(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Міжнародний день пива. Традиційні та удосконалені технології та нові тренди

663.4

Д 58

Довгань В.Н. Книга о пиве/В.Н.Довгань.- Смоленск: Русич, 1997. – 576 с.: ил. - Библиогр.: с.553-556. – (Азбука быта).

Книга содержит большой объем информации об истории, марках и сортах пива промышленного и домашнего приготовления, традициях, связанных с данным напитком. Книга представляет большой практический интерес и будет способствовать улучшению культуры потребления напитка.

663.8

Д66

Домарецький, В.А. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини: підруч. для студентів вузів/ В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський, М.Г. Михайлов; ед. В.А.Домарецького; НУХТ. - Вінниця: Нова Книга, 2005. - 402 с.: табл. - Библиогр.: с. 401 - 402

 Викладені основні теоретичні положення та обгрунтування технологічних процесів виробництва солоду, солодових екстрактів і концентратів, екстрактів із лікарських рослин, безалкогольних та алкогольних напоїв, ароматичних спиртів тощо.

663.4

Д66

Домарецький, В.А.             Технологія солоду та пива: підручник для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. "Технологія бродильних виробництв і виноробства"/ В.А. Домарецький; В.А. Домарецкий . - К.: "Урожай", 1999. - 544 с.: іл. - Бібліогр.: с.535-537.

У підручнику  наведено біохімічний і хімічний склад кінцевого продукту - пиву й основних видів сировини для його виробництва. Розглянуто найважливіші принципи математичного моделювання найбільш енергоємних процесів із використанням комп'ютерної техніки. Технологію пивного сусла та пива описано як за класичною, так і за прогресивною схемами.

663

Д66

Домарецький, В.А.             Технологія харчових продуктів/ В.А. Домарецький, М.В. Остапчук, А.І. Українець; За ред. д-ра техн. наук, проф. А.І.Українця. Мін-во освіти і науки України. НУХТ. - Київ: НУХТ, 2003. - 569 с.

Наведено структуру харчової промисловості України, викладено теоретичні основи харчової технології та біотехнології, їх фізичні, хімічні, біохімічні і технологічні закономірності.

663.4

К91

Кунце, В. Технология солода и пива/ В. Кунце; Пер. с нем.: Даркова Г.В., Калашникова В,А., Калашниковой А.М. и др.; Гл. 11 написана Митом Г.О., г. Гамбург. - СПб.: Профессия, 2001. - 911 с.: цв. ил, табл. - Библиогр.: с.892-895. - Предм. указ.: с.896-907.

Во всеобъемлющем пособии-справочнике, выдержавшем 8 изданий в Германии и переведенном на многие языки мира, содержаться сведения, необходимые для работы любого пивовара. Подробно рассмотрены виды и типы необходимого сырья, используемое оборудование, вопросы оценки качества пива.

663.4

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Пиво-безалкогольна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 32 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з пиво-безалкогольної промисловості Національного університету харчових технологій, серед них: розробка енерго- та ресурсозберігаючі технології етилового спирту з вуглеводовмісної сировини, медові ферментовані напої, розроблення інноваційної технології солоду із тритікале з використанням високоефективної сушарки карусельного типу, розробка технології хлібопекарських дріжджів з використанням електроактивованої води та інші.

663.4

Т38

Технологічний облік і звітність у виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв: навч. посібник/ В.А. Домарецький, А.Є. Мелетьєв, М.О. Денисов, Р.В. Білошицька. - К.: ІНКОС, 2005. - 191 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с.185-187

У посібнику грунтовно висвітлено техніковиробничий облік, як один з економічних важелів ефективної роботи підприємства. Особлива увага приділена розрахунку планових норм виходу готової продукції та витрат сировини. Посібник призначено для студентів та фахівців підприємств з пивовареного виробництва.

Автореферати

663.4

Д25

Дебелий, Володимир Леонідович. Удосконалення процесу обробки пива високим тиском з метою стабілізації його якості: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / В.Л. Дебелий; Донецький держ. ун-т екон. і торгівлі ім. М Туган-Барановського. - Донецьк, 2005. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-16

663.4

Е 12

Ебіенфа, П. Д. І. Удосконалення процесу обжарювання солоду в апаратах барабанного типу для підприємств малої продуктивності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ П. Д. І. Ебіенфа; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 15-17

В роботі виконано моделювання процесів теплопередачі в обжарювальному апараті з барабанним робочим органом, що дозволило отримати нове узагальнене критеріальне рівняння, на підставі якого визначається коефіцієнт тепловіддачі від стінки барабана до частинок, що нагріваються, і, як наслідок, кількість теплоти, переданої за одиницю часу від стінки барабана до твердих частинок продукту. На підставі аналізу експериментальних даних визначено оптимальні режимні і технологічні параметри обжарювання карамельного солоду в розробленому апараті, що забезпечують високу якість солоду за мінімізації питомих енерговитрат.

663.4

З-33

Запорожець, Ю.В. Інтенсифікація процесу екстрагування хмелю за допомогою низькочастотних механічних коливань у пивоварному виробництві: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12/ Ю.В. Запорожець; НУХТ. - К, 2010. - 22 с. - Бібліогр.: с. 16-19

663

К 56

Коваль, О.В. Удосконалення процесів і модернізація обладнання бродильних виробництв: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ О.В. Коваль; М-во освіти і науки України,  НУХТ. - К., 2016. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с.15-17

Розглядаються технології виробництва виноматеріалів для шампанських та ігристих вин, особливості вторинного бродіння у виробництві шампанського, технології зброджування середовищ в хлібопекарній галузі, зброджування цукровмістких середовищ при виробництві етилового спирту.

663.4

К56

Ковальова, О.С. Удосконалення технології виробництва солоду з використанням плазмохімічного активованої води: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.18.05/ О.С. Ковальова; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі встановлено суттєвий вплив плазмохімічно активованої води на процеси, що відбуваються в зерновому матеріалі при його пророщюванні. Визначено, що використання води, підданої дії контактної нерівноваженої плазми, сприяє прискоренню перебігу біохімічних процесів в проростаючому зерні.

663.4

М69

Михайлов , Микола Георгійович. Удосконалення технології гранульованого хмелю: автореф. дис. ...  канд. техн. наук : 05.18.07 - технологія продуктів бродіння/ М.Г. Михайлов ; НУХТ.  - К.: НУХТ, 2005. - 20 с.: рис.

663.4

О-53

Олексійчук, Оксана Володимирівна. Удосконалення технології солоду із сої: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.07/ О.В. Олексійчук; НУХТ. - К., 2007. - 19 с

663.4

П32

Підлісний, В.В. Удосконалення процесів та обладнання для виробництва солоду: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12/ В.В. Підлісний; НУХТ. - К., 2009. - 20 с.

664.6

Р19

Рак, В.П. Удосконалення технології хліба з використанням хмелю: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ В.П. Рак; НУХТ. - К., 2012. - 20 с: іл. - Бібліогр.: с.16-17

Дисертація присвячена удосконаленню технології хліба  з використанням хмелю для поліпшення споживчих властивостей хліба та збагачення його біологічно активними речовинами хмелю. Розроблено для виготовлення житньо-пшеничного і пшеничного хліба чотирифазний спосіб приготування тіста на хмельових заквасках із використанням заквашених заварок.

663.4

Ч-44

Чепелюк, О.М. Підвищення ефективності гідромеханічних і теплових процесів при приготуванні сусла в умовах міні-пивзаводів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ О.М. Чепелюк; НУХТ. - К., 2009. - 22 с. - Бібліогр.: с. 16-18

663.4

Ч 49

Чернецький, М.В. Інтелектуальне керування технологічними процесами приготування пивного сусла на основі принципів та методів нелінійної динаміки: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ М.В. Чернецький; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 23 с: рис. - Бібліогр.: с. 19-21

 Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності пивоварного виробництва шляхом створення інтелектуальної системи керування технологічними процесами приготування пивного сусла заторно-варильного відділення пивзаводу.

Державні стандарти

ДСТУ 4282:2004.

Солод пивоварний ячмінний: Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29294); чин. від 2004.10.01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 30 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 4658 : 2006.

Солод пивоварний пшеничний: Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чин. від 2007-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 34 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 4852:2007

Пиво. Методи визначення кислотності. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12788-87); чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.5..

            ДСТУ 4853:2007

Пиво. Правила приймання та методи відбирання проб. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12786:80); чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 5 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.4.

                                 ДСТУ 4851:2007

Пиво. Методи визначення кольору. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12789-87); чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 11 с.: рис., табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11.

            ДСТУ 4850:2007

Пиво. Методи визначення діоксиду вуглецю та стійкості. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12790-81 та ГОСТ 18.18-97); чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 11 с.: рис., табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11. -

            ДСТУ  7104:2009

Пиво. Методи визначання спирту, дійсного екстракту та розраховування сухих речовин у початковому суслі. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням чинності в Україні  ГОСТ 12787-81); чинний від 2011-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 16

ДСТУ 7344:2013

Дріжджі пивні. Технічні умови/ Г. Коренькова, М. Лавріненко, Р. Бєлошицька и др; Укрпиво. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2014-01-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 13 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

ДСТУ  3139:2015

 Пивоваріння. Терміни та визначення понять/ Г. Коренькова, Р. Бєлошицька, Г. Давиденко та ін.; Укрпиво. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3139-95; чинний від 2015-11-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2015. - 27 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 26

ДСТУ 3888:2015

Пиво. Загальні технічні умови/ Г. Коренькова, Р. Бєлошицька, М. Лавріненко та ін..; Укрпиво. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3888-99; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2015. - 13 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 13                               

Статті журнальних видань

Берем курс на будущее. Интервью с Евгением Шевченко, генеральным директором Carlsberg Ukraine: [производство пива] //Мир продуктов. - 2017. - №1 (февраль). -  С. 8-10.

"Успех крафта - в балансе любви и бизнеса", - Кори МакГиннес, главный пивовар Театра пива "Правда", Львов //Пиво. Технології та Інновації. - 2016/2017. - №3. -  С. 22-23.

Beer craft open next door. Основатель украинского крафтового движения Василий Микулин о перспективах крафта в Украине: [крафтовое пивоварение] //Пиво. Технології та Інновації. - 2016/2017. - №3. -  С. 9-11.

Австрийские пивоварни Flecks - для неординарного крафтового пива //Пиво. Технології та Інновації. - 2018. - №1 (березень). -  С. 28-31.

Бочковська, О. "Крафт Фудз Україна": солодкі прогнози на снекові плани/ О. Бочковська //Продукты и ингредиенты. - 2013. - №1. -  С. 20-21.

Германия: крафтовое пиво vs закон о чистоте пивоварения [Часть ІІ] //Пиво. Технології та Інновації. - 2017. - №2 (май/июнь/июль). -  С. 64-65. - Окончание. Начало см. в №1 с.68-70.

Дьяченко, Дарья     Nitrobeer - модный тренд в крафтовом пивоварении. Система подачи жидкого азота компании Vacuum Barrier Systems/ Дарья Дьяченко //Мир продуктов. - 2016. - №5 (июнь). -  С. 26-28.

 ІІІ Международный Форум пивоваров и рестораторов: украинский крафт и опыт мировых лидеров //Пиво. Технології та Інновації. - 2017. - №2 (май/июнь/июль). -  С. 18-22.

Когда made in Ukraine означает качество. "Орион. Групп" - украинский производитель оборудования, которому доверяют в мире: [мини-пивоварни] //Пиво. Технології та Інновації. - 2016/2017. - №3 [4]. -  С. 63-65.

Крафт как олицетворение уникальности и высокого качества. В Ровно прошел Четвертый Международный Форум пивоваров и рестораторов //Напитки. Технологии и Инновации. - 2017. - №5/6 (октябрь/ноябрь). -  С. 14-18.

Маркетинг в крафтовом пивоварении: советы и идеи лидеров украинского пивного бизнеса //Пиво. Технології та Інновації. - 2017. - №2 (май/июнь/июль). -  С. 59-63.

Новейшие технологии розлива пива для крафтовых пивоварен: [оборудование GAI] //Пиво. Технології та Інновації. - 2018. - №1 (березень). -  С. 38-42.

Пахаренко-Андерсон, А. Із чого розпочати пивовару захист свого крафтового бізнесу: [юридичний практикум]/ А. Пахаренко-Андерсон //Пиво. Технології та Інновації. - 2018. - №1 (березень). -  С. 86-87.

Пивной тур "Столичный крафтовый путь": лучше один раз увидеть! //Пиво. Технології та Інновації. - 2017. - №2 (май/июнь/июль). -  С. 70-72.

Платонова, К. Всё будет КРАФТ! Украинский рынок продуктов питания/ К. Платонова //Мир продуктов. - 2011. - №8. -  С. 4-5.

Руководитель компании Letina intech Желько Бенч: "Хотите создать хорошее пиво? Не бойтесь выходить за рамки стандартных технологий" //Пиво. Технології та Інновації. - 2016/2017. - №3 [4]. -  С. 57-59.

Самойленко, Е. Крафтовое пиво - единство искусства и бизнеса/ Е. Самойленко //Мир продуктов. - 2017. - №3 (май). -  С. 40-41.

                                

 

 

Добавил: CNTB, 02.08.2018, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 22 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0