(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Вода - джерело життя До Всесвітнього дня моніторинга води – 18 вересня

50

Б63

Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії: моногр./ В.Д. Романенко, В.М. Якушин, В.І. Щербак и др. - К.: Наукова думка, 2019. - 256 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.239-251 . - ISBN 978-966-00-1715-3

В монографії запропоновано моделі реалізації обчислювальних механізмів управління екологічним станом і якістю води дніпровських водосховищ. Отримані результати можуть бути використані для розроблення прогнозних оцінок впливу зміни клімату на біорізноманіття та біологічні ресурси водосховищ з метою екологічно збалансованої експлуатації їх екосистем.

663

В58

Власенко, О.Г. Вплив підприємств харчової промисловості на екологічний стан басейну ріки Дніпро/ О.Г. Власенко; М-во охорони навколиш. природ. середовища та ядер. безпеки України, Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. - Харків: УкрНДІЕП, 1999. - 35 с.: табл., мал.

Приведені конкретні показники забруднення по агропромисловому комплексу і окремим галузям харчової промисловості для 19 областей і окремих водних об'єктів Дніпровського басейну.

 

663.63

В 62

Вода - сировина для виробництва всіх продуктів харчування: Тематична добірка/ Держ. департамент продовольства. - К.: Укрпродспілка, 2002. - 27 с.

628

Д30

Демидова, Ю.Е. Очистка углеводородсодержащих сточных вод: моногр./ Ю.Е. Демидова, М.М. Назарян; М-во образования и науки Украины, НТУ "Харьковский политехнический институт". - Харків: "Підручник "НТУ ХПІ", 2014. - 188 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.144-164.

Монография посвящена особенностям процессов переработки сточных вод, содержащих углеводороды с целью снижения их остаточной концентрации до уровня, допускающего сброс очищенных вод в водоемы без негативных последствий для окружающей среды. Рассматриваются темы:  процессы и аппараты переработки углеводородсодержащих сточных вод; очистка углеводородсодержащих сточных вод в колонном электрокоагуляторе; очистка углеводородсодержащих сточных вод кавитацией; опытно-промышленная отработка технологии глубокой очистки углеводородсодержащих сточных вод.

50

Е 45

Екологія та природні багатства України. Презентаційно-іміджевий альманах. Вип. 1/ М-во навколишнього природного середовища  України. - К.: Новий друк, 2004. - 320 с.: іл. - Текст паралельно англ. мовою

55

М54

Методичні рекомендації для ведення спостережень за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища/ під ред. О.В. Войцеховича,  В.В. Канівця; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. гідрометеорологічна служба, . - К., 2001. - 218 с.: рис.- Бібліогр.: с.212-218

В рекомендаціях описані методи ведення спостережень за радіоактивним забрудненням приземної атмосфери, грунтів, поверхневих вод суші, донних відкладів водойм. Особлива увага приділена опису засобів та методів пробовідбору, підготовки проб до радіонуклідного аналізу, методик радіонуклідного аналізу. В додатках подається методика відбору осереднених по перерізу ріки проб води та завислих наносів для радіонуклідного аналізу, техніка безпеки при роботах з відбору проб води і донних відкладів, інструкція з охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт з відбору проб води і донних відкладів в зоні з підвищеним іонізуючим випромінюванням.

50

Н 35

Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води: затв. Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1997 року. - К.: Укрводприрода, 1997. - 92 с.

 Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води спрямована на реалізацію державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки у басейні Дніпра.

347

П42

Повітряний кодекс України. Водний кодекс України: За станом на 1 верес. 2004 р./ Верховна Рада України. - Офіц. вид.. - К.: Парламент. вид-во, 2004. - 89 с. - (Серія "Бібліотека офіційних видань")

50

О-93

Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування: моногр./ М.О.Клименко, А.М. Прищепа, О.М. Клименко, Л.М. Стецюк; М-во освіти і науки України,  Нац. ун-т  водного  госп-ва  та  природокористування.  -  Рівне:  НУВГП, 2014. –

171 с.: іл. - Бібліогр.: с.152-164 .

Монографія присвячена вивченню проблеми забруднення поверхневих вод (річок, озер). Розглядається один із використовуваних засобів санітарної охорони водойм від антропогенного забруднення - це контроль і управління якістю води, які здійснюють екологічні служби на основі обмеженого переліку гідрохімічних показників, за якими не завжди можна всебічно проаналізувати стан водойм. В зв'язку з цим, пропонується для антропогенного забруднення, крім хіміко-аналітичних, ширше застосовувати методи біотестування, які дають змогу встановити якість води та її токсичність.

347

П42

Повітряний кодекс України. Водний кодекс України: За станом на 1 верес. 2004 р./ Верховна Рада України. - Офіц. вид.. - К.: Парламент. вид-во, 2004. - 89 с.. - (Серія "Бібліотека офіційних видань")

Р69

Романенко В.Д. Основи гідро екології: підручник/ В.Д.Романенко. – К.: Обереги, 2001. – 728 с., іл. – Бібліогр.: С.702-711. – (Сер. Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень).

В підручнику розглядаються склад і особливості функціонування водних екосистем, їх живе населення та фізико-хімічні фактори, які визначають якість води та біопродуктивність водойм різного типу.

628

Ф50

Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: [підруч. для студ. хім.-техн. і екол. cпец. вищ. навч. закл.]/ А.К. Запольський, Н.А. Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін и др; за заг. ред.Запольского А.К. - К.: Лібра, 2000. - 552 с. - Зміст укр. та англ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.  - Предм. покажч.: с. 536-543. -  Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Висвітлено фізико-хімічні основи технологічних процесів водопідготовки та очищення стічних вод різних галузей промисловості. Розглянуто теоретичні основи водопідготовки та очищення стічних вод від завислих, колоїдно-дисперсних, молекулярно- та йонорозчинних речовин. Для підготовки магістрів, викладачам, а також фахівцям різних галузей господарства.

 

Автореферати

 

 

631

Н18

Нагалюк, С.І. Удосконалення технології управління водним режимом меліорованих грунтів лівобережного Полісся України: автореф. дис...канд. техн. наук: 06.01.02/ С.І. Нагалюк; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації України. - К.: ІВПМ НААН, 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.17-19

Досліджено зміни технічного стану меліоративних систем. Розроблені та перевірені у робочих умовах ресурсоощадливі технології управління водним режимом грунтів.

628

Ф 32

Феденко, Ю.М. Нанокомпозити на основі цирконію (IV) оксиду та їх використання для очищення води: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.21/ Ю.М. Феденко; М-во освіти і науки України, НТУ України "Київський  політехн. ін-тт". - К., 2014. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-22

В роботі обрано та науково обгрунтовано найбільш раціональний метод синтезу нанокомпозитів "цирконію (IV) оксид - активоване вугілля " для отримання сорбентів з прийнятними характеристиками. Запропоновано екологічно безпечні методи утилізації шламів відпрацьованого сорбенту та розчинів полютантів після очищення води.

631

Я 45

Якименко, Г.М. Вплив поливної води на накопичення радіонуклідів у рослинницькій продукції приватних господарств Полісся: автореф. дис. ... канд. біологіч. наук: 03.00.16/ Г.М. Якименко; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - К., 2014. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с. 19-20.

Роботу присвячено визначенню особливостей надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва приватних господарств Полісся за різних умов вологозабезпеченості на фазі відновлення після аварії на ЧАЕС. Вперше представлено структуру вирощування та реалізації овочевих і ягідних культур у приватних господарствах.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ ISO 9509:2002. Якість води. Метод визначання інгібовання нітрифікувальних бактерій в активному мулі в результаті дій хімічних компонентів та стічних вод (ISO 9509:1989, IDT). - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 01.10.2003. - К.: Держспоживстандарт України, 2003. - 7 с.

ДСТУ ISO 7027:2003. Якість води. Визначання каламутності (ISO 7027:1999, IDT). - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2004.07.01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 7 с. - (Національний стандарт України).

ДСТУ ISO 6777:2003. Якість води. Визначання нітритів: Спектрометричний метод молекулярної абсорбції (ISO 6777-1984, IDT). - Вид. офіц. - Увед. вперше ;чинний від 2004-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 6 с. - (Національний стандарт України).

ДСТУ ISO 6332:2003. Якість води. Визначання заліза: Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну (ISO 6332:1988, IDT). -  Увед. вперше; чинний від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 6 с. - (Національний стандарт України).

ДСТУ ISO 3696:2003. Вода для застосовування в лабораторіях: Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT). - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 6 с. - (Національний стандарт України).

ДСТУ ISO 11732:2003. Якість води. Методи визначання амонійного азоту аналізуванням потоку і спектрометричним виявлянням (ISO 11732:1997, IDT). -  Увед. вперше; чинний від 2004-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 14 c. - (Національний стандарт України). - Бібліогр. с. 14

ДСТУ ISO 10304-1:2003.Якість води. Визначання розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат-, і сульфат-іонів методом рідінної хроматографії: Ч.1. Метод для слабозабруднених вод (ISO 10304-1:1992,  IDT). - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр. с. 13.

ДСТУ 878 - 2006. Води мінеральні природні фасовані: Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 878 - 93; Чин. від 2007-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 14 с.

ДСТУ 4771:2007 Води запашні натуральні. Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 1720-92; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 8 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8.

ДСТУ 7153:2010 Мінеральні та питні води, розлиті в полімерні пляшки марки ПЕТФ. Метод визначення діоксиду вуглецю. - Вид. офіц.- Уведено вперше; чинний від 2011-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 6 с: табл. - Бібліогр.: с. 6.

 

 Статті періодичних видань

 

Денис, О.  Вода і енергія: сучасні підходи/ О. Денис //Вода и водоочистные технологии. - 2018. - №2. -  С. 12-18. - ДНТБ

Водний менеджмент в Україні: особливості та перспективи розвитку/ Л.Ф. Кожушко та. ін. //Економіка АПК. - 2020. - №7, липень. -  С. 68-77. - Бібліогр. в кінці ст.

Виникнення, доля й побічна дія залишкових рівнів концентратів і активних відбілювальних речовин у стічних водах виробництва особистої гігієни/ Марія Латіф та ін. //Хімія і технологія води. - 2021. - Т.42, №6. -  С. 636-645. - Бібліогр. в кінці ст..

Комбінування озонування, ультрафіолетового опромінення та внесення перекису водню в процесах водоочистки/ В.М. Штепа тв. ін. //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №2. -  С. 83-90. - Бібліогр. в кінці ст.

 

 

Добавил: CNTB, 17.09.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 21 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0