(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Інформаційна безпека та інформаційні технології

63

В31

Вергунов, В.А. Інформаційне забезпечення агропромислового комплексу України з метою підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської продукції: наук.-метод. рекомендації/ В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко; Мінагрополітики України, НААН, ДНСГБ. - К.: Нілан-ЛТД, 2012. - 68 с. - Бібліогр.: с.66-67 . - 10.00 грн

З метою підвищення конкурентоздатності вітчизняної сільськогосподарської продукції, на основі кращого досвіду провідних бібліотек та інформаційно-бібліографічних центрів розвинутих країн світу, розроблено концептуальну модель системи інформаційно-бібліографічного забезпечення агропромислового комплексу України, адаптовану до роботи в специфічних умовах сьогодення.

342

Г56

Гнатюк, С.Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти: аналіт. доп./ С.Л. Гнатюк; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К.: НІСД, 2014. - 88 с. - (Інформ. стратегії; вип. 3). - ISBN 978-966-554-236-0.- Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Вивчено ініціативи Європейської комісії, спрямовані на оптимізацію правових механізмів захисту персональних даних в інтернет-середовищі. Розглянуто основні напрями розвитку техніко-технологічного й програмного забезпечення безпеки персональних даних у кіберпросторі. Окремо приділено увагу розвитку системи захисту персональних даних у сучасній Україні.

657

Є 91

Єфименко, Т.І. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності: моногр./ Т.І. Єфименко, В.М. Жук, Л.Г. Ловінська; Акад. фінансового управління. - К.: Акад. фінансового управління, 2015. - 400 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-2380-97-2

В монографії наведено пропозиції щодо інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні, вдосконалення  національної бухгалтерської системи в контексті запровадження глобальних стандартів, теоретичних засад розбудови міжнародних галузевих стандартів бухгалтерського обліку для забезпечення прозорості діяльності компаній. Узагальнено досвід запровадження наукових ідей стосовно моделі визначення об'єкта податку на прибуток за даними фінансової звітності із застосуванням  податкових різниць, а також створення системи національних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору на основі міжнародних стандартів.

347

З-19

Закон України "Про Національну програму інформатизації": За станом на 10 липня 2002 р./ Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Киiв: Парлемент. вид-во, 2002. - 19 с.. - (Сер. "Закони України". - Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України").

002.6

З-41

Збірник законодавчих та нормативних документів з науково-технічної інформації, інноваційної діяльності та трансферу технологій/ М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інф.(УкрІНТЕІ). - К: УкрІНТЕІ, 2006. - 284 с

Збірник включає в себе основні закони, постанови, укази та накази міністерств і відомств, на яких грунтується науково-технічна, інноваційна діяльність та трансфер технологій в Україні.

І-74

Інформатика та обчислювальна техніка: короткий тлумачний словник/ В.П. Гондюл, А.Г. Дерев'янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; ед. В.П. Гондюла. - К.: Либідь, 2000. - 319 с.. - Текст укр. і рос. мовами

У словнику описано понад 1600 термінів, які охоплюють основні поняття з курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки" і стосуються апаратного забезпечення обчислювальної системи, системного і прикладного програмного забезпечення, зокрема програм загального призначення, офісних технологій, баз даних тощо.

681

І-74

Інформаційна безпека та інформаційні технології: моногр./ Г.В. Альошин, С.В. Герасимов, А.А. Засядько и др; за заг. ред. В.С. Пономаренка; Харк. нац. екон. ун-т ім. М.Кузнеця. - Харків: Діса плюс, 2019. - 322 с.: іл. - Бібліогр.: с.310 . - ISBN 978-617-7645-50-3

У монографії наведені результати наукових досліджень в галузі розробки і практичного застосування інформаційної безпеки та сучасних інформаційних технологій. Видання представляє інтерес для фахівців IT-технологій.

336

I-74

Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу: моногр./ С.О. Довгий, І.В. Сергієнко, М.Ю. Авксєнтьєв и др; за ред. С.О. Довгого,  І.В. Сергієнка; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. - К.: "Інформаційні  системи", 2013. - 420 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.391-400 . - ISBN 987-966-2249-95-8

У монографії розглянуто питання розробки математичних моделей та відповідних інформаційних технологій для вдосконалення бюджетної системи, низки процесів та явищ, що відбуваються в економіці України на пізніх стадіях ринкових реформ та мають виняткове значення для формування відповідальних рішень щодо шляхів подальшого розвитку.

658

К12

Кавун , С. В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект: моногр./ С. В. Кавун . - Х.: ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. -  311 с.: іл. - Бібліогр.: с. 269-285. - ISBN 978-617-7188-28-4

Подано теоретичний та практичний матеріал, що описує теоретичний, методологічний  і практичний апарат з сучасних проблем економічної безпеки у інформаційному аспекті й містить наукові рішення для аналізу та дослідження  економічної безпеки на мікро-, мезо- І макрорівні при веденні сучасного бізнесу. 

025

Л68

Лобузіна, К.В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах: монографія/ К.В. Лобузіна; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2010. - 132 с: табл., рис. - Бібліогр.: с. 113-122. - Список термінолог. джерел: с.123-127. - Список ум. скор.:c. 128-129

Монографію присвячено особливостям функціонування, організації та актуалізації бібліотечних класифікацій у середовищі нової інформаційної технології. Досліджено використання традиційних універсальних бібліотечних класифікацій сучасними інформаційними службами. Розглянуто структури даних авторитетних файлів класифікаторів. Викладено методи підтримки в актуальному стані бібліотечної класифікації. Запропоновано шлях вирішення завдання підтримки та представлення класифікаційної схеми у користувацькому інтерфейсі інформаційного сервісу.

681

М74

Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць, вип. 73/ гол. ред. В.Ф. Євдокимов. - К., 2014. - 225 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

До збірника ввійшли статті, в яких відображено основні аспекти моделювання складних технічних систем та нових інформаційних технологій: теоретичні питання аналізу та синтезу, математичне забезпечення, алгоритми розв'язання задач моделювання, побудова баз даних, систем штучного інтелекту, обчислювальних мереж та розробка моделей для дослідження надійності технічних систем, розробка програмного забезпечення, моделі діагностики.

621.39

О-75

Основи теорії інформації та кодування: навч.посіб./ Л.С. Сорока, О.В. Сєвєрінов, О.С. Жученко и др.; М-во освіти і науки України, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. - 264 с: рис.. - Бібліогр.: с. 261

 Авт. на обкл. не вказані

Викладені основні положення теорії інформації й ефективного кодування повідомлень. Велика увага приділена питанням узгодження сигналів із характеристиками каналів в умовах обмежень фізичного ресурсу, підвищення достовірності передачі дискретної інформації шляхом застосування завадостійкого кодування. Для студентів, які навчаються за напрямком підготовки 0601 - "Системна інженерія"

32

О-75

Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні: монографія/ ред. В. Попик,  О. Онищенко,  В. Горовий; НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського. - Київ, 2016. - 220 с. - Бібліогр.: с. 198-218. - ISBN 978-966-02-8010-6

У монографії розглядаються проблеми розвитку національного консенсусу в Україні в контексті входження її в інформаційне суспільство, трансформації національного  інформаційного простору, зростаючого впливу цього чинника на внутрішньоукраїнські та міжнародні інформаційні обміни. Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації.

35

П 65

Почепцов, Г.Г. Інформаційна політика : навч. посіб./ Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. - К.: Знання, 2006. - 663 с.: табл. - (Вища освіта XXI століття). - Бібліогр.: с.659-663 . - ISBN 966-346-044-X

Навчальний посібник - практично перша в Україні спроба на академічному рівні комплексно дослідити і висвітлити сутність та основні складові сучасної інформаційної політики. Розглядаються питання побудови інформаційного суспільства, проблеми правового регулювання інформаційної сфери, становлення та впровадження системи електронного уряду з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду. Грунтовно розкривається технологія використання інформаційних стратегій та ведення сучасних інформаційних війн.

002

Р82

Рубрикатор науково-технічної інформації. ДК 022:2008/ укладачі Р. Санченко,  Л. Шрамко. - Вид. офіц.. - К.: Держспоживстандарт, 2009. - 280 с. - (Національний класифікатор України). - Бібліогр.: с. 275

 

004

С 48

Слободяник, М.С. Міжнародна інформація: навч.- метод. посіб./ М.С. Слободяник, М.Б. Проценко. - К.: ДАКККіМ, 2007. - 107 с. - Бібліогр.: с.102-106

Посібник допоможе засвоєнню теоретичних знань про сутність, структуру і закономірності міжнародної інформації та формуванню практичних умінь і навичок, необхідних для роботи в міжнародних інформаційних системах.

 

Автореферати дисертацій

 

681

Х76

Хоменко, Л.Г.  Електронна інформаційна цивілізація: досвід  розбудови в Україні: монографія/ Л.Г. Хоменко. - К.: Міжнародна агенція "ВееZone", 2004. - 208 с: фото, іл. - Бібліогр.: с. 171 - 201. - Список  умовн. скороч.:с. 169 - 170

Досліджено досвід становлення кібернетичного потенціалу і кроків розбудови сучасної електронно-інформаційної цивілізації у нашій країні. Подано науково-історичний аналіз розвитку наукового апарату кібернетики, теоретичної інформатики та відповідних інструментальних засобів. Адресовано широкому колу читачів.

631.1

С87

Струк, Н.Р.  Вдосконалення управління матеріально-інформаційними потоками підприємств АПК на засадах логістики: автореф. дис...канд.екон.наук: 08.00.04/ Н.Р. Струк; Львів. нац. аграрн. ун-т. - Львів: ЛНАУ, 2011. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.17-18

Визначено стан і проблеми організації матеріальних і інформаційних потоків у комплексі логістичними процесами на підприємствах АПК.

631.1

К50

Клочан, В.В.  Система інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери: теорія, методологія, організація: автореф. дис.екон.наук: 08.00.03/ В.В. Клочан; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграрний ун-т. - Миколаів: МНАУ, 2012. - 36 с: рис. - Бібліогр.: с.29-33

Сформульовано та обгрунтовано наукові засади та розроблено пропозиції, що забезпечують прискорення процесу становлення системи поширення інформації.

681

В18

Вараніцький, Т.Л.  Інформаційне забезпечення автоматизованого синтезу функціонально-модульної структури гнучких виробничих модулів пакування: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.13.06/ Вараніцький Т.Л.; М-во освіти і науки України, Українська академія друкарства. - Львів, 2014. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с. 18-19

Робота присвячена розробці інформаційного забезпечення автоматизованого синтезу функціонального модульної структури гнучких виробничих модулів пакування. Дана система включає процедуру генерування, оцінювання, відбору та оптимізації структур гнучких виробничих модулів пакування традиційним способом або ж із застосуванням генетичного алгоритму.

339

З- 87

Зосімова, А.В.  Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання зовнішньоекономічної діяльності з позицій конкурентоспроможності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ А.В. Зосімова; Харківський нац. екон. ун-т. - Харків, 2018. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-19

В дисертації розроблено методичне забезпечення оцінювання ступеня прояву ризиків зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства; обгрунтовано модель прийняття рішень щодо ЗЕД з позицій конкурентоспроможності підприємства; розроблено методичний підхід до оцінювання експортної конкурентоспроможності підприємств машинобудування.

 

 

Добавил: CNTB, 26.11.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 57 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0