(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

До Дня захисту дітей

664.8

Д49

            Дитяче харчування : перспективи розвитку та інноваційні технології. Друга спеціалізована наук.- практ. конф. в рамках XVII Міжнар. Форуму товарів і послуг для дітей "Baby Expo", 9 вересня 2014 р., м.Київ: зб. праць/ ред. колегія: О.І. Куць,  С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України. - К., 2014. - 124 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику розглянуті питання перспектив розвитку і удосконалення технологій у сфері дитячого харчування в Україні, створення спеціальних сировинних зон для виробництва продуктів дитячого харчування, нових підходів щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів дитячого харчування, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

663

К20

Капрельянц, Л.В. Функціональні продукти: Монографія/ Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачов. - Одеса: Друк, 2003. - 333 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав

В монографії розглянуто теорії та концепції харчування, хімію та фізіологічні властивості функціональних інгредієнтів та природних функціональних продуктів, описано технології їх виробництва.

663

Н73

            Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І.  Черевко та ін; М-во освіти і науки України,Департамент промисловості Мінагрополітики України,Харківський державний університет харчування та торгівлі, ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

637.1

С40

Сіра, Ю.В. Молочна промисловість: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю.В. Сіра, О.В. Коваленко; Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2014. - 90 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-669-449-5

Викладено аспекти розвитку ринку молочної продукції в сучасних умовах становлення вітчизняної економіки під впливом зовнішніх і внутрішніх ризиків. Проаналізовано сучасний стан та ефективність використання ресурсного потенціалу галузі, кон'юнктуру ринку; проведено моніторинг цін; визначено зміни рівня та структури виробництва молока і молокопродуктів і  їх споживання; виявлено вузькі місця та обгрунтовано основні напрями розвитку всіх його складових як у вітчизняному, так і світовому вимірі.

664.8

С 44

Скорченко, Т.А. Технологія дитячих молочних продуктів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко, О.В. Грек; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 331 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.322-323 . -Предм. покажч.: с.324-326 . - ISBN 978-966-612-116-8

            В навчальному посібнику викладено технологію адаптованих рідких, пастоподібних, сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного асортименту, сухих каш для дитячого харчування, молочних продуктів для дітей шкільного віку; основи отримання рецептурних компонентів. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих молочних продуктів, обгрунтовано технологічні параметри виробництва.

664.8

С 44

Скорченко, Т.А. Технологія молочних консервів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 232 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.225-226 . - Предм. покажч.: с.227-228 . - ISBN 966-612-068-2

В навчальному посібнику викладено традиційні технології виробництва згущених молочних консервів з цукром, стерилізованих без цукру, сухих молочних продуктів і сумішей для дитячого харчування; особливості технології молочних консервів сучасного асортименту, комбінованих згущених молочних консервів з використанням соєвмісної сировини та рослинних жирів, сухих молочних продуктів підвищеної розчинності, адаптованих дитячих молочних продуктів, сумішей лікувально-профілактичного призначення. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва молочних консервів.

663

С91

            Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування. Тези доп. Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. , м. Харків, 20-21 жовтня 2011 року/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХДУХТ, КНТЕУ. - Харків: ХДУХТ, 2011. - 204 с.: рис.

В збірнику розглянуті питання з управління якістю харчової продукції, її екологічної безпеки. Велику увагу приділено оздоровчому харчуванню, проблемам та напрямкам розвитку сучасних методів контролю якості продуктів.

637.1

Т17

Тамим, А.Й.             Йогурт и другие кисломолочные продукты: Пер. с англ. / А.Й. Тамим, Р.К. Робинсон; под науч. ред. Л.А. Забодаловой. - СПб: Профессия, 2003. - 661 с. - (Сер. "Научные основы и технологии"). - Библиогр.: с. 640-649. Предм. указ. с.653-661

В не имеющей аналогов книге приведены новейшие данные по технологии производства разных типов йогурта. Большое внимание уделено биохимическим и микробиологическим основам производства кисломолочных продуктов

663

Т38

            Технологія харчових продуктів функціонального призначення: монографія/ А.А. Мазаракі , М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін.; за ред. д-ра техн. наук. проф. М.І. Пересічного; М-во освіти і науки, молоді т спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: КНТЕУ, 2012. - 1116 с: табл. - Бібліогр.: с.888-889. - Додат.:с.890-1015

Розкрито спектр питань з новітніх технологій харчових продуктів функціонального призначення. Проаналізовано фактичний стан харчування і розроблено рекомендації щодо харчування різних верств населення України.

 

Авторські реферати дисертацій

 

664.8

М 13

Мазуренко, І.К. Наукові основи технологій консервованих продуктів для дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ І.К. Мазуренко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 37 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-33

В роботі розроблено асортимент консервованих продуктів для дітей, хворих на цукровий діабет, дисбактеріоз, порушення обміну речовин, захворювання печінки та жовчних шляхів. На запропонований асортимент консервованих продуктів розроблена нормативно-технологічна документація, яка погоджена з МОЗ України і затверджена у встановленому порядку. 

664.8

Р69

Ромашко, О.В. Удосконалення технології харчоконцентратів швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування: автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.18.01/ О.В. Ромашко; НУХТ. - К., 2004. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

 

664.8

С30

Семенов, О.М. Удосконалення процесів пастеризаційної і стерилізаційної обробки харчової продукції і напоїв: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ О.М. Семенов; НУХТ. - К.: Каліграф, 2011. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

В дисертації представлено результати аналізу сучасного стану технологій пастеризаційної та високотемпературної стерилізаційної обробки продуктів харчування і напоїв, метою яких є забезпечення їх довгострокового зберігання. Виконано розробку теоретичного обгрунтування інтенсифікації кондуктивного теплообміну в умовах висококонсистентної продукції.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 7791:2015

            Консерви овочево-рибні для дитячого харчування. Технічні умови/ Т. Громова , І. Мазуренко, О. Невесела, Л. Філіпова; (ВП НУБІП України "НДПІ стандартизації і технології екобезпечної та органічної продукції"). - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2016-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 15 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 14

            ДСТУ 7520:2014

            Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі з фруктовими, овочевими та фруктово-овочевими наповнювачами. Технічні умови/ Т Бурикіна, М. Гуліч, М. Кучінка, С. Шульга; Ін-т харчової хімії та технології НАН України. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2015-02-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 15 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 15

ДСТУ 8135:2015

            Продукти прикорму для дитячого харчування. Консерви м'ясні. Загальні технічні умови/ В. Войцехівський, О. Франко; ІПР НААН, ТК стандартизації "Молоко, м'яcо та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 14 с: табл.

ДСТУ 7711:2015

            Суміші молочні рідкі для дитячого харчування. Загальні технічні умови/ Г. Єресько, С. Андреус, Н. Васильєва, І. Романчук; Ін-т продовольчих ресурсів НААН України, ВАТ "Завод дитячого харчування". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2016-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 13 с.: табл. - (Національний стандарт України)

                                

Статті періодичних видань

Кохан, С.

Нова редакція Закону України "Про дитяче харчування"/ С. Кохан //Продукты и ингредиенты. - 2016. - №1-2 (январь-февраль). -  С. 11.

 Аналіз та перспективи розвитку індустрії дитячого харчування в Україні та світі/ Н.А. Ткаченко, П.О. Некрасов, Ю.В. Назаренко и др //Молочная индустрия. - 2017. - №1. -  С. 30-35. - Бібліогр. в кінці ст.

Ткаченко, Н.А. Обгрунтування параметрів зберігання напою кисломолочного дитячого харчування "Біолакт"/ Н.А. Ткаченко, П.О. Некрасов, А.С. Авершина, Ю.С. Українцева //Харчова наука і технологія. - 2017. - Т.11, вип.3 (вересень). -  С. 99-110. - Бібліогр. в кінці ст. - Анот. і ключ. сл. паралельно  укр. та рос. мовою

 

 

Добавил: CNTB, 03.06.2019, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 38 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0