов питания, изучение их изменения и использования для удовлетворения потребностей человека.

663

Никитинский, Я. Я. Очерки по товароведению пищевых средств/ Я. Я. Никитинский. - М.: Издание Центросоюза, 1927.- 311 с.: табл. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с.305-311

В книге уделяется внимание ценности различных продуктов питания для жизнедеятельности человека. Описываются группы пищевых товаров растительного  и животного происхождения.

Автореферати

637.5

Г 22

Гасай, Є.Л.   Розроблення фізичних методик для товарознавчої оцінки продовольчої сировини тваринного походження: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.15/ Є.Л. Гасай; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі науково обгрунтовано отримання проб із продовольчої сировини тваринного походження, який передбачає вилучення з подрібненого м'яса рідкої фази шляхом циклічного заморожування – розморожування - центрифугування. Розроблено фізичні методики товарознавчої оцінки продуктів риболовства та птахівництва для запровадження на м'ясопереробних підприємствах.

663.8

Г71

Горячова , О.О. Удосконалення споживних властивостей яблучних та купажованих соків і їх зміни при зберіганні: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ О.О. Горячова ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - К., 2011. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

Дисертацію присвячено дослідженню можливостей удосконалення споживних властивостей яблучних соків шляхом використання окремих помологічних сортів плодів та купажуванням. Удосконалено методику відбору сировини, з використанням якої підібрані сорти плодів для виробництва натуральних сортових яблучних соків.

664.6

К 56

Ковальчук, Х.І. Товарознавчі аспекти поліпшення споживних властивостей кексів з нетрадиційною сировиною: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Х.І. Ковальчук; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-17

В роботі доведено антиоксидантну дію порошків із ромашки лікарської, листя малини, волоського горіха, квасолі, прополісу та квіткового пилку на окислювально-гідролітичні процеси жирової основи маргарину. Експериментально доведено, що застосування нетрадиційної сировини й натуральних добавок збагачує нові кекси есенціальними макро- і мікронутрієнтами.

663

К 88

Кудряшов, А.І. Формування товарознавчих характеристик та розширення товарного асортименту  продуктів із дикорослих ягід: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ А.І. Кудряшов; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2013. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-20

Дисертацію присвячено вивченню питань формування споживних властивостей та розширення товарного асортименту продуктів із дикорослих ягід шляхом отримання з них рідкої та твердої фаз з новими функціонально-технологічними характеристиками. Вивчено діапазони температур кристалізації, масову частку вимороженої вологи, раціональні температури заморожування та зберігання ягідної плазми та вичавок.

664.8

О-92

Охременко, С.І. Товарознавча оцінка якості пасти з пряних трав, обробленої високим тиском: автореф. дис...канд.техн. наук: 05.18.15/ С.І. Охременко; М-во освіти і науки України,  Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.15-17

Дисертацію присвячено виконанню оцінки та дослідженню якості пасти з пряних трав кропу та петрушки, виробленої за інноваційною технологією високого тиску, температури і тривалості дії. Доведено перспективність використання цієї технології в овочеконсервній промисловості.

664.6

П75

Привалова, В.Г. Товарознавча оцінка нових сортів озимої твердої пшениці як сировини для макаронного виробництва: автореф. дис..канд. техн. наук: 05.18.15/ В.Г. Привалова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2011. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с.18-22

                                 На основі дослідження нового сорту розроблено метод розрахунку інтегрального показника сили сорту озимої твердої пшениці.

664.8

С 73

Сподар, К.В. Удосконалення товарознавчої оцінки свіжих томатоовочів та формування споживних властивостей продуктів їх переробки: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ К.В. Сподар; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2013. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-17

            В роботі проаналізовано сучасні методи оцінки якості продовольчих товарів рослинного походження та виявлено їх недоліки. Розроблено та науково обгрунтовано прийоми та параметри нового способу підготовки проб томатоовочів до товарознавчого аналізу, основними особливостями якого є отримання плазми, що характеризується фазовою зворотністю відносно операцій заморожування-розморожування.

663

Х 76

Хоменко, О.О. Товарознавча оцінка арахісу та вдосконалення споживних властивостей продуктів з нього: автореф.  дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ О.О. Хоменко; М-во освіти і науки України,  Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

Комплексно досліджено хімічний склад 19 сортів арахісу, вирощеного з генофонду рослин України. Досліджено амінокислотний склад білка арахісу та його біологічну цінність. Установлено сортову специфічність накопичення арахісом токсичних речовин та запропоновано спосіб їх зниження. Розроблено та затверджено нормативну документацію на нову продукцію. Результати досліджень упроваджено у виробництво та навчальний процес.

 

                                

 

Добавил: CNTB, 15.03.2019, в категорию Тематичні виставки
| Теги: Всесвітній день захисту споживачів
Просмотров: 5 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0