(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Функціональні продукти харчування - 7 квітня День Здоров'я

664.6

З-43

Зверев, С.В.Функциональные зернопродукты/ С.В. Зверев, Н.С. Зверева. - М.: ДеЛи принт, 2006. - 118 с.: рис. - Библиогр.: с. 114-116

В книге приведены общие сведения о зерне и продуктах его переработки, их пищевой ценности и лечебно-профилактических свойствах, требованиях безопасности, порядке сертификации.

664.8

Д49

Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології. Друга спеціалізована наук.- практ. конф. в рамках XVII Міжнар. Форуму товарів і послуг для дітей "Baby Expo", 9 вересня 2014 р., м. Київ: зб. праць/ ред. колегія: О.І. Куць,  С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України. - К., 2014. - 124 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику розглянуті питання перспектив розвитку і удосконалення технологій у сфері дитячого харчування в Україні, створення спеціальних сировинних зон для виробництва продуктів дитячого харчування, нових підходів щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів дитячого харчування, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

663

I-66

Інноваційні розробки Одеської національної академії харчових технологій/ М-во освіти і науки України, Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2005. - 131 с.: іл.

Метою даного видання є представлення наукових розробок та інноваційних пропозицій, створених в Одеській національній академії харчових технологій. Статті  згруповані за розділами: удосконалення існуючих і розробка нових видів обладнання для харчової та зернопереробної промисловості; автоматизація виробничих процесів харчових та зернопереробних виробництв; розробка нових видів харчових продуктів; вдосконалення та обладнання для консервної та виноробної галузі; розробка нових технологій для комбікормової промисловості;  екологічно безпечні технології; продовольча безпека та удосконалення методів аналізу харчових продуктів.

663

К57

Кодекс Алиментариус. Гигиена пищевых продуктов: пер. с англ./ Всемир. орг. здравоохранения, Продовольств. и с.-х. орг. ООН. - М.: Весь Мир, 2007. - 122 с. - Библиогр.: с.93-94.

Кодекс представляет собой свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Адресовано широкому кругу специалистов и заинтересованным лицам.

663

К57

Кодекс Алиментариус. Маркировка пищевых продуктов. Полные тексты: пер. с англ./Совместная пограмма ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты; Комиссия "Кодекс Алиментариус".- 4-е изд. - М.:Издательство "Весь мир", 2006. - 62 с

Codex Alimentarius (лат. "Продовольственный кодекс") - свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Стандарты и методические указания по маркировке пищевых продуктов сведены вместе и публикуются в компактном формате для более эффективного изучения и широкого использования правительствами, регулирующим органами, предприятиями пищевой промышленности, розничной торговли, а также потребителями. Издание адресовано широкому кругу специалистов и всем заинтересованным лицам.

663

К20

Капрельянц, Л.В.Функціональні продукти: Монографія/ Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачов. - Одеса: Друк, 2003. - 333 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав.

В монографії розглянуто теорії та а концепції харчування, хімію та фізіологічні властивості функціональних інгредієнтів та природних функціональних продуктів, описано технології їх виробництва.

663

К65

Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України/ М.П. Сичевський, О.І. Куць, О.В. Коваленко та ін.; Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. - 261 с.: іл. - Бібліогр.: с.259-260.

Концептуальні засади подають загальну характеристику окремих галузей, включаючи основні показники їх розвитку, сировинної бази. Висвітлено  статистичні дані стосовно світового виробництва сировинних компонентів, дані з експорту та імпорту окремих компонентів сировини для виробництва та готової продукції. Паспортизація окремих ринків харчової продукції дає можливість сформувати уявлення про виробничий потенціал певної галузі та ознайомитись із нормативно-правовим регулюванням ринків продукції харчової промисловості України.  

61

К 78

Крапивина, А.Система здоровья Болотова. Инструкция по применению/ А. Крапивина. - М.; Владимир: Изд-во АСТ, 2008. - 64 с. - (Здоровье и жизнь) Авт. на обл. не указан.

 Книга кратко и доступно описывает оздоровительную систему академика Болотова. Описывается, как лечиться без традиционных химических лекарств. Даны рецепты целебных жмыхов, квасов.

61

К91

Кундиев, Ю.И.Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ/ Ю.И. Кундиев, А.М. Нагорная. - К: Авиценна, 2007. - 396 с: табл. - Библиогр. в конце разд.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, №25. Ч.1/ М-во освіти і науки України;  НУХТ. - К.: НУХТ, 2008. - 124 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 10.00 грн.

Збірник містить статті з питань інноваційних енерго- й ресурсозберігаючих технологій в хлібопекарській, кондитерській, макаронній та харчоконцентратній галузях харчової промисловості.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, № 22/ М-во освіти і науки України; НУХТ. - К: НУХТ, 2007. - 165 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В статтях збірника розглядаються технології, обладнання, автоматизація процесів харчової промисловості, а також економічні аспекти різних підгалузей: матеріальні ресурси, ціноутворення, прибутковість, інноваційна активність та інше.

61

Н57

Неумывакин, И.П.Женское здоровье без химии. Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии/ И.П. Неумывакин. - М.; СПб.: Диля, 2013. - 94 с.

В книге даны рецептурные прописи лекарственных растений и сборов, применяемых в фитотерапии женских болезней. 

61

Н57

Неумывакин, И.П.Шалфей. На страже здоровья/ И.П. Неумывакин. - М.; СПб.: Диля, 2011. - 94 с. - Библиогр.: с.92.

В книге приводятся рецепты приготовления и применения лекарственных средств на основе шалфея при разных заболеваниях. Представлены наиболее интересные рецепты использования шалфея в кулинарии.

663

Н73

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р./ ред. О.І.  Черевко та ін; М-во освіти і науки України, Департамент промисловості Мінагрополітики України, Харківський державний університет харчування та торгівлі, ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

663

О-11

Одеська державна академія харчових технологій. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, Вип. 33/ Одеська державна академія харчових технологій. - Одеса, 2008. - 234 с. - Бібліогр. в кінці ст.

            663

О-11

Одеська державна академія харчових технологій. Наукові праці, Вип. 36. Т.2/ Одеська державна академія харчових технологій. - Одеса, 2009. - 321 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст. - 27.00 грн

В збірнику наукових праць подані статті з актуальних проблем зберігання та переробки рослинної сировини і гідробіонтів; розглянуті біотехнологічні аспекти виробництва продуктів функціонального призначення та біологічно активних добавок, а також сучасні тенденції в переробці м'яса та молока, створення нового високоефективного обладнання процесів і апаратів харчових виробництв.

633

О-75

Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва: Навч. посіб./ Г.І. Подпрятов, В.І. Войцехівський, Л.М. Мацейко, В.І. Рожко; М-во аграрної політики України; Нац. аграр. ун-т. - 2-е вид., переробл. та  доп. - К.: Арістей, 2006. - 619 с.: рис. - Бібліогр.: с. 618-619.

Розглянуті основи й особливості стандартизації продукції рослинництва, світова історія, перспективи розвитку та її роль у покращенні якості продукції, інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, підвищені ефективності, управління якістю продукції, зміст комплексної системи управління якістю продукції, методи та засоби контролю якості продукції рослинництва, а також продукції, яка постачається сільському господарству.

663

О-75

Основи харчового законодавства України: довідник/ авт.-упоряд. В.С. Тимошенко, за заг. ред. В.Л. Іванова. - Львів: Леонорм-СТАНДАРТ, 2008. - 208 с.: табл. - (Серія "Нормативна база підприємства"). - +CD-ROM.

Довідник містить нормативно-правові документи, що стосуються правових основ діяльності, пов'язаної з харчовою продукцією та продовольчою сировиною. Призначений фахівцям, студентам відповідних закладів та споживачам харчової продукції.

663

П78

Проблеми харчування, № 1-2 (34-35) / Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Нац. комісія України з Кодексу Аліментаріус. - К.: Медицина України, 2012. - 64 с: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Проаналізовано стан харчування населення України за 20 років(1990 - 2010рр.). Дані про стан споживання продуктів харчування населенням після 1990 року наведені в таблицях.

664.6

С40

Сирохман, І.В.Якість і безпечність зерноборошняних продуктів: навчальний посібник/ І.В. Сирохман; М-во освіти і науки України. Львів. комерц. акад. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.: табл. - Бібліогр.: с.363-381.

В посібнику розглянуто  вплив різних чинників на якість і безпечність зерна, борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів, можливості поліпшення  якості, впливу основних факторів на формування якості під час перероблення, з додаванням різних нетрадиційних видів сировини, харчових добавок та ін., що запобігають небажаним змінам, особливо під час зберігання.

663

С91

Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування. Тези доп. Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф., м. Харків, 20-21 жовтня 2011 року/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХДУХТ, КНТЕУ. - Харків: ХДУХТ, 2011. - 204 с.: рис.

В збірнику розглянуті питання з управління якістю харчової продукції, її екологічної безпеки. Велику увагу приділено оздоровчому харчуванню, проблемам та напрямкам розвитку сучасних методів контролю якості продуктів.

664.8

Т38

Технологии и системы контроля качества, применяемые при производстве продуктов детского питания: учебное пособие/ Под общ. ред. Г.Ю. Сажинова; М-во сел. хоз-ва РФ. - М.: РИА РАЙ-СТИЛЬ, 2002. - 731 с.: табл. - Библиогр.: с. 729-731

В учебном пособии приводятся данные о самых новых системах, оборудовании и приборах для производства продуктов детского питания.

663

Т38

Технологія харчових продуктів функціонального призначення: монографія/ А.А. Мазаракі , М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін.; за ред. д-ра техн. наук. проф. М.І. Пересічного; М-во освіти і науки, молоді т спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: КНТЕУ, 2012. - 1116 с: табл. - Бібліогр.: с.888-889. - Додат.: с.890-101.

Розкрито спектр питань з новітніх технологій харчових продуктів функціонального призначення. Проаналізовано фактичний стан харчування і розроблено рекомендації щодо харчування різних верств населення України.

663

Э79

Эрл, М.Разработка пищевых продуктов: пер. с англ. В.Ашкинази, Т.Фурманской/ М. Эрл, Р. Эрл, А. Андерсон.- СПб.: ПРОФЕССИЯ, 2004. - 381 с.: рис., табл. - (Научные основы и технологии).- Библиогр. в конце разд.; Предм. указ. с.377-381.

Удачно сочетающая в себе специфику разработки новых продуктов в пищевой промышленности и общие вопросы управления инновационной деятельностью, эта книга должна привлечь внимание руководителей и технологов пищевых предприятий, а также студентов и преподавателей вузов.

61

Э 67

Энфельдт, А.Революция в еде! Диета без голода/ А. Энфельдт; пер. со швед. М. Людковской . - М.: БММ, 2014. - 255 с. - Алф. указ.: с.252-254; имен. указ.: с. 254.

В книге шведского врача  изложены  теория, результаты исследований и экспериментов о здоровом питании человека, без применения специальных диет, голодания, отказа от жирной, калорийной пищи. Описаны сложные биохимические процессы, происходящие в организме; даны советы, как поддерживать себя в отличной физической форме и сохранить здоровье на долгие годы.

61

Ю16

Юдина, С.Б.Технология продуктов функционального питания: [учебное пособие]/ С.Б. Юдина. - М.: ДеЛи принт, 2008. - 280 с.: табл. - Бібліогр.: с. 278.

В пособии рассмотрены социально-экономические аспекты современного питания человека, основные и альтернативные теории питания, компоненты пищи и их роль в профилактике и лечении основных заболеваний. Приведена классификация пищевых и биологически активных добавок, а также показана их роль в производстве продуктов питания. Рассмотрены различные виды рационального и лечебного питания. Приведены технологии производства продуктов детского питания на мясной, молочной, рыбной и плодово-овощной основах.

Автореферати  Удосконалення технології  продуктів функціонального призначення

664.6

А 16

Абрамова, А.Г.Удосконалення технології бісквітів пониженої глікемічності та калорійності шляхом використання цукрозамінників нового покоління: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.01/ А.Г. Абрамова; НУХТ. - К., 2016. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

Дисертація присвячена удосконаленню технології бісквітів дієтично-функціонального призначення шляхом використання цукрозамінників нового покоління еритрітолу, мальтітолу, ізомальтітолу, що мають низьку калорійність і понижену глікемічність. На нові види бісквітів зі зниженою глікемічністю та калорійністю розроблено та затверджено рецептури, проведено апробацію технології розроблених бісквітів у виробничих умовах.

664.1

A40

Акмен, В.О.Формування споживних властивостей дієтичних добавок з гемовим залізом для кондитерських виробів: автореф. дис...канд.тех. наук: 05.18.15/ В.О. Акмен; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків.  держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2013. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с.15-19.

Досліджено показники якості та безпечності дієтичних добавок за різних умов та термінів зберігання.

664.8

Б48

Берестова, А.А.Технологія дрібнодисперсних  заморожених добавок із фруктів та їх використання в оздоровчих молочно-рослинних продуктах: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.13/ А.А. Берестова; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-21

Робота присвячена розробці інноваційної технології дрібнодисперсних заморожених добавок із фруктів (яблук, лимонів, апельсинів, бананів) у формі , яка включає кріогенне "шокове" заморожування та дрібнодисперсне низькотемпературне подрібнення та супроводжується процесами кріомеханодеструкції, механоактивації, комплексний вплив яких призводить до вивільнення прихованих зв'язаних з біополімерами неактивних форм біологічно активних речовин ї трансформації їх у вільний стан, в результаті чого готовий продукт порівняно з вихідною сировиною отримує принципово нові споживчі властивості.

664.6

Д30

Демічковська, М.П.Технологія борошняних кулінарних виробів на основі функціональних композицій: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ М.П. Демічковська; КНТЕУ. - К., 2013. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-19

В роботі встановлено, що використання функціональних композицій з білково-жирової добавки "Супер" ЕКО, дієтичної добавки з морської водорості цистозіри, карагінану забезпечує утворення тістового та фаршевого напівфабрикату, наближеного за структурно-механічними показниками до традиційного тіста та фаршу. Розроблено технологію та асортимент борошняних кулінарних виробів на основі функціональних композицій дієтичних добавок.

 664.7

Ж 91

Журлова, О.Д.Розробка біотехнології функціональних інгредієнтів із зернової сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.20/ О.Д. Журлова; М-во освіти і науки України,  Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с. 14-15

Досліджено біохімічний склад пшеничних і житніх висівок, на підставі чого зроблено висновки про можливість їх використання як джерела для виробництва функціонально фізіологічних інгредієнтів. Охарактеризовано біохімічний склад та фізіологічні властивості отриманих ферментолізатів пшеничних і житніх висівок, які підтверджують доцільність використання методів біомодифікації для вилучення вуглеводно-білкової суміші, поліфенолів, ксилоолігосахаридів та активованих харчових волокон.

637.1

К 82

Крижак, Л.М.Удосконалення технології йогурту функціонального призначення з використанням ехінацеї пурпурової: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Л.М. Крижак; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-16

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню технології йогурту функціонального призначення із застосуванням композиції заквашувальних культур із лакто- й біфідобактерій з підвищеними антагоністичними й пробіотичними властивостями та комплексу біологічно активних речовин рослинного походження. Проведено медико-біологічну оцінку безпечності продукту.

637.3

Л 22

Ланженко, Л.О.Розробка технології твердого сиру функціонального призначення: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Л.О. Ланженко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі науково обгрунтована доцільність використання високотемпературного режиму теплового оброблення нормалізованої суміші при виробництві твердих сирів функціонального призначення з метою підвищення ефективності пастеризації, виходу і біологічної цінності цільового продукту. Розроблено рецептуру, технологію і нормативну документацію на виробництво твердого сиру функціонального призначення, проведено промислову апробацію розробленої технології. Доведено можливість виробництва розробленого біфідовмісного твердого сиру без здійснення модернізації і реконструкції сироробних підприємств.

663

Л 93

Любарська, Л.С.Гігієнічна оцінка забезпечення харчового раціону населення України цинком і міддю: автореф. дис. ... канд. біологіч. наук: 14.02.01/ Л.С. Любарська; Держ. установа "Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Нац. Академії мед. наук". - К., 2016. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-18

Робота присвячена оцінці забезпечення цинком та міддю населення України за рахунок харчових продуктів. Проведено гігієнічну оцінку находження цинку та міді з рекомендованим набором продуктів, орієнтовним раціоном харчування для дорослих та дітей. Обгрунтовано необхідність створення інформаційного матеріалу вмісту цинку та міді в продуктах харчування до довідникових таблиць.

664.8

П30

Петрова, Ж.О.Створення енергоефективних теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.14.06/ Ж.О. Петрова; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. - К., 2013. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с. 33-38

В роботі вивчено сучасний стан питання, передумови виникнення та розробки продуктів з функціональними властивостями. Створені рослинні композиції та розроблена їх класифікація на основі функціональних інгредієнтів. Розроблені енергоефективні режими підготовки сировини до сушіння, при яких максимально збережені основні компоненти сировини з мінімальними енерговитратами на процес.

664.3

П44

Подлісна, О.В.Удосконалення технології жирової основи функціональних маргаринів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ О.В. Подлісна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ "Харківський політехнічний інститут". - К., 2012. - 18 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-17.

Дисертацію присвячено удосконаленню ферментативної технології жирової основи функціональних маргаринів, збагачених діацилгліцеринами та структурованими ліпідами. Обгрунтовано необхідність застосування біокаталітичних технологій для одержання зазначених функціональних інгредієнтів.

663

С 24

Свідло, К.В.Наукове обгрунтування використання дієтичних добавок рослинного походження в технологіях кулінарної продукції геродієтичного призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ К.В. Свідло; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - К., 2016. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-40.

В роботі розроблено технологічні схеми, встановлено механізми регулювання функціонально-технологічних і реологічних властивостей розробленої кулінарної продукції. Уперше отримано закономірності формування якості кулінарної продукції геродієтичного призначення під час її виробництва та зберігання. Досліджено харчові раціони спеціалізованих геріатричних закладів й установлено невідповідність їх нормам геродієтики. Запропоновано модель розподілу енергетичної цінності між групами кулінарної продукції в добовому раціоні геродієтичного призначення та створено зразковий харчовий раціон.  

637.1

С60

Соломон, А.М.Розробка технологій десертних ферментованих продуктів функціонального призначення: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.18.04/ А.М. Соломон; М-во освіти і науки України,  Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 19 с: табл. - Бібліогр.: с.  15-16

Дисертація присвячена питанню підвищення безпечності молока-сировини, розширенню асортименту десертних продуктів функціонального призначення. На основі теоретичних і експериментальних досліджень розроблено рецептури і технології молочних десертних ферментованих продуктів функціонального призначення. Розроблено науково обгрунтовані рецептури і технології молочних десертних продуктів.

663.8

Х 20

Харгелія, Д.Д.Технологія оздоровчого ферментованого напою на основі цукрового сорго: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ Д.Д. Харгелія; М-во освіти і науки України,  НУХТ. - К., 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню - розробленню технології оздоровчого ферментованого напою на основі нетрадиційної сировини цукрового сорго, яка є цінним джерелом біологічно активних речовин. Експериментально визначено оптимальне дозування  та тривалість дії ферментних препаратів амілолітичної та цітолітичної дії для гідролізу високомолекулярних вуглеводів соку і отримання сусла високої якості.

664.8

М 13

Мазуренко, І.К.Наукові основи технологій консервованих продуктів для дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ І.К. Мазуренко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 37 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-33

В роботі розроблено асортимент консервованих продуктів для дітей, хворих на цукровий діабет, дисбактеріоз, порушення обміну речовин, захворювання печінки та жовчних шляхів. На запропонований асортимент консервованих продуктів розроблена нормативно-технологічна документація, яка погоджена з МОЗ України і затверджена у встановленому порядку. 

664.8

Р69

Ромашко, О.В.Удосконалення технології харчоконцентратів швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування: автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.18.01/ О.В. Ромашко; НУХТ. - К., 2004. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

Проведено оцінку процесу кластерізації в Україні та запропоновано створення кластеру з виробництва дитячого харчування.

Державні стандарти

ДСТУ 7791:2015  Консерви овочево-рибні для дитячого харчування. Технічні умови/ Т. Громова, І. Мазуренко, О. Невесела, Л. Філіпова; (ВП НУБІП України "НДПІ стандартизації і технології екобезпечної та органічної продукції"). - Вид. офіц. - Уведено вперше;  чинний від 2016-04-01 . - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 15 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 14.

                                

ДСТУ 4557:2006 Продукти жирові для дитячого та дієтичного харчування. Спреди дитячі. Технічні умови. - Вид офіц. -  Уведено вперше; с чинний від 2007-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 13 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.12-13.

 

 

Добавил: CNTB, 09.04.2020, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 42 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0