(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Людина і довкілля

349

Е45

Екологічне право України: Підруч. для студентів вузів/ А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов и др.; ред. А.П. Гетьмана,  М.В. Шульги; Міносвіти України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2005. - 382 с.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавча і відповідно до оновленої програми курсу екологічного курсу.

50

Е45

Екологічний атлас Києва/ кер. проекту О.А. Сидоренко; ред.-уклад. В.Ф. Приходько; Київська міська рада, Управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київради [Київської міської державної адміністрації]. - вид. друге, допов. - К.: Агентство інтермедіа, 2006. - 61 с: ил.

В атласі представлено різнобічну інформацію про стан основних складових довкілля атмосферного повітря, водних об'єктів, рослинний і тваринний світ. Атлас містить відомості про населення, господарство та природно-заповідний фонд столиці, історію створення київського водопроводу.

50

Е 45

Екологія та природні багатства України. Презентаційно-іміджевий альманах. Вип. 1/ М-во навколишнього природного середовища  України; М-во навколишнього природного середовища  України. - К.: Новий друк, 2004. - 320 с.: іл.

 Текст паралельно англ. мовою

В альманасі представлені провідні підприємства, організації, фірми, корпорації, представництва природоохоронної галузі. Подана інформація стане корисною для налагодження взаємовигідної співпраці, розширення ділових контактів, залучення інвестицій.

663

Запольський, А.К. Екологізація харчових виробництв: підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ А.К. Запольський, А.І. Українець. - К.: "Вища школа", 2005. - 423 с.: рис., табл.. - Бібліогр. в кінці гл.

Наведено характеристику основних харчових продуктів та принципи раціонального харчування. Значну увагу приділено екологічній безпеці та якості харчових продуктів. Детально розглянуто теоретичні питання оптимізації та автоматизації технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Грунтовно розглянуто питання щодо здійснення екологічного менеджменту на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів.

50

З-33

Запольський, А.К. Основи екології: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А.К. Запольський, А.І. Салюк; за ред. акад. НАН України К.М. Ситника. - К: Вища школа, 2003. - 358 с.: ил). - Бібліогр.: с.351-354.

Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло- і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловідходних технологій у виробництві. Наведено відомості про сучасну організацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля.

50

І-23

Іванюк, Д.П. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посіб./ Д.П. Іванюк, І.В. Шульга; Мін-во аграр. політики України, Держ. агроекологічний ун-т. - К: Алерта, 2007. - 368 с. - Бібліогр.: с. 361-364

В посібнику проаналізовано стан природних ресурсів та довкілля в Україні. Викладені основні положення стратегії сталого розвитку та особливості її застосування. Проаналізовані особливості міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля, раціонального природокористування та екологічної безпеки.

50

К61

Колотило, Д.М. Екологія і економіка: навч. посіб./ Д.М. Колотило; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - Вид. 2-е, доповн. і перероб. - К.: КНЕУ, 2008. - 576 с.: іл. - Бібліогр.: с.545-555.

50

К64

Кондратюк, С.Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників: монографія/ С.Я. Кондратюк; НАНУ, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К.: Наукова думка, 2008. - 335 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга - 2007"). - Бібліогр.: с.293-323 . Алф. покажч. латин. назв: с.324-332

У монографії висвітлено основні напрями використання лишайників України як індикаторів стану навколишнього середовища. На основі картування змін видового різноманіття епіфітних лишайників, даних розрахунку індексу чистоти повітря наведено порівняльну ліхеноіндикаційну оцінку стану забруднення атмосферного повітря в деяких містах України.

50

Ч 75

Красильніков, С.П. Чорнобильська трагедія: і мертвим, і живим, та ненародженим...: у 2-х кн. Книга 1. / С.П. Красильніков. - К.: АРТІС, 2010. - 512 с.: іл. - Бібліогр.: с.506-508 . - ISBN 966-7192-61-Х

У першому томі видання  висвітлено усю історію ядерної енергетики - від перших дослідів з радіоактивними речовинами та спроб застосування ядерної енергії, становлення ядерної галузі в СРСР  та переходу досліджень з військової  у мирну площину до розвитку ядерної енергетики як такої. Подано змістовну інформацію  стосовно будівництва та експлуатації першої атомної електростанції України - Чорнобильської АЕС. В окремий розділ винесено розповідь про аварію на 4-му енергоблоці ЧАЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.

50

К 95

Кучерявий, В.П. Урбоекологія: підруч./ В.П. Кучерявий. - Львів: Світ, 1999. - 360 с.: іл. - Бібліогр.: с.320 . - ISBN 5-7773-0907-0

У підручнику викладено зміст нової навчальної дисципліни - урбоекології. Висвітлено процес урбанізації природного середовища і його негативні наслідки. Урбоекологія як наука про міські біоценози розглядає міські екосистеми в складі екотипу (грунт, клімат, забруднення) та біоценозу з його фітоценозом, зооценозом і мікробіоценозом. Розглянуто методи моніторингу міських екосистем.

50(03)

К96

Кушерець, В.І. Екологічна безпека. Термінологічний словник-довідник: Ун-т сучасних знань/ Кушерець В.І., Хилько М.І.. - К.: Знання України, 2006. - 144 с. - Предм. покажч.: с. 138-143

Зростаючі масштаби впливу суспільства на природу, подальший розвиток економіки, науки та техніки вже не можуть здійснюватися без врахування наслідків такого впливу, без виховання високої відповідальності перед людством за стан природних екосистем. У цій ситуації надзвичайно важливо для кожного бути у всеозброєнні екологічними знаннями. Автори словника-довідника спробували в лаконічній формі роз'яснити зміст найуживаніших термінів і понять з екологічної безпеки.

50

Л 93

Людина та довкілля. Проблеми неоекології: [зб. ст.], №1-2 (27)/ Костріков , Н.В. Максименко, А.Н. Некос; гол. ред. О.М. Крайнюков; ХНУ імені В.Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - 156 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Представлені результати досліджень в області географії, екології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики аналізу, оцінки та оптимізації стану навколишнього середовища, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля; розглядаються питання екологічного менеджменту, безпеки і освіти.

55

М54

Методичні рекомендації для ведення спостережень за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища/ під ред. О.В. Войцеховича,  В.В. Канівця; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. гідрометеорологічна служба. - К., 2001. - 218 с.: рис. - Бібліогр.: с.212-218

В рекомендаціях описані методи ведення спостережень за радіоактивним забрудненням приземної атмосфери, грунтів, поверхневих вод суші, донних відкладів водойм. Особлива увага приділена опису засобів та методів пробовідбору, підготовки проб до радіонуклідного аналізу, методик радіонуклідного аналізу. В додатках подається методика відбору осереднених по перерізу ріки проб води та завислих наносів для радіонуклідного аналізу, техніка безпеки при роботах з відбору проб води і донних відкладів, інструкція з охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт з відбору проб води і донних відкладів в зоні з підвищеним іонізуючим випромінюванням.

631

О-75

Основи ведення сільського господарства та охорона земель: навч. посіб. для студентів вузів/ Н.Х. Грабак, І.Н. Топіха, В.М. Давиденко, І.В. Шевель; М-во освіти і науки України, Миколаївський держ. гуманіт ун-т ім. Петра Могили. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2006. - 495 с: рис. - Предм. покажч.: с.486-491.

У посібнику викладені теоретичні основи та практичні аспекти ведення основних галузей агропромислового виробництва - рослинництва та тваринництва. Значна увага приділена сучасному трактуванню основних положень землеробства: диференціальному з елементами мінімізації обробітку грунту, збалансованому застосуванню органічних і мінеральних добрив. Дається характеристика сучасних форм організації агропромислового виробництва, агропромислової інтеграції, ринкової економіки, маркетингу та управління у виробничих підприємницьких формуваннях.

50

О-75

Основи екології та економіка природокористування: Навч. посіб./ О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. - 2-е вид., стереотип. - Суми: Університетська книга, 2004. - 399 с. - (Б-ка економічних наук). - Бібліогр.: с.387-396. - Предм. покажч.-397-399.

В навчальному посібнику, підготовленому вченими кафедри економіки природокористування СНАУ відповідно до програми дисципліни "Основи екології та економіка природокористування", розглядаються питання екології навколишнього природного середовища та економіки природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що стосуються екології, впливу людина на стан навколишнього природного середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

658

П79

Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР: навч. посіб. для студ. вищ. техн. закл./ М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, М.В. Бойко, О.В. Шестопалов; М-во освіти і науки України, НТУ "Харківський політехнічний ін-т". - Харків: НТУ "ХПІ", 2013. - 223 с.: іл. - Бібліогр.: с.194 .

У навчальному посібнику розглядаються принципи та методика проектування екологічно безпечних виробництв з використанням САПР; наведено лабораторний практикум по оформленню проектної документації та креслень з використанням САПР.  В додатку подано перелік законів та кодексів України, міжнародних конвенцій та угод, які ратифіковані Україною, щодо охорони навколишнього середовища.

50

С 80

Стійкість екосистем до радіаційних навантажень: моногр./ І.В. Матвєєва, С.І. Азаров, Ю.О. Кутлахмедов, О.В. Харламова; Нац. авіаційний ун-т. - К.: НАУ, 2016. - 395 с.: рис. - Бібліогр.: с.355-391 . - ISBN 978-966-932-007-0

У монографії наведено результати дослідження і моделювання радіоекологічних процесів на основі розроблених ідей теорії радіоємності й надійності. Проаналізовано радіаційний стан лісових масивів під час пожеж, наведено математичну модель лісової пожежі, проведено моделювання викиду радіоактивних продуктів згоряння із зони лісової пожежі, а також розрахунок дозових навантажень радіаційного ризику для населення. Запропоновано геоінформаційну систему підтримки прийняття рішень із локалізації та ліквідації лісових пожеж для мінімізації радіоекологічних наслідків.

50

Т33

Теория и практика экологического менеджмента: учеб.-метод. пособие к практ. занятиям для студентов/ М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический институт". - Харьков: НТУ "ХПИ", 2015. - 92 с.: рис. - Библиогр.: с.90-91.

Учебно-методическое пособие содержит теоретические материалы относительно обоснования концепции экологического менеджмента, решения задач по моделям оптимизации эколого-экономического развития социально-эколого-экономической системы.

Автореферати

50

A72

Антоненко, С.В. Формування податкових важелів державного регулювання охорони довкілля: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.03/ С.В. Антоненко; НААН України, НДЦ індустріальних проблем розвитку. - Х., 2013. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 17-18

Проведено оцінку державної політики у сфері охорони атмосферного повітря України.

Б12

Бабенко , Г.В. Розвиток світового господарства в умовах ресурсно-екологічної кризи: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.02/ Г.В. Бабенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк: ДНУ, 2013. - 24 с: табл. - Бібліогр.: с. 21-22

Досліджено теоретичні основи розвитку ресурсно-екологічної кризи на світогосподарський розвиток.

58

К14

Каземірська, М.А. Хорологія, стан популяцій, охорона в Україні = Fritillaria montana hoppe (liliaceae juss) в Україні : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.05/ М.А. Каземірська; НАН України, Нац. ботаніч. сад ім. М.М. Гришка. - К., 2013. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

В роботі досліджена морфологічна мінливість особин F. montana в Україні. Розглянуто сезонний ритм розвитку, особливості морфогенезу та онтогенезу виду. Досліджені особливості репродуктивної біології виду, лабораторну та грунтову схожість насіння. Встановлені вікові спектри модельних популяцій і базовий віковий спектр для виду в Україні. Встановлена віталітетна структура популяцій F. montana та риси онтогенетичної тактики. Встановлений созологічний статус виду й розроблені пропозиції щодо відтворення та збереження популяцій виду в Україні.

Добавил: CNTB, 25.04.2019, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 22 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0