(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Міжнародні відносини і право (До Дня Конституції України)

342

К65

Конституція України. Офіц. текст, прийнятий на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.: Із змінами станом на 1 січ. 2006 р.. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2006. - 141 с.

 339

О-44

Одягайло, Б.М. Міжнародна економіка: Навч. посіб./ Б.М. Одягайло. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: Знання, 2006. - 407 с.: рис.. - Бібліогр. в кінці розд.

За змістом посібник відповідає нормативному курсу з міжнародної економіки, передбаченому "Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму "Економіка і підприємництво"

339

М58

Міжнародна торгівля: навчальний посібник/ А.П. Румянцев, А.І. Башинська, І.М. Корнілова, Ю.В. Коваленко; М-во освіти і науки України, ЕКОМЕН. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 374 с

342 (477)

К 65

Constitution of Ukraine: Adopted at the Fifth Session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June 1996/ Ministry of justice of Ukraine. - Киiв: Право, 1996. - 134 p. - Анг. мовою

 Official translation

Видання містить англійський переклад Конституції України, прийнятої  5-ою сесією Верховної Ради 28 червня 1996 року. 

342

С85

Стрижак, А.А.

Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар)/ А.А. Стрижак. - К.: Ін Юре, 2010. - 631 с. -  Алф.-предм. покажч.:с.617-629

Видання містить результати аналітичного дослідження практики конституційного судочинства (рішення, висновки та процесуальні ухвали   за 1997-2009 роки) щодо реалізації Конституційним Судом України його головного завдання - гарантування верховенства Конституції як Основного Закону держави.

339

Д21

Дахно, І.І. Міжнародна торгівля: навч.  посіб./ І.І. Дахно; МАУП. - 2-ге вид., доп. - К.: МАУП, 2004. - 312 с. - Бібліогр.: с. 303-305.

У посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як найважливішої складової міжнародної економіки. Посібник можна використовувати при вивченні окремого курсу, а також "Міжнародна економіка", "Міжнародні економічні відносини" тощо.

339

Д 21

Дахно, І.І.

Міжнародна торгівля: навч. посіб. для вузів/ І.І. Дахно; МАУП. - К.: МАУП, 2003. - 293 с. - Бібліогр.: с.287-289 .

У посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як складової міжнародної економіки: зовнішньоторговельна  і міжнародна політика, правова база, світові ринки сировинних, продовольчих і промислових товарів; міжнародний туризм, міжнародні ринки капіталу, товарні біржі. Подано англо-український глосарій понять у сфері міжнародної торгівлі.

339

Д 21

Дахно, І.І. Міжнародна економіка: навч. посіб./ І.І. Дахно, Ю.А. Бовтрук; МАУП. - К.: МАУП, 2002. - 215 с.: табл. - Бібліогр.: с.208-209 .

В посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної економіки та світового господарства: глобалізація економіки, населення планети та міграція робочої сили; європейська валютна інтеграція, основні галузі міжнародної економіки (енергетика, металургія, машинобудування, хімічна і легка промисловість, сільське господарство та інші). Подається загальний огляд регіонів та країн світу.

341

Д 21

Дахно, І.І. Міжнародне приватне право: навч. посіб./ І.І. Дахно; МАУП. - 2-ге вид., стер.. - К.: МАУП, 2004. - 312 с. - Бібліогр.: с.307 .

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс міжнародного публічного права. Поданий матеріал узгоджений з чинним законодавством України в цій галузі права.

341

М 36

Мацко, А.С. Міжнародне право: навч. посіб./ А.С. Мацко; МАУП. - 2-ге вид., стер. - К.: МАУП, 2003. - 213 с. - Бібліогр.: с.207-210 .

У посібнику подано матеріал з основних понять міжнародного права і його галузей, зі структури і напрямків діяльності міжнародних організацій, словник юридичних термінів, витяг з Конституції України й основні законодавчі акти, що стосуються міжнародно-правових відносин.

341

Д 21

Дахно, І.І. Міжнародне економічне право. Курс лекцій/ І.І. Дахно; МАУП. - 2-ге вид., стер. - К.: МАУП, 2003. - 160 с. - Бібліогр.: с.157.

У курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економічного права загалом та його підгалузей: міжнародне торговельне право, міжнародне валютне право, міжнародне транспортне право, міжнародно-правове регулювання співробітництва у промисловості та сільському господарстві. Подані теми про транснаціональні  корпорації, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

339

Ш 83

Шпак, В.І.

 Міжнародна торгівля: практикум/ В.І. Шпак, А. Кондорі-Ромеро; МАУП. - К.: МАУП, 2004. - Бібліогр.: с. 375-381.

Посібник висвітлює основні аспекти міжнародної торгівлі, норм і правил її регулювання, стратегію проникнення на зовнішній ринок, тлумачення "Інкотермс-2000", проблеми митного регулювання, правові основи та елементи інвестиційної діяльності, сучасні види розрахунків, надає численні практичні матеріали.

Добавил: CNTB, 06.07.2018, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 48 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0