(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Інформація і документація. До Всеукраїнського Дня Бібліотек

027

А72

Антонов, В.М. Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування: монографія/ В.М. Антонов, В.Г., Ю.В. Антонова-Рафі; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. - 207 с. - Бібліогр.: с. 205-207

Розглянуто правові засади функціонування в Україні електронних бібліотек, організація, еволюція та революція гібридних бібліотек в Україні. Описано концептуальну модель гібридної бібліотеки. технологію автоматизованого формування баз даних довідково-бібліографічної інформації, комплекс програм автоматизації бібліотечних процесів і системи автоматизації бібліотек.

02

Б33

Башун, О. Бібліотеки США: погляд українського фахівця/ О. Башун. - К.: Нора-Друк, 2004. - 56 с. - Бібліогр. с.48-50

Автор розкриває теорію та практику роботи бібліотек США, подає інформацію про діяльність бібліотечних асоціацій, різних типів бібліотек - університетських, публічних, висвітлює досвід кооперації бібліотечних ресурсів, розкриває систему бібліотечної освіти та роботу Мортенсон-центру міжнародних бібліотечних програм Іллінойського університету Урбани-Шампейн (США) щодо можливості розвитку міжнародних зв'язків бібліотекарів.

2

Б59

Бібліотека у правовому полі/ д. С. Кравченко; Мін-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - К.: Нац. парлам. б-ка України, 2006. - 137 с.

 (НПБ України 140 років)

02

Д63

Документні ресурси бібліотек: (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали)/ д. Н. Гудимова,  С. Кравченко; Мін-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Переробл. і допов.. - К.: Нац. парлам. б-ка України, 2006. - 158 с.

025

К96

Кушнаренко, Н.М. Наукова обробка документів: Підруч./ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - К.: "Вікар", 2003. - 329 с. - ( Серія "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с.324-328

Це перший в Україні підручник, у якому ввесь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як ціле єдине. Висвітлено теорію, історію і методику складання бібліографічних описів, індексування, предметизації, систематизації, реферування та анотування документів.

Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів.

025

Л68

Лобузіна, К.В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах: монографія/ К.В. Лобузіна; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2010. - 132 с: табл., рис. - Бібліогр.: с. 113-122. - Список термінолог. джерел: с.123-127. - Список ум. скор.:c. 128-129

Монографію присвячено особливостям функціонування, організації та актуалізації бібліотечних класифікацій у середовищі нової інформаційної технології. Досліджено використання традиційних універсальних бібліотечних класифікацій сучасними інформаційними службами. Розглянуто структури даних авторитетних файлів класифікаторів. Викладено методи підтримки в актуальному стані бібліотечної класифікації. Запропоновано шлях вирішення завдання підтримки та представлення класифікаційної схеми у користувацькому інтерфейсі інформаційного сервісу.

01

Р69

Романюк, М.М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посіб. для студентів спеціальності "Видавнича справа та редагування"/ М.М. Романюк. - 2-е вид., випр.. - Львів: Вид-во "Світ", 2003. - 95 с. - Бібліогр. с. 81-94

У посібнику висвітлюються питання, що складають основу навчальної дисципліни "Загальна і спеціальна бібліографія", подано методичні рекомендації щодо підготовки бібліографічних описів видань, складанні списків використаної літератури.

01

С43

Складання бібліографічних посібників: інформ.-метод. матеріали/ уклад.: О. Галганова; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - К., 2015. - 80 с. - Бібліогр.: с.54-60

У виданні розкрито основні процеси підготовки бібліографічних посібників, подано поради з організації роботи авторського колективу, відбору, групування, бібліографування матеріалів, організації довідково-пошукового апарату.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ  ISO 8459-4: 2005     Інформація і документація. Довідник бібліографічних  елементів  даних. Частина 4. Обіг документів за замовленням (ISO 8459-4: 1998, IDT)/ пер. з англ. інаук.-техн. редагування В. Бояркін,  А. Бровкін,  А. Гончаренко,  Є. Козир,  Р. Санченко; УкрІНТЕІ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 68 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ  ISO 8459-2: 2005     Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних . Частина 2. Опрацьовування замовлень (ISO 8459-2: 1992, IDT)/ пер. з англ. А. Бровкін,  О. Воскобойнікова-Гузєва,  А. Гончаренко; УкрІНТЕІ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 55 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.53-54

ДСТУ  ISO 8459-1: 2005     Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1: 1988, IDT)/ пер. і наук.-техн. редагування А. Бровкін,  А. Гончаренко,  Є. Козир,  М. Лисюк; УкрІНТЕІ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2007-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 36 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.36

ДСТУ  ISO 8459-3: 2005     Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації за замовленням (ISO 8459-3: 1994, IDT)/ пер. інаук.-техн. редагування В. Бояркін,  А. Бровкін,  О. Воскобойнікова-Гузєва,  А. Гончаренко; УкрІНТЕІ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2008-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 42 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ ISO 8459-5:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459-5:2002, IDT)/ пер. з англ. І. Антоненко,  В. Бояркін,  А. Бровкін; УкрІНТЕІ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 79 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.78

Сфера застосування: у цій частині стандарту встановлено й описано елементи даних, які потрібні під час обміну даними між системами каталогізації. У ній також визначено повідомлення та їхні елементи даних, використовувані в системах каталогізації.

ДСТУ  ISO 7154: 2010 Інформація і документація. Принципи бібліографічного упорядкування (ISO 7154: 1983, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування І. Антоненко,  В. Земцева,  Р. Санченко,  Л. Шрамко; УкрІНТЕІ, Технічний комітет "Інформація і документація". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2012-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України)

 ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання/ Н. Петрова, Г. Плиса, Е. Жигун; Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2016-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 16 с: табл. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 3582: 2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4: 1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)/ Н. Петрова, Г. Плиса, Т. Жигун; ДНУ "Книжкова палата України". - Вид офіц. - На заміну ДСТУ 3582-97; чинний від 2014-01-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2014. - 15 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює загальні положення і правила скорочування слів і словосполучень українською мовою під час складання бібліографічного опису та умови їхнього застосування.

ДСТУ 7448:2013 Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять/ О. Баркова, Р. Санченко, Л. Шрамко, А. Ямчук; УкрІНТЕІ, Технічний комітет стандартизації "Інформація і документація". - Вид. офіц. -  Уведено вперше( зі скасуванням ГОСТ 7.26-80); чинний від 2014-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2009. - 41 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ  ISO 7220:2005 Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів (ISO 7220:1996, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: А. Гончаренко,  Є. Козир,  А. Санченко,  Р. Санченко,  Л. Шрамко; УкрІНТЕІ, Технічний комітет "Інформація і документація". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2007-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 15 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.15

Сфера застосування: призначення стандарту - надати настанови щодо систематизації та укладання каталогів стандартів або видань, подібних до стандартів,  для полегшення користування ними. Стандарт не поширюється на карткові каталоги та каталоги комп'ютерних баз даних.

ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної  та видавничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-1998, IDT). - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.51-84);  чинний в Україні від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 10 с: ил. - (Національний стандарт України).

ДСТУ  ГОСТ 7.80: 2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2008-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 9 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 7093: 2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук,  поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004   ( ИСО 832: 1994), MOD; ISO 832:1994, MOD)/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.11-78); чинний від 2010-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 82 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ  ГОСТ 7.84: 2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT)/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 4 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації  (ГОСТ 7.59-2003 ( ИСО 5963-85), IDT). - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.59-90); чинний в Україні від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 5 с.

ДСТУ  ГОСТ 7.87: 2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT)/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2008-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 6 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ ГОСТ 7.50:2006       Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT). - Вид. офіц. - а заміну ГОСТ 7.50-90; чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 10 с. - (Національний стандарт України). - 15.30 грн.

ДСТУ  ГОСТ 7.85:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ГОСТ 7.85-2003 ( ИСО 10444-94),  IDT)/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 6 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ  ГОСТ 7.71: 2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 ( ИСО 6862-96), IDT)/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 12 с.. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 6095: 2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88-2003, MOD)/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2009-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 6 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ  ГОСТ 7.22:2004 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Промислові каталоги. Загальні вимоги (ГОСТ 7.22 - 2003, IDT)/ ДП "УкрНДНЦ"; ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.22-80); чинний від 2005-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2001. - 10 с. - (Національний стандарт України)

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству. До стандарту внесено редакційні зміни.

ДСТУ  ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28-2002, ИСО 5426-83,  ИСО 5426-2-96, IDT)/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.28-80); чинний від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 16 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 6096: 2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD). - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2009-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 22 с. - (Національний стандарт України)

 

Автореферати дисертацій

 

02

Б19

Бакуменко, Л.Г.  Репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів України: принципи організації корпоративної взаємодії: автореф. дис...канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03/ Л.Г. Бакуменко; Мін-во культури України, Харк. держ. акад. культури. - Х., 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

Проаналізовано наукові погляди з проблем організації корпоративної взаємодії бібліотек вищих навчальних закладів України через створення репозитаріїв.

 

 

 

Добавил: CNTB, 29.09.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 23 | Загрузок нет | Рейтинг: 3.0