(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Наука - харчовикам

001

Б 27

Баскаков, А.Я. Методология научного исследования: учебное пособие / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. - 2-е изд., испр. . - К.: МАУП, 2004. - 215 с.: табл. - Библиогр.: с. 208-212. - ISBN 966-608-441-4

В пособии рассматриваются актуальная, сложная и недостаточно разработанная проблема методологии научно-исследовательской деятельности по организации и изучению явлений и процессов реальной действительности. Анализируются проблемы логики и методологии научного исследования, вопросы типологии методов научного познания, диалектика  процесса научного исследования, основные методы, способы и приемы эмпирического и теоретического уровней познания.

663

І-71

Інститут продовольчих ресурсів/ М.П. Сичевський; НААН України. - К.: Ін-т прод. ресурсів, 2017. - 38 с.: іл.

В брошурі представлено діяльність Інституту продовольчих ресурсів в Києві. Інститут здійснює наукове забезпечення розвитку харчових галузей, що має на меті створення ефективних технологій та високопродуктивного обладнання для виробництва конкурентоспроможних харчових продуктів високої біологічної цінності на основі фундаментальних досліджень фізико-хімічних властивостей харчової сировини, біохімічних і технологічних процесів  та пошуку ефективних шляхів раціонального використання сировини.

664.6

Л 72

Лозова, Т.М. Наукове обгрунтування поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів з використанням природної нетрадиційної сировини: моногр./ Т.М. Лозова, І.В. Сирохман; Центр. спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-економічний ун-т. - Львів: Львівський торг.-екон. ун-т, 2017 . - 328 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.255-327 . - ISBN 978-617-602-182-7

 В монографії викладено теоретичні та експериментальні положення щодо поліпшення споживних властивостей та збереженості борошняних кондитерських виробів. Висвітлено узагальнення комплексних досліджень вчених стосовно формування споживних властивостей та збереженості за процесами окислювального характеру і черствіння в борошняних кондитерських виробах. Наведені результати впливу природних нетрадиційних видів сировини на оптимізацію харчової, біологічної цінності, підвищення стійкості проти окислення та черствіння у виробах.

620

Н 25

Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине: моногр./ редкол:. А.Г. Наумовец,  В.Н. Уваров,  И.А. Мальчевский,  А.Е. Беляев,  М.Я. Валах; Нац. акад. наук Украины. - К.: Академпериодика, 2014. - 768 с.: рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-360-260-8

В коллективной монографии изложены результаты исследований и разработок, выполненных институтами НАН Украины в рамках Государственной  целевой научно-технической программы "Нанотехнологии и наноматериалы." 115  разделов монографии сгруппированы в шесть тематических глав: физика наноструктур, технологии полупроводниковых наноструктур, диагностика наноструктур, наноматериалы, нанобиотехнологии и нанохимия.

663

Н34

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, заснований у 1998 році = Scsentific Messenger of Lviv National Universiti of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj :  Технічні науки, Т.12. №2 (44), частина 4/ Ред.колегія: В.М. Гунчак; М-во аграрної політики України. - Львів, 2010. - 344 с: табл. - (Харчові технології = Food technologies). - Бібліогр. в кінці ст.

В науковому віснику опубліковані статті з питань технологічного забезпечення виробництва, переробки продуктів тваринництва, а також статті з екології, гігієни тварин, ветеринарної санітарії, ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи.

001

Н11

Науковий потенціал української академії аграрних наук: монографія/ В.А. Вергунов, З.П. Кірпаль, В.О. Круть и др.; за наук. ред. акад. УААН М.В. Зубця; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. сільск. б-ка. - К.: Аграрна наука, 2005. - 176 с: табл. - Бібліогр.: с. 137-141

Висвітлено сучасний стан і сутність наукового потенціалу, історію створення наукових установ і організацій аграрного профілю, основні історичні етапи розвитку й управління аграрною наукою. Ррозраховано на наукових працівників, аспірантів, фахівців, студентів.

663

Н34

"Наукові  здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті": 73-я наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2007 р., Ч. II/ редкол.:В.О. Колосюк та ін.; М-во науки і освіти України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 151 c

631.1

Н 34

Наукові засади розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах/ редколегія:. М.В. Зубець,  М.Д. Безуглий,  М.П. Сичевський; НААН України. - К.: Аграрна наука, 2010. - 224 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-540-304-3

В книзі подані узагальнені матеріали сесії  Загальних зборів Національної академії аграрних наук України, присвячені питанню інноваційно-інвестиційного  розвитку агропромислового комплексу та харчової галузі. Запропоновано нову ідеологію державної підтримки АПК, названо додаткові джерела фінансування, науково обгрунтовано принципово важливі умови запровадження ринку землі, формування економічних міжгалузевих відносин.

663.4

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Пиво-безалкогольна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 33 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з пивобезалкогольної промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: удосконалення виробництва пива з раціональним використанням надлишкових дріжджів, розробка енерго-  та ресурсозберігаючої технології етилового спирту з вуглевмісної сировини, розробка технології хлібопекарських дріжджів з використанням електроактивованої води, адсорбційне очищення соку столового буряка природними сорбентами та інші.

663

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Для підприємств середнього та малого бізнесу АПК/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 59 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на підприємствах середнього та малого бізнесу, серед них: лінія інтенсивного соління м'яса, самозасмоктуючий аератор для рибних господарств, апаратурно-технологічна схема виробництва натурального харчового барвника, Інноваційний спосіб пневмо- та аерозольтранспортування сипких продуктів та інші.

664.6

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Зернопереробна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 26 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з зернопереробної промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: інноваційний спосіб пневмо- та аерозольтранспортування сипких продуктів, система клімат-контролю складів зберігання зерна, енергоощадна камерна зерносушарка, удосконалення технології комбікормів  для риби з використанням насіння льону, кормові добавки підвищеної поживної цінності та інші.

664.1

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Цукрова промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 41 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з цукрової промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: автоматизована система управління технологічним процесом екстракції на цукровому заводі, дифузійний апарат, комп'ютерна програма імітаційного моделювання роботи продуктового відділення цукрового заводу, виробництво біоетанолу на цукровому заводі та інші.

663.1

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Мікробіологічна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 29 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з мікробіологічної промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження  на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: підвищення економічності та екологізація технології зброджування мелясного сусла шляхом рециркуляції дріжджів, піроліз органічної сировини з метою отримання газоподібних, рідких та твердих енергоносіїв, перспективи використання селенозбагачених дріжджів та солоду у виробництві продуктів харчування, установки для анаеробного та аеробного очищення стічних вод та інші.

663.4

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Пиво-безалкогольна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 32 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з пиво-безалкогольної промисловості Національного університету харчових технологій, серед них: розробка енерго- та ресурсозберігаючі технології етилового спирту з вуглеводвмісної сировини, медові ферментовані напої, розроблення інноваційної технології солоду із тритікале з використанням високоефективної сушарки карусельного типу, розробка технології хлібопекарських дріжджів з використанням електроактивованої води та ін.

663

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології: [збірник]/ ред. колегія: А.І.Українець (голова) та ін.; М-во освіти і науки України, НУХТ. - 3-є вид.,  допов., присвячене 80-річчю НУХТ. - К.: НУХТ, 2010. - 95 с: іл, рис. - 15.00 грн      

В збірнику подані реферати наукових праць з питань розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії, нових високоефективних технологій мікробного синтезу, для одержання продуктів цільового призначення,  розроблення новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій та інші.

663

Н73

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І.  Черевко та ін.; М-во освіти і науки України,Департамент промисловості Мінагрополітики України,Харківський державний університет харчування та торгівлі,ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст..

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій,№33/ М-во освіти і науки України; НУХТ. - К: НУХТ, 2010. - 172 с: рис., табл. - Бібліогр. в конце ст.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 24; №6/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2018. - 267 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: білкові трансформації у біополімерах тваринного походження; експериментальні дослідження процесів десорбції спирту з водних розчинів; перспективи використання ізоляту горохового протеїну у технології масляних паст; перспективи створення технології оздоровчих хлібобулочних і кондитерських виробів на основі нетрадиційної рослинної сировини; наукові пошуки можливості стабілізації якості жирів; модифікація харчових продуктів: багатоваріантність підходів і пріоритети та інші статті.

663

О-41

Одеська національна академія харчових технологій.

Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, вип. 29. Т. 1/ Одеська національна академія харчових технологій; голов. ред. Б.В. Єгоров. - Одеса, 2006. - 225 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику подані статті з різних питань агропромислового та харчових виробництв, наприклад: мікро- і нанотехнології в АПК; інулін в м'ясних паштетах; кисломолочний напій пробіотичного призначення; екстругування в технології виробництва розчинної кави; використання деревини дуба при виробництві сидру; використання соєпродуктів у виробництві геродієтичної спрямованості; фізико-хімічні властивості сипких консервів; продукти харчування з введенням хітиновмісних препаратів та модифікованих хітинів та інші статті.

663

О-41

Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, Вип.40, Т. 2/ гол. ред. Б.В. Єгоров; М-во освіти і науки України. - Одеса: ОНАХТ, 2011. - 440 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст

001

Н35

Національна академія наук України : моногр./ [авт. кол.]: О.С. Онищенко,  Б.А. Маліцький,  В.І. Онопрієнко, за ред. О.С. Онищенка,  Б.А. Маліцького; НАНУ, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. - К.: НБУВ, 2007. - 679 с: табл.

У монографії розглядаються досвід функціонування НАН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історія створення й досвід функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень, сучасні зрушення в європейському науковому просторі під впливом європейської інтеграції та її наслідків у національних наукових системах.

663

О-41

Одеська національна академія харчових технологій.

Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, вип. 29. Т. 1/ Одеська національна академія харчових технологій; голов. ред. Б.В. Єгоров. - Одеса, 2006. - 225 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику подані статті з різних питань агропромислового та харчових виробництв, наприклад: мікро- і нанотехнології в АПК; інулін в м'ясних паштетах; кисломолочний напій пробіотичного призначення; екстругування в технології виробництва розчинної кави; використання деревини дуба при виробництві сидру; використання соєпродуктів у виробництві геродієтичної спрямованості; фізико-хімічні властивості сипких консервів; продукти харчування з введенням хітиновмісних препаратів та модифікованих хітинів та інші статті.

663

О-41

Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, Вип.40, Т. 2/ гол. ред. Б.В. Єгоров; М-во освіти і науки України. - Одеса: ОНАХТ, 2011. - 440 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст

9 (477)(03)

Ш 47

Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки/ В. Шендеровський; за ред. Е. Бабчук. - К.: Рада, 2003. - 410 с.: фото. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 966-70-87-51-4

Книга містить 50 нарисів про українських вчених, що зробили вагомий доробок до скарбниці світової науки і культури.

Книга містить 50 нарисів про українських вчених, що зробили вагомий вклад у скарбницю світової науки і культури.

 

Автореферати дисертацій

 

663

Д 79

Дубовкіна, І.О. Наукове обгрунтуваня та апаратурне оформлення процесу змішування води та спирту в умовах знакозмінних імпульсів тиску: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12 / І.О. Дубовкіна; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 37 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-34

 В роботі одержано результати, які розширюють уявлення про процеси, що відбуваються на молекулярному рівні у водно-спиртових сумішах: гідратація, асоціація, структуро- та клатратоутворення, дозволили одержувати водно-спиртові суміші з покращеними фізико-хімічними та органолептичними параметрами. Науково обгрунтовано, розроблено, експериментально підтверджено та впроваджено технологію одержання водно-спиртових сумішей із застосуванням безперервного способу змішування води та спирту в умовах імпульсів тиску.

663

С17

Євлаш, В. В. Наукове обгрунтування технології дієтичної добавки та харчових продуктів антианемічного спрямування зі стабілізованим гемовим залізом: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ В.В. Євлаш; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2009. - 31 с: табл., рис.. - Бібліогр.: с. 23-28

 Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та розробці технології харчових продуктів антианемічного спрямування шляхом збагачення їх дієтичною добавкою зі стабілізованим гемовим залізом. Розроблено концепцію та технологію збагачення харчових продуктів гемовим залізом для профілактики та лікування  залізодефіцитних станів; з цією метою подано технологію приготування  м'ясних січених виробів, десертів з кисломолочного сиру, хлібобулочних виробів, пряників, дієтичної добавки "Гемовітал".

663

К 56

Коваленко, О.В. Інноваційна система розвитку харчової промисловості України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ О.В. Коваленко. - К., 2016. - 36 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 30-33

В роботі обгрунтовано теоретико-методологічний підхід і сформульовано характерні ознаки, які визначають формування специфічного виду ринкових відносин - інноваційних ніш на ринку продукції харчової промисловості. Розкрито і обгрунтовано діючі стратегії інноваційного бізнесу як ключової ланки цієї системи з метою гуманізації та забезпечення соціальних гарантій суспільству, зокрема щодо безперешкодного доступу населення до харчових продуктів у необхідній кількості та якості.

663

П57

Поперечний, А.М. Наукове обгрунтування впливу механічних коливань на інтенсифікацію процесів переробки харчової сировини: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:  05.18.12/ А.М. Поперечний; Харків.  держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2004. - 36 с. - Бібліогр.: с. 28-32

Дисертацію присвячено розробці та впровадженню в переробні галузі АПК наукових основ та апаратурного оформлення високо інтенсивних процесів з застосуванням механічних коливань, які забезпечують зниження втрат енергії, капітальних  та експлуатаційних затрат, а також підвищення якості продукції.

663

Т 48

Ткач, У.В. Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ У.В. Ткач; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі запропоновано алгоритм аналізу ефективності управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості із використанням інтервальної моделі динаміки розвитку підприємств, реалізація якого дозволила ранжувати досліджувані підприємства хлібопекарської галузі за оцінкою фактора технологічного прогресу та сформувати положення методики прийняття рішень в умовах впливу інноваційного ризику. Побудовано схему процесу управління інноваційними ризиками та сформовано основні стратегічні орієнтири розвитку хлібопекарських підприємств в умовах їх адаптованості до інноваційних ризиків та відповідності сучасним вимогам технологічного прогресу шляхом їх позиціонування на квадрантах.

663

Ш 97

Шутюк, В.В. Науково-методологічні засади ресурсозбережних енерготехнологічних комплексів сушіння харчових продуктів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ В.В. Шутюк; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 41 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-38

Розроблено науково-методологічні засади моделювання процесів тепловологоперенесення під час сушіння харчової сировини та продуктів конвективним і комбінованим з мікрохвильовим способами. Виконано комплексне експериментальне дослідження кінетики сушіння харчової сировини та продуктів повітрям, перегрітою парою та комбінованим способом, теплообміну під час сушіння бурякового жому перегрітою парою, а також процесу регідратації зневоднених продуктів. Досліджено вміст важких металів у томат-продуктах вітчизняного виробництва.

663

Я 45

Якимчук, М.В. Науково-технічні засади створення обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ М.В. Якимчук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 37 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 31-35

Запропоновано і реалізовано наукову концепцію проектування обладнання для групового пакування з мехатронних модулів для заданих умов використання, що дає можливість створювати нові зразки пакувальних машин найвищого інтелектуального рівня на основі розроблених структурних графів технологічних процесів групового пакування, функціонально-структурних схем та обгрунтованих критеріїв ефективності  їх роботоздатності.

 

 

Добавил: CNTB, 15.05.2020, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 55 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0