(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Якість і безпека харчових продуктів

663

Б 23

Барыга, Анджей Внедрение систем качества в пищевую промышленность/ Анджей Барыга; Ин-т сахарной пром-сти Польши. - Львов: Сполом, 2009. - 264 с.: ил. - Библиогр.: с.252-262. - ISBN 978-966-665-556-4

В научном издании детально изложена международная система управления безопасностью пищевой продукции НАССР (ХАССП). Расписана последовательность всех шагов, на основе которых возможна разработка системы производства безопасной для потребителя пищевой продукции. Подробно освещена система НАССР (ХАССП) в сахарной промышленности. Даны алгоритмы системы на примерах молочной, хлебопекарной, кондитерской промышленности, при переработке овощей и фруктов.

663

Б40

Безпека продуктів харчування, відстеження та відповідальність у харчовому ланцюзі: проект Тасіс "Створення механізму сертифікації та контролю стандартів сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ-СФС "/ Європейська Комісія. - Київ, 2005. - 48 с: табл. - (Програма технічної допомоги Європейського Союзу Тасіс Україні)

Брошура знайомить з питанням створення механізму сертифікації та контролю стандартів сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ- СФС, подає огляд найбільш важливих елементів програми СОТ-СФС: безпека продуктів харчування, відстеження харчового ланцюга, відповідальність за продукт у разі надзвичайної ситуації, система швидкого реагування.

663

Б 86

Бочарова, О.В. Управління безпечністю товарів: підручник/ О.В. Бочарова; Одеський нац. екон. ун-т. - Одеса: Атлант, 2014. - 377 с.: рис., табл. - Предм. покажч.: с.344-353. - Бібліогр.: с.342-343 . - ISBN 978-617-7253-00-5

Підручник - перше видання курсу дисципліни "Управління безпечністю товарів". В підручнику викладено систематизований матеріал щодо розроблення, запровадження та підтримування системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР.

663

Д 46

Димань, Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підручник/ Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. - Київ: Академія, 2011. - 519 с.: рис., табл. - (Альма-матер). - Термінолог. слов.: с. 514-517. - ISBN 978-966-580-346-1

В підручнику викладені відомості про джерела потрапляння в організм людини шкідливих речовин, механізм їх руйнівної сили і способи протидії їм. Розглянуто теоретико-методологічні засади харчової безпеки, подані характеристики шкідливих речовин, компонентів, що потрапляють до харчових продуктів (металічні забруднення, радіонукліди, пестициди, мікотоксини, антибіотики, БАДи, генетично модифіковані джерела харчових продуктів та інші).

663

К57

Кодекс Алиментариус. Системы контроля и сертификация импорта и экспорта пищевых продуктов. Объединенные тексты: пер. с англ / Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты; Комиссия "Кодекс Алиментариус". - 2-е изд. - М.: Издательство "Весь мир", 2006. - 96 с

Codex Alimentarius ( лат. "Продовольственный кодекс") - свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. В данное издание включены документы по системам контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов для государственных органов и других заинтересованных сторон и дополнения к ним. Издание адресовано широкому кругу специалистов.

663

М 54

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів: навч. посіб./ О.І. Черевко та ін.; за заг. ред. Л.М. Крайнюк. - 2-е вид., перероб. і доп. - Суми: Університетська книга, 2017. - 300 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.297-299 . - ISBN 978-966-680-404-7

В навчальному посібнику викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю.

663

М 54

Методи контролю харчових продуктів: навч. посіб./ Т.А. Королюк та ін.; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 147 с.: табл. - Бібліогр.: с.142-143. - ISBN 978-966-612--192-2

У посібнику систематизовано методи визначення вологи, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, біологічно-активних речовин, які найчастіше використовують у практичній діяльності, навчальній та науковій роботі. Наведено методи визначення показників окремих груп харчових продуктів з урахуванням їх специфіки. Викладено матеріал із зазначенням необхідного обладнання, реактивів та формул для розрахунків.

663

М 54

Методи контролю якості харчової продукції: навч. посіб./ О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк та ін.; за заг. ред. Л.М. Крайнюк. - Суми: Університетська книга, 2017. - 512 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.500-504 . - ISBN 978-966-680-583-9

У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю. Описані методи контролю якості продукції тваринництва та рослинних жирів, хлібобулочних, кондитерських виробів, безалкогольних напоїв, харчових концентратів.

Крайнюк Л.М.

663

О-75

Основи харчового законодавства України: довідник/ авт.-упоряд. В.С. Тимошенко, за заг. ред. В.Л. Іванова. - Львів: Леонорм-СТАНДАРТ, 2008. - 208 с.: табл. - (Серія "Нормативна база підприємства"). - +CD-ROM

Довідник містить нормативно-правові документи, що стосуються правових основ діяльності, пов'язаної з харчовою продукцією та продовольчою сировиною. Призначений фахівцям, студентам відповідних закладів та споживачам харчової продукції.

663

У 67

Управління якістю переробних і харчових виробництв: навч.посіб./ О.В. Богомолов, О.М. Сафонова, О.І. Шаповаленко и др. - Харків: Еспада, 2006. - 294 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.294

Розглянуто питання технології переробки сільськогосподарської сировини і регулювання якості на різних технологічних етапах. Подано структурований матеріал про властивості сировини, що переробляється, її взаємодію і вплив на режими виробничих операцій. Показано шляхи регулювання якості та безпечності продукції переробної та харчової галузей.

Автореферати

663

І-20

Іванова, Н.Є. Організаційно-правовий механізм державного управління продовольчою безпекою: автореф. дис...канд. наук: 25.00.02/ Н.Є. Іванова; М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2014. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.16-17

У дисертаційній роботі досліджено питання удосконалення організаційно-правового механізму державного управління продовольчою безпекою. Розкрито сутність і значення державного управління продовольчою безпекою. Проаналізовано світовий досвід та міжнародні аспекти формування та забезпечення державної продовольчої політики.

Державні стандарти

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, ITD). - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2007-08-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 30 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.29-30.

 

Статті періодичних видань

Філіпчук, Василь Система НАССР у мережі "Наш край". Безпека продуктів харчування на першому місці/ Василь Філіпчук //Мир продуктов. - 2017. - №1 (февраль). - С. 6-7.

Про зміни в Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" //Вісник харчової промисловості. Молочна галузь. - 2017. - №1 (січень-лютий). - С. 11.

Про вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні //Вісник харчової промисловості. Молочна галузь. - 2017. - №1 (січень-лютий). - С. 13.

Броварець, О.О. Технічні системи оперативного моніторингу: екологічна та продовольча безпека/ О.О. Броварець //Хранение и переработка зерна. - 2017. - №7 (июль). - С. 37-49. - Бібліогр. в кінці ст.

Закон про безпеку харчових продуктів:[роз'яснення] //Пекарня та кондитерська. - 2017. - липень-серпень. - С. 28.

Кирилюк, І.М. Ефективність функціонування системи державного контролю за безпечністю і якістю продукції тваринництва в Україні/ І.М. Кирилюк, Є.М. Кирилюк //Харчова наука і технологія. - 2017. - Т.11, вип.4 (грудень). - С. 44-54. - Бібліогр. в кінці ст.. - Анот. і ключ. сл. паралельно укр. та рос. мовою

Гришова, І.Ю. Органічне виробництво у контексті забезпечення екологічної безпеки продукції харчової промисловості/ І.Ю. Гришова, О.В. Ніколюк, Т.Л. Шестаковська //Харчова наука і технологія. - 2017. - Т.11, вип.4 (грудень). - С. 103-112. - Бібліогр. в кінці ст.. - Анот. і ключ. сл. паралельно укр. та рос. мовою

Відповідальність, можливість, контроль. Нове харчове законодавство: [щодо відповідності харчових продуктів з європейськими стандартами безпечності] //Мир продуктов. - 2018. - №1 (февраль). - С. 28-30.

 

Маркування - шлях до безпечності продукції //Упаковка. - 2018. - №3. - С. 15-16. - ДНТБ

Бабич, М.М. Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку/ М.М. Бабич //Економіка АПК. - 2018. - №5 (травень). - С. 41-50. - Бібліогр. в кінці ст.

 

Добавил: CNTB, 29.11.2019, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 18 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0