(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Нові надходження авторефератів дисертацій

 

633.1

Б43

Бєлов, Я.В.  Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах Південного Степу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.09/ Я.В. Бєлов; Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2020. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі визначено, що для отримання врожайності високоякісного зерна кукурудзи понад 17 т/га за вирощування її на зрошенні елементи агротехніки необхідно коригувати для кожного гібриду з урахуванням їх реакції на штучне зволоження., густоту стояння рослин та фон мінерального живлення.

 

 

663

Б64

Бірюченко, С.Ю. Формування доходів персоналу підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ С.Ю. Бірюченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2020. - 23 с. - Бібліогр.: с.16-21

В роботі сформовано класифікаційні ознаки та проведено групування складових сукупного доходу персоналу підприємства.  Визначено напрями регулювання порядку формування доходів персоналу підприємств з урахуванням норм як національного законодавства, так і міжнародного. Розроблено комплексну систему показників оцінки сукупного доходу персоналу та рекомендації щодо оптимізації його складових.

633.1

В50

Вінюков, О.О. Наукові основи підвищення продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого у східній частині Північного Степу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.09/ О.О. Вінюков; НААН України, Ін-т зернових культур. - Дніпро, 2020. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 33-42

В роботі вперше теоретично обгрунтовано та розроблено наукові основи добору сортів зернових культур за адаптивними ознаками. Розроблено нові та удосконалено існуючі прийоми сортової технології вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, які дозволяють реалізувати генетичний потенціал сортів, збільшити урожайність і поліпшити якість зерна, знизити енергетичні та виробничі витрати, здійснити добір адаптивних сортів для вирощування за різними технологічними системами.

633.1

В68

Волощук, І.С. Біологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва високоякісного насіння пшениці озимої в Західному Лісостепу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г.наук:06.01.05/ І.С. Волощук; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2020. - 43 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-39

В роботі науково обгрунтовано ефективність застосування передпосівної інокуляції насіння пшениці озимої бактеріальними препаратами, стимуляторами росту на польову всхожість, процеси росту і розвитку в осінній період, накопичення цукрів у вузлах кущіння, перезимівлю рослин. Доведено доцільність застосування біологізованої технології вирощування пшениці озимої порівняно з базовою та енергонасиченою.

637.1

В61

Вовкогон, А.Г. Теоретичне та практичне обгрунтування розробки біотехнологій іммобілізації клітин заквасок для кисломолочних напоїв: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук:03.00.20/ А.Г. Вовкогон; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Біла Церква, 2020. - 34 с.: іл. - Бібліогр.: с.25-29

В роботі розроблено технології модифікації нативних харчових добавок крохмалю, пектину та желатину фізико-хімічними методами. Розроблено біотехнології іммобілізації клітин мікроорганізмів заквасок для йогурту та стрептосану на модифікованих носіях. Виявлено, що найбільш ефективною була іммобілізація заквасок на модифікованому пектині. Доведено, що використання іммобілізованих заквасок не впливає на зменшення вмісту амінокислот у йогурті та стрептосані.

628

К61

Колтунович, О.С.   Державне регулювання модернізації водогосподарського комплексу України: : автореф. дис. ...  д-ра екон. наук:08.00.03/ О.С. Колтунович; ННЦ "Ін-т аграрної економіки". - К., 2020. - 37 с.: рис. - Бібліогр.: с.30-34

В роботі запропоновано напрями державного регулювання щодо конвергенції європейської та вітчизняної систем модернізації досліджуваної сфери, на основі яких виявлено механізми оновлення та реконструкції систем водопідготовки і водоочищення відповідно до стандартів ЄС. Визначено необхідність інтеграції України до європейського водного кластера в рамках імплементації в національну водну політику та водогосподарський комплекс кращого європейського досвіду, посилення фінансово-інвестиційних аспектів залучення водних ресурсів у господарський оборот країни.

664.8

К88

Кублінська, І.А. Технологія соусів з порошками із культивованих грибів: автореф. дис. ... канд.техн. наук:05.18.16/ І.А. Кублінська; КНТЕУ. - К., 2020. - 21 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі науково обгрунтовано та розроблено технологію емульсійних соусів підвищеної біологічної цінності на основі порошків із некондиційної грибної сировини та концентрату сироваткових білків. Затверджено нормативну документацію на нові соуси та страви з ними.

635

М65

Місєвич, О.В. Виробництво високоякісного кондиційного насіння буркуну білого однорічного залежно від агротехнічних заходів в умовах півдня України: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук:06.01.05/ О.В. Місєвич; Ін-т зрошуваного землербства. - Херсон, 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-21

В роботі удосконалено окремі елементи технології вирощування буркуну білого однорічного, що дало можливість збільшити урожайність насіння, вихід кондиційного насіння та підвищити коефіцієнт розмноження нового перспективного сорту, адаптованого до умов півдня України. Визначено оптимальний строк сівби, норму висіву, а також оптимальні норми внесення гербіцидів, що забезпечили отримання високої урожайності, вихід кондиційного насіння та високий коефіцієнт розмноження даного сорту буркуну білого однорічного. 

631.1

П31

Петруха, Н.М. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.03/ Н.М. Петруха; Київ. нац.  ун-т будівництва і архітектури. - К., 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-22

В роботі визначено рівень динамізації та параметризації результативності аграрної політики та державного регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань за умов структурної трансформації аграрного сектору світової і національної економіки з урахуванням еволюційного поступу в системі державної підтримки. Визначені пріоритети з  розвитку сільського будівництва та забезпечення продовольчого суверенітету в умовах світової пандемії коронавірусної інфекції.

633

П77

Приходько, В.О. Удосконалення технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос у південній частині правобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.12/ В.О. Приходько; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2020. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

У роботі викладено результати досліджень з вивчення особливостей росту, розвитку, висоти рослин та формування фотосинтетичної продуктивності однорічних культур в одновидових і змішаних посівах, їх водоспоживання, витрати поживних речовин (нітратного азоту, фосфору і калію) та формування кормової продуктивності залежно від рівня удобрення і способу розміщення компонентів  у посіві.

633

Р82

Рубцов, Д.К. Оптимізація елементів сортової технології як фактор формування врожайності та посівних якостей насіння сої в умовах зрошення Півдня України: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук:06.01.05/ Д.К. Рубцов; Ін-т зрошуваного землеробства. - Херсон, 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-20

У дисертації наведено теоретично обгрунтоване значення генетичних ресурсів рослин та практичне вирішення питання селекції і насінництва середньостиглого сорту сої нового покоління - Святогор. Визначені особливості селекційного процесу.

633.8

Х20

Харитоненко, Н.С. Мінливість вмісту і закономірності успадкування вітаміну E (ізомерів токоферолів) у лініях та інбредних поколіннях соняшику: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.05 / Н.С. Харитоненко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків, 2020. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі вперше в Україні встановлено варіабельність вмісту ізомерів токоферолів та їх сумарної кількості, на основі чого класифіковано вивчений матеріал. Сформовано каталог вихідного матеріалу для селекції соняшнику на якість, в якому наведено характеристику 10 ліній відновників фертильності пилку зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів в поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками.

663

Ш49

Шеремет, О.О. Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ О.О. Шеремет; Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. - Одеса, 2020. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-37

В роботі розроблено концептуальну модель застосування платформи форсайт у забезпеченні та реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості. Сформовано концептуальну основу предметної спрямованості стратегічного процесу у харчовій промисловості, коли за рахунок адаптивної та мультикативної моделі динамічного ряду забезпечується моделювання внутрішньогалузевого соціально-економічного зростання та внутрішньогалузевих соціально-економічних циклів.

 

Добавил: CNTB, 24.09.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 18 | Загрузок нет | Рейтинг: 3.0