(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Середовище, в якому ми живемо

50

Б61

Білявський, Г.О. Основи екології: Підруч. для студ. вищих навч. закл./ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - 2-е вид.. - К.: Либідь, 2005. - Бібліогр.: с. 404-405

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України і вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI ст. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля.

663

Г12

Гавриленко, А.М. Экологическая безопасность пищевых производств: Учеб. пособие для студентов вузов/ А.М. Гавриленко, С.С. Зарцына, С.Б. Зуева. - СПб.: ГИОРД, 2006. - 271 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 263-271

В книге рассмотрен комплекс вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности предприятий основных отраслей пищевой промышленности. Приведена действующая нормативно-правовая база экологической безопасности, требования к экологической подготовке персонала предприятий.

349

Е45

 Екологічне право України: Підруч. для студентів вузів/ А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов и др.; ред. А.П. Гетьмана,  М.В. Шульги; Міносвіти України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2005. - 382 с.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавча і відповідно до оновленої програми курсу екологічного курсу.

50

Е45

Екологічний атлас Києва/ кер. проекту О.А. Сидоренко; ред.-уклад. В.Ф. Приходько; Київська міська рада, Управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київради [Київської міської державної адміністрації]. - вид. друге, допов. - К.: Агентство інтермедіа, 2006. - 61 с: ил.

В атласі представлено різнобічну інформацію про стан основних складових довкілля атмосферного повітря, водних об'єктів, рослинний і тваринний світ. Атлас містить відомості про населення, господарство та природно-заповідний фонд столиці, історію створення київського водопроводу.

349

З-19

Закони України "Про пестициди і агрохімікати", "Про фермерське господарство": за станом на 10 червня 2010 року/ Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське  вид-во, 2010. - 36 с. - (Закони України). -  Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"

Закон "Про пестициди і агрохімікати" регулює правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів. Закон "Про фермерське господарство" спрямований на створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств.

 

663

Запольський, А.К. Екологізація харчових виробництв: підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ А.К. Запольський, А.І. Українець. - К.: "Вища школа", 2005. - 423 с.: рис., табл.. - Бібліогр. в кінці гл.

Наведено характеристику основних харчових продуктів та принципи раціонального харчування. Значну увагу приділено екологічній безпеці та якості харчових продуктів. Детально розглянуто теоретичні питання оптимізації та автоматизації технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Грунтовно розглянуто питання щодо здійснення екологічного менеджменту на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів.

50

З-33

Запольський, А.К.   Основи екології: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А.К. Запольський, А.І. Салюк; за ред. акад. НАН України К.М. Ситника. - К: Вища школа, 2003. - 358 с.: ил). - Бібліогр.: с.351-354.

Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло- і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловідходних технологій у виробництві. Наведено відомості про сучасну організацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля.

50

І-23

Іванюк, Д.П. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посіб./ Д.П. Іванюк, І.В. Шульга; Мін-во аграр. політики України, Держ. агроекологічний ун-т. - К: Алерта, 2007. - 368 с. - Бібліогр.: с. 361-364

50

К61

Колотило, Д.М. Екологія і економіка: навч. посіб./ Д.М. Колотило; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - Вид. 2-е, доповн. і перероб. - К.: КНЕУ, 2008. - 576 с.: іл. - Бібліогр.: с.545-555.

                                

50

К64

Кондратюк, С.Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників: монографія/ С.Я. Кондратюк; НАНУ, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К.: Наукова думка, 2008. - 335 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга - 2007"). - Бібліогр.: с.293-323 . Алф. покажч. латин. назв: с.324-332

У монографії висвітлено основні напрями використання лишайників України як індикаторів стану навколишнього середовища. На основі картування змін видового різноманіття епіфітних лишайників, даних розрахунку індексу чистоти повітря наведено порівняльну ліхеноіндикаційну оцінку стану забруднення атмосферного повітря в деяких містах України.

50(03)

К96

Кушерець, В.І. Екологічна безпека. Термінологічний словник-довідник: Ун-т сучасних знань/ Кушерець В.І., Хилько М.І.. - К.: Знання України, 2006. - 144 с. - Предм. покажч.: с. 138-143

Зростаючі масштаби впливу суспільства на природу, подальший розвиток економіки, науки та техніки вже не можуть здійснюватися без врахування наслідків такого впливу, без виховання високої відповідальності перед людством за стан природних екосистем. У цій ситуації надзвичайно важливо для кожного бути у всеозброєнні екологічними знаннями. Автори словника-довідника спробували в лаконічній формі роз'яснити зміст найуживаніших термінів і понять з екологічної безпеки.

55

М54

Методичні рекомендації для ведення спостережень за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища/ під ред. О.В. Войцеховича,  В.В. Канівця; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. гідрометеорологічна служба. - К., 2001. - 218 с.: рис. - Бібліогр.: с.212-218

В рекомендаціях описані методи ведення спостережень за радіоактивним забрудненням приземної атмосфери, грунтів, поверхневих вод суші, донних відкладів водойм. Особлива увага приділена опису засобів та методів пробовідбору, підготовки проб до радіонуклідного аналізу, методик радіонуклідного аналізу. В додатках подається методика відбору осереднених по перерізу ріки проб води та завислих наносів для радіонуклідного аналізу, техніка безпеки при роботах з відбору проб води і донних відкладів, інструкція з охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт з відбору проб води і донних відкладів в зоні з підвищеним іонізуючим випромінюванням.

631

О-75

Основи ведення сільського господарства та охорона земель: навч. посіб. для студентів вузів/ Н.Х. Грабак, І.Н. Топіха, В.М. Давиденко, І.В. Шевель; М-во освіти і науки України, Миколаївський держ. гуманіт ун-т ім. Петра Могили. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2006. - 495 с: рис. - Предм. покажч.: с.486-491.

У посібнику викладені теоретичні основи та практичні аспекти ведення основних галузей агропромислового виробництва - рослинництва та тваринництва. Значна увага приділена сучасному трактуванню основних положень землеробства: диференціальному з елементами мінімізації обробітку грунту, збалансованому застосуванню органічних і мінеральних добрив. Дається характеристика сучасних форм організації агропромислового виробництва, агропромислової інтеграції, ринкової економіки, маркетингу та управління у виробничих підприємницьких формуваннях.

50

О-75

Основи екології та економіка природокористування: Навч. посіб./ О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. - 2-е вид., стереотип. - Суми: Університетська книга, 2004. - 399 с. - (Б-ка економічних наук). - Бібліогр.: с.387-396. - Предм. покажч.-397-399.

В навчальному посібнику, підготовленому вченими кафедри економіки природокористування СНАУ відповідно до програми дисципліни "Основи екології та економіка природокористування", розглядаються питання екології навколишнього природного середовища та економіки природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що стосуються екології, впливу людина на стан навколишнього природного середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

658

П79

Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР: навч. посіб. для студ. вищ. техн. закл./ М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, М.В. Бойко, О.В. Шестопалов; М-во освіти і науки України, НТУ "Харківський політехнічний ін-т". - Харків: НТУ "ХПІ", 2013. - 223 с.: іл. - Бібліогр.: с.194 .

У навчальному посібнику розглядаються принципи та методика проектування екологічно безпечних виробництв з використанням САПР; наведено лабораторний практикум по оформленню проектної документації та креслень з використанням САПР.  В додатку подано перелік законів та кодексів України, міжнародних конвенцій та угод, які ратифіковані Україною, щодо охорони навколишнього середовища.

620

С30

Семененко, И.В.

Оборудование и процессы метанового сбраживания органических отходов: моногр./ И.В. Семененко, М.Г. Зинченко; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический институт". - Харків: "Підручник "НТУ ХПІ", 2012. - 272 с.: табл. - Библиогр.: с. 255-269.

В монографии изложены современные представления  о процессах метанового сбраживания. Рассмотрены вопросы конструирования и расчета оборудования биогазовых установок, выбора конструкционных материалов, использования продуктов сбраживания, экономической эффективности процесса.

50

Т33

Теория и практика экологического менеджмента: учеб.-метод. пособие к практ. занятиям для студентов/ М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический институт". - Харьков: НТУ "ХПИ", 2015. - 92 с.: рис. - Библиогр.: с.90-91.

Учебно-методическое пособие содержит теоретические материалы относительно обоснования концепции экологического менеджмента, решения задач по моделям оптимизации эколого-экономического развития социально-эколого-экономической системы.

349

Щ-92

Що необхідно знати селянам про їхні екологічні права: проект "Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїхправ та можливостей"/ [упоряд.]: В.М. Масін ,  С.С. Прокопенко; Ін-т сільск. розв. - К.: Ін-т сільск. розв., 2008. - 29 с. - (Б-чка прав сільських жителів). - Бібліогр.: с.29

Брошуру підготовлено та видано в рамках проекту "Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей" у рамках програми та фінансової підтримки Європейської комісії. Розглядаються проблеми реалізації і забезпечення екологічних прав громадян на сучасному етапі: екологічне законодавство та екологічна безпека, гарантії, охорона і форми захисту екологічних прав громадян . 

Автореферати

50

A72

Антоненко, С.В. Формування податкових важелів державного регулювання охорони довкілля: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.03/ С.В. Антоненко; НААН України, НДЦ індустріальних проблем розвитку. - Х., 2013. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 17-18

Проведено оцінку державної політики у сфері охорони атмосферного повітря України.

663

Ш83

Шпильовий , В.А. Організаційно-економічні основи забезпечення екологічної безпеки підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук/ В.А. Шпильовий ; Європейський ун-т. - К., 2006. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19

Державні стандарти

ДСТУ ISO 14021:2002.

Екологічні марковання та декларації: Екологічні самодекларації (Екологічне маркування типу II) (ISO 14021:1999, IDT). - Увед. вперше; Чин. від2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 22 c. - Бібліогр. с.18-23.

 

ДСТУ ISO 14020:2003.

Екологічні марковання та декларації: Загальні принципи (ISO14020:2000, IDT). - Вид. офіц. - Увед. вперше; Чин. від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр. с.5

 

ДСТУ ISO/TR 14025:2002.

Екологічні марковання та декларації: Екологічні декларації типу III (ISO/TR 140025:2000, IDT). - Вид. офіц. - Увед. вперше; Чин. від 2004-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 24 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр. с.21-22

 

ДСТУ ISO 14024:2002

Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи (ISO 14024:1999, IDT). - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2004-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10. .

                                

 

 

Добавил: CNTB, 23.04.2020, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 36 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0