(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Споживання води та водовідведення – екологічна проблема харчових виробництв (До Всесвітнього дня водних ресурсів – 22 березня)

628

Д30

Демидова, Ю.Е. Очистка углеводородсодержащих сточных вод: моногр./ Ю.Е. Демидова, М.М. Назарян; М-во образования и науки Украины, НТУ "Харьковский политехнический институт". - Харків: "Підручник "НТУ ХПІ", 2014. - 188 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.144-164.

Монография посвящена особенностям процессов переработки сточных вод, содержащих углеводороды с целью снижения их остаточной концентрации до уровня, допускающего сброс очищенных вод в водоемы без негативных последствий для окружающей среды. Рассматриваются темы:  процессы и аппараты переработки углеводородсодержащих сточных вод; очистка углеводородсодержащих сточных вод в колонном электрокоагуляторе; очистка углеводородсодержащих сточных вод кавитацией; опытно-промышленная отработка технологии глубокой очистки углеводородсодержащих сточных вод.

50

Е 45

Екологія та природні багатства України. Презентаційно-іміджевий альманах. Вип. 1/ М-во навколишнього природного середовища  України. - К.: Новий друк, 2004. - 320 с.: іл.

 Текст паралельно англ. мовою

663.6

З-93

Зуев, Е.Т. Питьевая и минеральная вода: Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопасности/ Е.Т. Зуев, Г.С. Фомин. - М.: Протектор, 2003. - 319 с: табл. - Библиогр.: с. 309-310. - (Б-ка журнала "Питьевая вода")

 В настоящем издании впервые даны вместе требования международных стандартов Codex Alimentarius и Директив Европейского Союза к питьевой и минеральной воде. Книга дополнена сведениями о требованиях к качеству и безопасности питьевой и минеральной воде.

663

В58

Власенко, О.Г. Вплив підприємств харчової промисловості на екологічний стан басейну ріки Дніпро/ О.Г. Власенко; М-во охорони навколиш. природ. середовища та ядер. безпеки України, Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. - Харків: УкрНДІЕП, 1999. - 35 с.: табл., мал.

Приведені конкретні показники забруднення по агропромисловому комплексу і окремим галузям харчової промисловості для 19 областей і окремих водних об'єктів Дніпровського басейну.

663.6

В62

Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів: Всеукр. наук.-практ. конф., м.Харків, 16-17 травня 2013 р.: [тези доп.] / редкол.: О.І.  Черевко; М-во освіти і науки України, Харківська обл. держадміністрація, ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ, 2013. - 129 с.: іл.

Збірник містить тези доповідей з проблем води в харчових продуктах. Розглянуто питання з напрямів: вода як системний компонент харчових продуктів та сировини; фізико-хімічні властивості водних колоїдних систем; водопідготовка та експертиза якості води для харчових виробництв; проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини.

 

50

Л 93

 Людина та довкілля. Проблеми неоекології: [зб. ст.], №1-2 (27)/ Костріков , Н.В. Максименко, А.Н. Некос; гол. ред. О.М. Крайнюков; ХНУ імені В.Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - 156 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Представлені результати досліджень в області географії, екології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики аналізу, оцінки та оптимізації стану навколишнього середовища, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля; розглядаються питання екологічного менеджменту, безпеки і освіти.

55

М54

Методичні рекомендації для ведення спостережень за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища/ під ред. О.В. Войцеховича,  В.В. Канівця; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. гідрометеорологічна служба, . - К., 2001. - 218 с.: рис.- Бібліогр.: с.212-218

В рекомендаціях описані методи ведення спостережень за радіоактивним забрудненням приземної атмосфери, грунтів, поверхневих вод суші, донних відкладів водойм. Особлива увага приділена опису засобів та методів пробовідбору, підготовки проб до радіонуклідного аналізу, методик радіонуклідного аналізу. В додатках подається методика відбору осереднених по перерізу ріки проб води та завислих наносів для радіонуклідного аналізу, техніка безпеки при роботах з відбору проб води і донних відкладів, інструкція з охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт з відбору проб води і донних відкладів в зоні з підвищеним іонізуючим випромінюванням.

50

Н 35

            Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води: затв. Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1997 року. - К.: Укрводприрода, 1997. - 92 с.

 Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води спрямована на реалізацію державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки у басейні Дніпра.

50

О-93

Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування: моногр./ М.О.Клименко, А.М. Прищепа, О.М. Клименко, Л.М. Стецюк; М-во освіти і науки України,  Нац. ун-т  водного  госп-ва  та  природокористування.  -  Рівне:  НУВГП, 2014. –

171 с.: іл. - Бібліогр.: с.152-164 .

Монографія присвячена вивченню проблеми забруднення поверхневих вод (річок, озер). Розглядається один із використовуваних засобів санітарної охорони водойм від антропогенного забруднення - це контроль і управління якістю води, які здійснюють екологічні служби на основі обмеженого переліку гідрохімічних показників, за якими не завжди можна всебічно проаналізувати стан водойм. В зв'язку з цим, пропонується для антропогенного забруднення, крім хіміко-аналітичних, ширше застосовувати методи біотестування, які дають змогу встановити якість води та її токсичність.

658

П79

Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР: навч. посіб. для студ. вищ. техн. закл./ М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, М.В. Бойко, О.В. Шестопалов; М-во освіти і науки України, НТУ "Харківський політехнічний ін-т". - Харків: НТУ "ХПІ", 2013. - 223 с.: іл. - Бібліогр.: с.194 . - ISBN 978-966-97289-6-8

У навчальному посібнику розглядаються принципи та методика проектування екологічно безпечних виробництв з використанням САПР; наведено лабораторний практикум по оформленню проектної документації та креслень з використанням САПР.  В додатку подано перелік законів та кодексів України, міжнародних конвенцій та угод, які ратифіковані Україною, щодо охорони навколишнього середовища.

50

Р69

Романенко В.Д. Основи гідро екології: підручник/ В.Д.Романенко. – К.: Обереги, 2001. – 728 с., іл. – Бібліогр.: С.702-711. – (Сер. Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень).

В підручнику розглядаються склад і особливості функціонування водних екосистем, їх живе населення та фізико-хімічні фактори, які визначають якість води та біопродуктивність водойм різного типу.

663.6

Р98

Рябчиков, Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования/ Б.Е. Рябчиков. - М.: ДеЛи принт, 2004. - 304 с.: ил, табл. - Библиогр.: с. 279-297.

Проблема очистки воды, используемой для бытовых и промышленных целей, от различных загрязнений имеет огромное значение. С одной стороны постоянно повышаются требования к качеству воды, особенно в промышленности и энергетике, а с другой - происходит прогрессирующее загрязнение водных источников, затрудняющее работу существующих систем очистки.  

628

Ф50

Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: [підруч. для студ. хім.-техн. і екол. cпец. вищ. навч. закл.]/ А.К. Запольський, Н.А. Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін и др; за заг. ред.Запольского А.К. - К.: Лібра, 2000. - 552 с. - Зміст укр. та англ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.  - Предм. покажч.: с. 536-543

 Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Висвітлено фізико-хімічні основи технологічних процесів водопідготовки та очищення стічних вод різних галузей промисловості. Розглянуто теоретичні основи водопідготовки та очищення стічних вод від завислих, колоїдно-дисперсних, молекулярно- та йонорозчинних речовин. Для підготовки магістрів, викладачам, а також фахівцям різних галузей господарства.

 

Автореферати

 

663.6

О-54

Олійник, С.І. Удосконалення технології кондиціювання води для лікеро-горілчаного виробництва: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ С.І. Олійник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К., 2012. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі аналізуються сучасний стан міжнародних та вітчизняних вимог до води, технології її кондиціюванння та визначено шляхи удосконалення. Запропоновано спосіб кондиціювання води з мінімізуванням показників прозорості та забарвленості, органічних сполук, заліза, марганцю та азотовмісних мінеральних сполук.

631.6

Н18

Нагалюк, С.І. Удосконалення технології управління водним режимом меліорованих грунтів лівобережного Полісся України: автореф. дис...канд. техн. наук: 06.01.02/ С.І. Нагалюк; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації України. - К.: ІВПМ НААН, 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.17-19

Досліджено зміни технічного стану меліоративних систем. Розроблені та перевірені у робочих умовах ресурсоощадливі технології управління водним режимом грунтів.

637.5

М36

Мацуська, О.В. Екологічна оцінка стічних вод м'ясопереробних підприємств та їх кавітаційно-адсорбційне очищення : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.16/ О.В. Мацуська; М-во аграр. політики та продовольства України, Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - Львів, 2013. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

 Робота присвячена розробці кавітаційно-адсорбційного способу очищення стічних вод м'ясопереробних підприємств, визначенню статики та кінетики процесу сорбції, дослідженню процесів деструкції біологічних забруднень у воді за допомогою кавітаційних пристроїв та можливості застосування відпрацьованого сорбенту як удобрюючого компоненту для сільськогосподарських угідь. Наведено математичну модель внутрішньодифузійної сорбції та визначено коефіцієнти дифузії.

631.6

Я 45

Якименко, Г.М. Вплив поливної води на накопичення радіонуклідів у рослинницькій продукції приватних господарств Полісся: автореф. дис. ... канд. біологіч. наук: 03.00.16/ Г.М. Якименко; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - К., 2014. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с. 19-20.

Роботу присвячено визначенню особливостей надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва приватних господарств Полісся за різних умов вологозабезпеченості на фазі відновлення після аварії на ЧАЕС. Вперше представлено структуру вирощування та реалізації овочевих і ягідних культур у приватних господарствах.

628

Ф 32

Феденко, Ю.М. Нанокомпозити на основі цирконію (IV) оксиду та їх використання для очищення води: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.21/ Ю.М. Феденко; М-во освіти і науки України, НТУ України "Київський  політехн. ін-тт". - К., 2014. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-22

В роботі обрано та науково обгрунтовано найбільш раціональний метод синтезу нанокомпозитів "цирконію (IV) оксид - активоване вугілля " для отримання сорбентів з прийнятними характеристиками. Запропоновано екологічно безпечні методи утилізації шламів відпрацьованого сорбенту та розчинів полютантів після очищення води.

 

Добавил: CNTB, 21.03.2020, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 48 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0