(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Смачне свято (до Всесвітнього дня шоколаду 11 липня 2019)

663

О-75

Основи харчового законодавства України: довідник/ авт.-упоряд. В.С. Тимошенко, за заг. ред. В.Л. Іванова. - Львів: Леонорм-СТАНДАРТ, 2008. - 208 с.: табл. - (Серія "Нормативна база підприємства"). - +CD-ROM

 Довідник містить нормативно-правові документи, що стосуються правових основ діяльності, пов'язаної з харчовою продукцією та продовольчою сировиною. Призначений фахівцям, студентам відповідних закладів та споживачам харчової продукції.

663

Б40

Безпека продуктів харчування, відстеження та відповідальність у харчовому ланцюзі: проект Тасіс "Створення механізму сертифікації та контролю стандартів сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ-СФС "/ Європейська Комісія. - Київ, 2005. - 48 с: табл. - (Програма технічної допомоги Європейського Союзу Тасіс Україні)

Брошура знайомить з питанням створення механізму сертифікації та контролю стандартів сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ- СФС, подає огляд найбільш важливих елементів програми СОТ-СФС: безпека продуктів харчування, відстеження харчового ланцюга, відповідальність за продукт у разі надзвичайної ситуації, система швидкого реагування.

663

М 69

Михайлов, М. Фальсификация важнейших пищевых продуктов/ М. Михайлов. - Одесса: Книгоиздательство А.А. Ивасенко, 1918. - 56 с.: рис.

В книге дается описание способов выявления подделок и посторонних примесей в пищевых продуктах без применения сложных приборов и аппаратов. Среди продуктов рассматриваются: мука, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо, вино, водка, ликеры, уксус, чай, кофе, какао и шоколад.

664.6

Т38

Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв: підручник/ В.Ф. Петько, О.І. Гапонюк, Є.В. Петько, А.В. Ульяницький; за ред. д-ра техн. наук проф. О.І. Гапонюка. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 432 с: рис., табл.

Подано кваліфікацію, будову, принципи дії і правила експлуатації технологічного устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв. Наведено методику технологічного і силового розрахунків технологічного устаткування названих галузей, а також технічні характеристики деяких технологічних машин і апаратів.

664.1

К57

Кодекс Алиментариус. Мед, сахар, какао-продукты и шоколад: пер. с англ./ Всемир. организация здравоохранения, Продовольств. и сельскохозяйств. организация ООН. - М.: Весь Мир, 2007. - 47 с

Данный кодекс представляет собой свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Адресовано широкому кругу специалистов и заинтересованным лицам.

663

С40

Сирохман, І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: підручник/ І.В. Сирохман, Т.М. Лозова; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 612 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с.592-593

Викладено вплив різних чинників на формування споживних властивостей крохмалю, крохмалеродуктів, цукру, меду і кондитерських товарів, наведено їх класифікацію і дано товарознавчу характеристику цих виробів. Підручник включає новітні досягнення науки і техніки, галузей виробництва цукру, кондитерських виробів, матеріал щодо ідентифікації видів, виявлення фальсифікації.

91

I-25

Ієвлева, В. Пам'ятки індустріального розвитку Києва: моногр./ В. Ієвлева; М-во культури і туризму України, Держслужба з питань нац. культ. спадщини, НДІ пам'яткоохоронних дослідж.. - К.: ВД "Прес-КІТ", 2008. - 248 с.: іл. - Бібліогр.: с.236-241

Монографію присвячено індустріальному розвитку Києва кінця XIX - перших трьох десятиліть XX століття. Дослідженням охоплено майже весь виробничий комплекс тогочасного Києва, включаючи промисловість, залізничне господарство та перші загальноміські інженерні системи: водогін, каналізацію, електроенергетику, мости, перший електричний транспорт - трамвай, фунікулер, тролейбус. Згадуються підприємства харчової галузі: пивоварні та виноробні підприємства, хлібокомбінат №4, парова фабрика шоколаду та цукерок, цукрово-рафінадний завод. В книзі проаналізовано архітектурні форми, стилістичні напрямки, конструкції та будівельні матеріали, що використовувалися у промисловій архітектурі даного періоду.

664.1

П16

Панченко, О.В. Кондитерська галузь України: стан та перспективи розвитку/ О.В. Панченко, О.В. Коваленко, О.П. Печенога; Національна Академія Аграрних Наук України, Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2014. - 67 с.: іл. -

Досліджено стан та перспективи розвитку кондитерської галузі. Представлено основні показники і тенденції розвитку кондитерських підприємств. Розкрито ємність і структуру вітчизняного ринку кондитерських виробів, обгрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, визначено стратегічні напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено аналіз виробничих можливостей та сировинної бази кондитерських підприємств, комплексу маркетингу.

664.1

С40

Сирохман, И.В. Ассортимент кондитерских изделий: справочник/ И.В. Сирохман, И.М. Задорожній. - Киев: Тэхника, 1992. - 207 с.: табл.

Приведены потребительские свойства основных групп кондитерских изделий, их классификация и структура ассортимента. Дана товароведческая характеристика ассортимента сахарных и мучных кондитерских изделий. Рассмотрены условия сохранения кондитерских изделий при транспортировании и хранении , возникающие при этом дефекты.

663

С40

Сирохман, І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник/ І.В. Сирохман, І.М. Задорожний, П.Х.Пономарьов. - К.: Лібра, 2000. - 367 с.: рис. - Библиогр.: с.367; Термінолог. покаж.: с.363-366.

В підручнику окремі розділи відображають зміни асортименту продовольчих товарів на ринку, світове виробництво продовольчих товарів, вимоги до їх стандартизації, сертифікації, кодування та товарної класифікації за Гармонізованою системою опису і кодування експортно-імпортних товарів.

664.1

К64

Кондитерські вироби: збірник нормативних документів/ упоряд. Я.М. Юзьків,  Р.О. Санченко,  А.І. Ференц,  В.В.Андрощук; Держстандарт України, Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики. - Київ: Держстандарт України, 2001. - 272 с.: табл.

Довідник містить нормативно-правові та нормативні документи, а також інформаційні матеріали, які стосуються класифікації продукції, виробництва та якості  кондитерських виробів.

 

Автореферати дисертацій

663.9

П54

Полякова, О.І. Розробка ресурсозберігаючої технології шоколадних виробів та розширення їх асортименту: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18. 01  / О.І. Полякова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2005. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-17

Робота присвячена розробці ресурсозберігаючої технології шоколадних виробів (глазурі, какао-напої) широкого асортименту на основі використання напівфабрикату, отриманого у вихровому млині. Встановлено можливість використання какаовели при виробництві напівфабрикату у вихровому млині та на її основі розроблено безвідходну технологію переробки какао-бобів.

664.1

С31

Сєногонова, Л.І. Формування споживних властивостей цукерок для спортсменів: автореф. дис...д-ра техн. наук: 05.18.15/ Л.І. Сєногонова; Київ. нац. торг. - екон. ун-т. - Київ, 2011. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.17-19

Визначено оптимальний рецептурний склад цукерок, що забезпечують високі якісні характеристики готових продуктів

 

Статті періодичних видань

 

Селюк, Л.     Гармонізуємо з європейським законодавством: [продукти з какао та шоколаду]/ Л. Селюк //Хлебный и кондитерский бизнес. - 2016. - №2 (март). -  С. 27-30.

Завгородня, В.М.    Шляхи розширення асортименту шоколаду і способи покращення його якості/ В.М. Завгородня, М.В. Ковальчук //Хлебный и кондитерский бизнес. - 2016. - №3 (апрель). -  С. 30-31. - Бібліогр. в кінці ст.

"Укркондпром": Наказ Мінагрополітики щодо продуктів з какао та шоколаду є вагомим внеском у гармонізацію із законодавством ЄС //Хлебный и кондитерский бизнес.- 2016. - №5 (июнь). -  С. 19.

Смачні факти про шоколад: [цікаві факти] //Цукор України. - 2017. - №3. -  С. 19.

Бути першим у своїй справі. Виробництво шоколаду і шоколадної глазурі //Пекарня та кондитерська. - 2017. - липень-серпень. -  С. 10.

Гутник, С. Емульгатори для шоколаду й шоколадної глазурі/ С. Гутник //Пекарня та кондитерська. - 2017. - липень-серпень. -  С. 12-13.

Рубиново-шоколадное настроение. Тенденции рынка шоколадных изделий Украины //Мир продуктов. - 2017. - №6 (октябрь). -  С. 6-8.

Гук, П. Будет ли "рубиновая" революция?: [цветной шоколад]/ П. Гук //Хлебный и кондитерский бизнес. - 2017. - №10 (декабрь). -  С. 29-31.

Бочкарев, С.В. Белково-жировая смесь на основе масличных семян в технологии шоколадных паст для питания спортсменов/ С.В. Бочкарев, А.П. Белинская //Масложировой комплекс. - 2018. - №4 (декабрь). -  С. 36-39. - Библиогр. в конце ст.

 

Добавил: CNTB, 08.08.2019, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 8 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0