(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Українські видавництва – харчовикам (До Дня працівників харчової промисловості)

663.2

В15

Валуйко, Г.Г. Технологія вина: Підруч.  для студентів вузів/ Г.Г. Валуйко; Мін-во освіти і науки України; НУХТ. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 588 с. - Бібліогр.: с. 581-582.

У підручнику "Технологія вина" наведена історія розвитку виноградарства й виноробства у світі, на Україні і в Криму. Приведена класифікація вин та їх біологічне значення в житті людини, а також основні поняття по дегустації всіх типів виноградних вин. Основна увага в підручнику приділена технології виноградного сусла, хімізму і механізму спиртового і яблучно-молочного бродіння, технології столових, міцних і десертних вин, технології шампанських та ігристих вин, технології коньяку, а також питанням стабілізації виноградних вин.

664.8

Г 52

Гладушняк, О.К. Технологічне обладнання консервних заводів: підруч. для студ. ВНЗ/ О.К. Гладушняк. - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 348 с.: рис. - Бібліогр.: с.347 . - ISBN 978-617-7243-92-1

                                 В підручнику описано технологічне обладнання консервних виробництв за останніми досягненнями науки і техніки. Наведені конструкції, будова, принцип дії машин, апаратів і потоково-модернізованих ліній консервного виробництва. Розглядаються технологічні процеси та обладнання, що забезпечують: миття сировини та споживчої тари; сортування та калібрування сировини; очищення та відокремлення їстівних та неїстівних тканин сировини; подрібнення різних продуктів; пресування для виготовлення рідкої фази та наповнення споживчої тари продуктами, які консервуються.

663

Г 65

Гончаренко, Б.М. Автоматизація виробничих процесів харчових технологій: підруч./ Б.М. Гончаренко, А.П. Ладанюк; НУХТ. - К.: НУХТ, 2014. - 530 с.: рис. - Бібліогр.: с.524-526 . - ISBN 978-966-612-163-2

            Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати рівня, складу й фізично-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та призначення. Висвітлено основи теорії автоматичного керування, алгоритми й об'єкти керування, методи моделювання систем керування, проблеми стійкості та якості систем автоматичного керування. Розглянуто основи сучасних мікропроцесорних засобів та комп'ютерно-інтегрованих систем на базі мереж.

663

Д 46

Димань, Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підруч./ Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. - Київ: Академія, 2011. - 519 с.: рис., табл. - (Альма-матер). - Термінолог. слов.: с. 514-517. - ISBN 978-966-580-346-1

            В підручнику викладені відомості про джерела потрапляння в організм людини шкідливих речовин, механізм їх руйнівної сили і способи протидії їм. Розглянуто теоретико-методологічні засади харчової безпеки, подані характеристики шкідливих речовин, компонентів,  що потрапляють до харчових продуктів (металічні забруднення. радіонукліди, пестициди. мікотоксини, антибіотики, БАДи, генетично модифіковані джерела харчових продуктів та інші).

663.8

Д66

Домарецький, В.А.             Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини: Підруч. для студентів вузів/ В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський, М.Г. Михайлов; ед. В.А. Домарецького; НУХТ. - Вінниця: Нова Книга, 2005. - 402 с.: табл. - Библиогр.: с. 401 - 402

Викладені основні теоретичні положення та обгрунтування технологічних процесів виробництва солоду, солодових екстрактів і концентратів, екстрактів із лікарських рослин, безалкогольних та алкогольних напоїв, ароматичних спиртів тощо

663.4

Д66

Домарецький, В.А.             Технологія солоду та пива: підручник для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. "Технологія бродильних виробництв і виноробства"/ В.А. Домарецький; В.А. Домарецкий . - К.: "Урожай", 1999. - 544 с.: іл.. - Бібліогр.: с.535-537

У підручнику  наведено біохімічний і хімічний склад кінцевого продукту - пиву й основних видів сировини для його виробництва. Розглянуто найважливіші принципи математичного моделювання найбільш енергоємних процесів із використанням комп'ютерної техніки. Технологію пивного сусла та пива описано як за класичною, так і за прогресивною схемами.

637.1

Є70

Єресько, Г.О. Технологічне обладнання молочних виробництв: навч. посіб./ Г.О. Єресько, М.М. Шинкарик, В.Я. Ворощук. - К.: ІНКОС: Центр навчальної літератури, 2007. - 337 с.: рис. - Бібліогр.: с. 336

В посібнику описані конструкції, принцип роботи і умови експлуатації технічного обладнання молочних виробництв. Подані як типові конструкції , так і сучасні розробки вітчизняних і зарубіжних фірм, вказані напрямки удосконалення обладнання. Наведені основні розрахунки технологічних машин і апаратів, необхідні для визначення їх продуктивності, належної потужності, витрат робочих середовищ.

664.6

І-46

Ільіна, С.Б.   Контролінг процесів господарської діяльності в харчовій промисловості: навч. посіб./ С.Б. Ільіна, Т.С. Журба; М-во освіти і науки України. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 592 с.: табл. - Бібліогр.: с. 458-460

У навчально-практичному посібнику пропонується комплексна  інтегрована система контролінгу на підприємствах харчової промисловості, склад та організація стратегічного і оперативного планування, бюджетування на підприємстві. Для поглиблення засвоєння матеріалу після теми пропонується навчальні кейси та індивідуальні завдання. Призначений для студентів економічних спеціальностей внз, а також бухгалтерів, контролерів, менеджерів.

663

Л 72

Лозовський, А.П.

            Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей: навч. посіб./ А.П. Лозовський, О.М. Іванов, Т.В. Самойленко. - Суми: Університетська книга, 2017. - 320 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.315-319.- Корот. термін. слов.: с.302-314. - ISBN 978-966-680-723-9

У посібнику викладено основи технологічного проектування процесів переробки сировини рослинного та тваринного походження. Висвітлені питання щодо характеристики та оцінки традиційних та прогресивних технологій та методології  їх розробки. Наведено основні аспекти проектування та техніко-економічного обгрунтування переробних підприємств та підприємств консервної промисловості з урахуванням норм і правил нормативно-технічної документації та галузевих держстандартів.

663

М 47

Меліх, О.О. Стратегія територіально-виробничої оптимізації харчової промисловості регіону: проблеми теорії і практики: моногр./ О.О. Меліх; М-во освіти і науки України, Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: Астропринт, 2015. - 321 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.286-307 . - ISBN 978-966-927-051-1

            Монографія містить результати досліджень сучасного стану, адаптивних властивостей, економічних проблем управління підприємствами харчової промисловості. Надано пропозиції щодо покращення управління підприємствами з виробництва харчових продуктів і напоїв з урахуванням їх територіального розміщення, зв'язку з сільськогосподарськими постачальниками продовольства, експортними можливостями реалізації готової продукції, історичними особливостями розвитку по регіонах. Обгрунтовано різні методичні підходи до розробки стратегій харчових підприємств в кризових і в стабільних умовах господарювання.

663

М 54

            Методи контролю якості харчової продукції: навч. посіб./ О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова та ін.; за заг. ред. Л.М. Крайнюк. - Суми: Університетська книга, 2017. - 512 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.500-504 . - ISBN 978-966-680-583-9

            У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю. Описані методи контролю якості продукції тваринництва та рослинних жирів, хлібобулочних, кондитерських виробів, безалкогольних напоїв, харчових концентратів.

637.1

М59

            Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи/ О.М. Бергілевич, В.І. Семанюк, В.В. Касянчук та ін. - Суми: Університетська книга, 2010. - 319 с.: рис. - Бібліогр.: с.310-315. -  Слов. термінів: с.316-319

            У посібнику узагальнено відомості із систематики, морфології та біологічних властивостей мікроорганізмів молока й молочних продуктів, висвітлено роль мікроорганізмів у формуванні їх якості та безпечності.

663

Н73

            Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І.  Черевко та ін; М-во освіти і науки України,Департамент промисловості Мінагрополітики України,Харківський державний університет харчування та торгівлі,ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

637

П12

Павелко, В.І. Теплозабезпечення підприємств м'ясопереробної та молокопереробної галузей промисловості: навч. посібник/ В.І. Павелко. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - 210 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.209-210

                                 У посібнику викладені основи методики розрахунку систем теплозабезпечення підприємств м'ясо- і молокопереробних галузей промисловості та раціонального енергозбереження на них. Розрахований на студентів вузів.

664.1

П68

            Правила ведення технологічного процесу виробництва цукру з цукрових буряків: правила усталеної практики 15.83-37-106:2007/ М-во аграр. політики України. - Норматив.-техн. вид. - Уведено вперше. - Київ: Цукор України, 2007. - 419. с.: рис., табл. - Загол. обкл.: Технологічний процес виробництва цукру з цукрових буряків

            664.6

П 69

            Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві: навч. посіб./ В.І. Дробот, В.Г. Юрчак, Л.Ю. Арсеньєва и др; за ред. В.І. Дробот. - К.: Кондор, 2016. - 330 с.: табл. - Бібліогр.: с.280-282.- Предм. покажч.: с.322-324. - ISBN 978-617-7278-70-1

                                 У навчальному посібнику викладено теоретичні основи і сутність розрахунків у хлібопекарському виробництві. Наведено методичні вказівки до виконання типових розрахунків у технології хлібобулочних виробів за стадіями технологічного процесу: під час підготовки сировини до виробництва; розрахунку рецептур за різних способів приготування тіста; технологічного обладнання; первинного обліку виробництва; у технохімконтролі галузі.

 

664.6

С40

Сирохман, І.В.

            Якість і безпечність зерноборошняних продуктів: навчальний посібник/ І.В. Сирохман; М-во освіти і науки України. Львів. комерц. акад. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.: табл. - Бібліогр.: с.363-381.

В посібнику розглянуто  вплив різних чинників на якість і безпечність зерна, борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів, можливості поліпшення  якості, впливу основних факторів на формування якості під час перероблення, з додаванням різних нетрадиційних видів сировини, харчових добавок та ін., що запобігають небажаним змінам, особливо під час зберігання.

664.6

Т38

            Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв: підручник/ В.Ф. Петько, О.І. Гапонюк, Є.В. Петько, А.В. Ульяницький; за ред. д-ра техн. наук проф. О.І. Гапонюка. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 432 с: рис., табл.

Подано принципи дії і правила експлуатації технологічного устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв. Наведено методику технологічного і силового розрахунків технологічного устаткування названих галузей, а також технічні характеристики деяких технологічних машин і апаратів.

664.6

Т38

            Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: навч. посібник/ Г.М. Лисюк, О.В. Самохвалова, З.І.  Кучерук та ін.; за заг. ред. Г.М. Лисюк. - Суми: Університетська книга, 2009. - 464 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 461-463

 Авт. зазначені на звороті тит. арк.

Навчальний посібник містить інформацію про сировину для виробництва кондитерських і хлібобулочних виробів, харчові і дієтичні добавки, різноманітні композитні суміші. Викладено вимоги до зберігання сировини і підготвки її до виробництва. Розглянуто наукові основи тістоутворення, технології різних видів тіста, випічних і оздоблювальних напівфабрикатів, процеси й способи художнього оздоблення тортів, тістечок і печива. Викладено технології продукції спеціального призначення, національних кондитерських виробів.

663

У 67

            Управління якістю переробних і харчових виробництв: навч.посіб./ О.В. Богомолов, О.М. Сафонова, О.І. Шаповаленко и др. - Харків: Еспада, 2006. - 294 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.294

Розглянуто питання технології переробки сільськогосподарської сировини і регулювання якості на різних технологічних етапах. Подано структурований матеріал про властивості сировини, що переробляється, її взаємодію і вплив на режими виробничих операцій. Показано шляхи регулювання якості та безпечності продукції переробної та харчової галузей.

664.6

Х56

            Хліб наш насущний. Використання хліба в українських обрядах і звичаях/ упоряд.: М. Ткач,  Н. Данилевська. - К.: Укр. центр духовної культури, 2003. - 220 с.: іл. - Бібліогр.: с.217-219 . - ISBN 966-628-059-0

Книга висвітлює приклади традиційного використання хліба як головного символу добробуту й життя людини в українському побуті, в народних звичаях та обрядах календарного та родинного циклів. Подано нарис про історію створення і розвиток київських хлібопекарень, хлібокомбінатів та хлібозаводів, які в 1983 році  об'єдналися в акціонерне товариство "Київхліб". Подаються цікаві ілюстрації та список використаної літератури.

 

 

 

 

 

 

Добавил: CNTB, 18.10.2018, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 9 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0