(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Нові надходження

711

П 61

Посацький, Б. С.     Архітектурний образ міста: навч. посіб./ Б. С. Посацький, Є. І. Король, Г. Є. Кознарська; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. - 140 с.: іл. - Бібліогр.: с.139 . - ISBN 978-966-941-322-2

У навчальному посібнику виокремлено складові архітектурного образу міста та визначено напрями та особливості їх формування. Обгрунтовано значення та роль у формуванні архітектурного образу міста міського середовища, просторово-планувальної структури, панорам і силуетів.  Висвітлено  використання природного ландшафту, сформовано  містобудівну  композицію  відповідно до територіальних частин міста.

664.9

К96

Кушніренко, Н.М. Сировина і матеріали рибної промисловості: навчальний посібник до лабораторних занять/ Н.М. Кушніренко, А.С. Паламарчук; М-во освіти і науки України, ОНАХТ. - Одеса: ОНАХТ, 2019. - 59 с: рис.. - Бібліогр.: с. 50. - ISBN 978-966-413-664-5

В роботі поєднані питання теорії і практики у виборі сировини водного походження для виробництва рибної продукції. Навчальний посібник призначено для студентів галузі знань "Виробництво та технології".

636

В39

Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування: наук.-практ. журн., №4/ Харківська держ. зоовет. акад.. - Харків, 2019. - 200 с.: іл.

Опубліковані статті, що висвітлюють різні аспекти наукових досліджень та клінічних випадків з актуальних питань ветеринарної медицини, технології тваринництва, менеджменту та маркетингу у ветеринарній медицині, тваринництві та природокористування.

658

Я81

Яскал, О.О   Економіка й організація торгівлі: практикум/ О.О Яскал, І.В. Яскал, І.А. Лопащук; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2019. - 132 с.: табл.- Бібліогр.: с.129-131 . - ISBN 978-966-423-523-2

Практикум містить запитання та завдання для перевірки знань, завдання та задачі за темами, які сприяють засвоєнню теоретичних аспектів даної дисципліни. Додається короткий термінологічний словник, цікаві факти про торгівлю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Г54

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії/ пер. з нім. О. Блащук; Асоціація "Енергоефективні міста України" (АЕМУ. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 209 с. - ISBN 978-966-941-397-0

Глосарій містить визначення і тлумачення технічних термінів і понять у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики, що використовуються у будівництві та стосуються будівель. Наведено перелік не лише складних, але й простих технічних термінів, що використовуються у повсякденній роботі на будівництві у галузі енергоефективності та відновлюваної енергетики.

681

І-74

Інформаційна безпека та інформаційні технології: моногр./ Г.В. Альошин, С.В. Герасимов, А.А. Засядько и др; за заг. ред. В.С. Пономаренка; Харк. нац. екон. ун-т ім. М.Кузнеця. - Харків: Діса плюс, 2019. - 322 с.: іл. - Бібліогр.: с.310 . - ISBN 978-617-7645-50-3

У монографії наведені результати наукових досліджень в галузі розробки і практичного застосування інформаційної безпеки та сучасних інформаційних технологій. Видання представляє інтерес для фахівців IT-технологій.

ДСТУ 8210:2015      Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умови/ розроб.: В. Борисюк,  Ю. Бохонко,  В. Кінах,  М. Роїк,  Л. Сабінська; Технічний комітет стандартизації "Насіння і коренеплоди цукрових буряків", Ін-т цукрових буряків. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні РСТ УССР 1855-89); чинний від 2017-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 4 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.4 .

Сфера застосування: стандарт поширюється на цикорій коренеплідний сушений та встановлює вимоги щодо показників якості. Призначено для користування цикорієсушильними заводами, підприємствами, які займаються заготовленням, сушінням, перероблянням і реалізацією цикорію.

633.1

В50

Вінюков, О.О. Наукові основи підвищення продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого у східній частині Північного Степу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.09/ О.О. Вінюков; НААН України, Ін-т зернових культур. - Дніпро, 2020. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 33-42

В роботі вперше теоретично обгрунтовано та розроблено наукові основи добору сортів зернових культур за адаптивними ознаками. Розроблено нові та удосконалено існуючі прийоми сортової технології вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, які дозволяють реалізувати генетичний потенціал сортів, збільшити урожайність і поліпшити якість зерна, знизити енергетичні та виробничі витрати, здійснити добір адаптивних сортів для вирощування за різними технологічними системами.

663.4

Д81

Дулька, О.С. Удосконалення технології хлібного квасу з використанням підготовленої води та нового штаму дріжджів: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.05/ О.С. Дулька; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

Робота спрямована на удосконалення технології хлібного квасу з використанням клиноптилоліту, активного вугілля та гірського кришталю у підготовці води, виділено новий штам дріжджів. Розроблений спосіб підготовки води забезпечує підвищення фізіологічної активності дріжджів та прискорює процес бродіння. Визначено вплив солей жорсткості, сухого залишку, хлору залишкового вільного та окислюваності води на органолептичні показники квасу.

631.1

К 63

Комарівська, Н.М. Пріоритетні механізми державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні: автореф. дис. ... канд. наук: 25.00.02/ Н.М. Комарівська; Львівський регіон. ін-т держ. управління. - Львів, 2019. - 20 с. - Бібліогр.: с.15-17

В дисертації визначено основні соціально-економічні передумови державного регулювання сільського господарства та діяльності агрохолдінгів в Україні, узагальнено практику державного регулювання діяльності агрохолдінгів у провідних країнах світу, проаналізовано нормативно-правове регулювання діяльності аграрних холдингів і визначено основні тенденції їх розвитку в Україні.

664.8

К88

Кублінська, І.А. Технологія соусів з порошками із культивованих грибів: автореф. дис. ... канд.техн. наук:05.18.16/ І.А. Кублінська; КНТЕУ. - К., 2020. - 21 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі науково обгрунтовано та розроблено технологію емульсійних соусів підвищеної біологічної цінності на основі порошків із некондиційної грибної сировини та концентрату сироваткових білків. Затверджено нормативну документацію на нові соуси та страви з ними.

635

М65

Місєвич, О.В. Виробництво високоякісного кондиційного насіння буркуну білого однорічного залежно від агротехнічних заходів в умовах півдня України: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук:06.01.05/ О.В. Місєвич; Ін-т зрошуваного землеробства. - Херсон, 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-21

В роботі удосконалено окремі елементи технології вирощування буркуну білого однорічного, що дало можливість збільшити урожайність насіння, вихід кондиційного насіння та підвищити коефіцієнт розмноження нового перспективного сорту, адаптованого до умов півдня України. Визначено оптимальний строк сівби, норму висіву, а також оптимальні норми внесення гербіцидів, що забезпечили отримання високої урожайності, вихід кондиційного насіння та високий коефіцієнт розмноження даного сорту буркуну білого однорічного. 

631.1

П31

Петруха, Н.М. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.03/ Н.М. Петруха; Київ. нац.  ун-т будівництва і архітектури. - К., 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-22

В роботі визначено рівень результативності аграрної політики та державного регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань за умов структурної трансформації аграрного сектору світової і національної економіки з урахуванням еволюційного поступу в системі державної підтримки. Визначені пріоритети з  розвитку сільського будівництва та забезпечення продовольчого суверенітету в умовах світової пандемії коронавірусної інфекції.

664.8

С59

Соколова, Є.Б. Формування товарознавчих властивостей замороженого напівфабрикату для смузі на основі плодово-ягідної сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.15/ Є.Б. Соколова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-17

В роботі на основі експериментальних досліджень визначено інноваційний задум щодо вимог якості, безпечності та технологічних операцій у виробництві нової продукції. Досліджено процес заморожування, визначено діапазони вимороженої вологи в напівфабрикаті як чинника, що впливає на якість напівфабрикату для смузі.

633.8

Х20

Харитоненко, Н.С. Мінливість вмісту і закономірності успадкування вітаміну E (ізомерів токоферолів) у лініях та інбредних поколіннях соняшнику: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.05 / Н.С. Харитоненко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків, 2020. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі вперше в Україні встановлено варіабельність вмісту ізомерів токоферолів та їх сумарної кількості, на основі чого класифіковано вивчений матеріал. Сформовано каталог вихідного матеріалу для селекції соняшнику на якість, в якому наведено характеристику 10 ліній відновників фертильності пилку зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів в поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками.

663

Ш49

Шеремет, О.О. Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ О.О. Шеремет; Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. - Одеса, 2020. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-37

В роботі розроблено концептуальну модель застосування платформи форсайт у забезпеченні та реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості. Сформовано концептуальну основу предметної спрямованості стратегічного процесу у харчовій промисловості, коли за рахунок адаптивної та мультикативної моделі динамічного ряду забезпечується моделювання внутрішньогалузевого соціально-економічного зростання та внутрішньогалузевих соціально-економічних циклів.

635

Ю20

Юзюк, С.М. Продуктивність картоплі на краплинному зрошенні за різних умов зволоження та способів удобрення на півдні України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.02/ С.М. Юзюк; Херсонський держ. аграр. ун-т. - Херсон, 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-17

В роботі рекомендовано застосування добрив та умов зволоження, завдяки чому сформовано мінімальний коефіцієнт водоспоживання, найвищі показники площі листя та накопичення сухої речовини, високий рівень рентабельності та забезпечено  енергетичну ефективність.

 

 

Добавил: CNTB, 27.11.2020, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 34 | Загрузок нет | Рейтинг: 4.5