(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

До Дня працівника сільського господарства

636

В39

Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування: наук.-практ. журн., №4/ Харківська держ. зоовет. акад.. - Харків, 2019. - 200 с.: іл.

Опубліковані статті, що висвітлюють різні аспекти наукових досліджень та клінічних випадків з актуальних питань ветеринарної медицини, технології тваринництва, менеджменту та маркетингу у ветеринарній медицині, тваринництві та природокористування.

633.1

Г14

Гайдай, Ігор Істина в зерні: фотоальбом/ Ігор Гайдай. - [К.], 2019. - 39 с.: фото кольорові. -  Назва на обкл.: "Verum in grano"

Фотоальбом містить світлини різних зерен сільськогосподарських культур. Автор зазначає, що можна візуально розглядати зернину, його форму, "часто дуже цікаву, але ж головне в зерні інше - це інформація, яку не видно навіть у мікроскопі". Розміщені  кольорові фото зерна пшениці, жита, квасолі, гарбуза, кави, нута, вівса, рису, перцю, соняшника, сої.

633

К49

Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: моногр./ А. І. Любченко та ін. ; за ред. Л. О. Рябовол,  С. П. Полторецькоко. - Умань: Вид. "Сочінський М. М.", 2020. - 140 с.: іл. - Бібліогр.: с.117-139 . - ISBN 978-966-304-334-0

У монографії наведено теоретичне узагальнення  і нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного процесу цикорію коренеплідного  за використання біотехнологічної ланки. Охарактеризовано умови ведення клітинної селекції на стійкість до сольового стресу та дії іонів барію. Показано можливість отримання рослин-регенерантів, резистентних до абіотичних чинників, зокрема , засолення, посуха  та дії важких металів. Висвітлено основні  прийоми клітинної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги.

632

К21

Карантинні організми (з основами експертизи підкарантинних матеріалів): навч. посіб./ С.В. Станкевич та ін.; Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. - 460 с.: іл. - Бібліогр.: с.390-395 . - ISBN 978-617-7912-85-8

В посібнику висвітлено стан карантину рослин в Україні, зовнішній і внутрішній карантин рослин, карантин рослин лісових культур. Описано методику відбору проб у процесі карантинного огляду та методи проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, вірусологічної, гербологічної і фітогельмінтологічної експертизи.

631.4

М54

Методика проведення агрохімічної паспортизації земель  сільськогосподарського призначення : керівний нормативний документ/ за ред. І.П. Яцука,  С.А. Балюка; Ін-т охорони грунтів, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського". - 2-е вид., допов. - К., 2019. - 107 с.: іл. - ISBN 978-617-7185-29-0

Методика містить основні принципи і завдання агрохімічної паспортизації земель, нормативно-правові підстави для її проведення. Викладено чотири етапи агрохімічної паспортизації: підготовчий, польовий, лабораторний і камеральний. Описано порядок створення електронних картограм за результатами агрохімічного обстеження та розроблення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки. Містяться розділи, які висвітлюють особливості обстеження грунтів на вміст мікроелементів та важких металів, радіонуклідів, пестицидів.

636

М54

Методичні положення та норми продуктивності праці у м'ясному скотарстві/ І.М. Демчак та ін.; НДІ " Украгропромпродуктивність". - К., 2019. - 137 с.: табл. - (Б-ка спеціаліста АПК. Економічні нормативи). - Бібліогр.: с. 137. - ISBN 978-617-613-072-7

Викладено технологічні особливості утримання великої рогатої худоби м'ясних порід, висвітлено методичні підходи і розробки нормативів часу і норм обслуговування тварин, наведено нормативи часу та норми продуктивності праці у м'ясному скотарстві.

635

Н 34

Наукові основи та практичні аспекти вирощування картоплі за краплинного зрошення на півдні України: моногр./ С.М. Юзюк та ін. - Херсон: Олді-плюс, 2019. - 124 с.: іл. - Бібліогр.: с. 106-123. - ISBN 978-966-289-311-3

На основі теоретичного обгрунтування і узагальнення наукових досліджень викладено експериментальні дані та запропоновано практичне вирішення наукової задачі оптимізації технологічного процесу вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України.

637.5

П31

Пешук, Л.В. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів: підручник для вузів/ Л.В. Пешук; НУХТ. - Київ: Центр учбової літератури, 2019. - 389 с.: іл. - Бібліогр.: с.332-334 . -Алф.-предм. покажч.: с. 325-331. - ISBN 978-611-01-0219-3

Підручник складається з трьох частин. Перша частина знайомить з анатомією і фізіологією сільськогосподарських тварин і птиці. В другій частині наводиться основна сировина м'ясопереробної галузі - порідний склад, методи розведення, конституція, екстер'єр тварин, їх вирощування та відгодівля. Третя частина  присвячена вивченню основ епідеміології, промислової санітарії.

631.5

С29

Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання):. матеріали  IX Міжнародної наукової конференції, 19 березня 2020 року, м. Умань  / редкол.: О.О. Непочатенко,  Л.О. Рябовол,  О.П. Сержук,  С.П. Полторецький,  І.П. Діордієва; Уманський нац. ун-т садівництва, Всекр. наук. ін-т селекції. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2020. - 264 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-3040356-2

У збірнику тез виступів на конференції висвітлено результати наукових досліджень науковців України, Азербайджану, Великобританії , Білорусі, Молдови, Росії з актуальних питань генетики, селекції рослин і біотехнології.

665

С 56

Современные технологии соевой индустрии: материалы III Международной конференции, 20-21 ноября 2019 г., г.Киев/ ИА "Єксперт Агро". - К.: ИА "Єксперт Агро", 2019. - 56 с.: ил.

В издание вошли материалы конференции, посвященные индустрии сои. Актуальные статьи сборника: основные тенденции развития соевого рынка Украины; ресурсосберегающие технологии в производстве белкового концентрата сои; современные тренды в технологиях производства и потребления белков; перспективные пищевые продукты; от фосфанидного концентрата к лецитину; использование соевого масла для получения купажей и другие статьи.

 

Автореферати дисертацій

633.1

Б43

Бєлов, Я.В.  Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах Південного Степу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.09/ Я.В. Бєлов; Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2020. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі визначено, що для отримання врожайності високоякісного зерна кукурудзи понад 17 т/га за вирощування її на зрошенні елементи агротехніки необхідно коригувати для кожного гібриду з урахуванням їх реакції на штучне зволоження., густоту стояння рослин та фон мінерального живлення.

633.1

В50

Вінюков, О.О. Наукові основи підвищення продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого у східній частині Північного Степу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.09/ О.О. Вінюков; НААН України, Ін-т зернових культур. - Дніпро, 2020. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 33-42

В роботі вперше теоретично обгрунтовано та розроблено наукові основи добору сортів зернових культур за адаптивними ознаками. Розроблено нові та удосконалено існуючі прийоми сортової технології вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, які дозволяють реалізувати генетичний потенціал сортів, збільшити урожайність і поліпшити якість зерна, знизити енергетичні та виробничі витрати, здійснити добір адаптивних сортів для вирощування за різними технологічними системами.

633.1

В68

Волощук, І.С. Біологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва високоякісного насіння пшениці озимої в Західному Лісостепу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г.наук:06.01.05/ І.С. Волощук; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2020. - 43 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-39

В роботі науково обгрунтовано ефективність застосування передпосівної інокуляції насіння пшениці озимої бактеріальними препаратами, стимуляторами росту на польову всхожість, процеси росту і розвитку в осінній період, накопичення цукрів у вузлах кущіння, перезимівлю рослин. Доведено доцільність застосування біологізованої технології вирощування пшениці озимої порівняно з базовою та енергонасиченою.

635

М65

Місєвич, О.В. Виробництво високоякісного кондиційного насіння буркуну білого однорічного залежно від агротехнічних заходів в умовах півдня України: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук:06.01.05/ О.В. Місєвич; Ін-т зрошуваного землербства. - Херсон, 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-21

В роботі удосконалено окремі елементи технології вирощування буркуну білого однорічного, що дало можливість збільшити урожайність насіння, вихід кондиційного насіння та підвищити коефіцієнт розмноження нового перспективного сорту, адаптованого до умов півдня України. Визначено оптимальний строк сівби, норму висіву, а також оптимальні норми внесення гербіцидів, що забезпечили отримання високої урожайності, вихід кондиційного насіння та високий коефіцієнт розмноження даного сорту буркуну білого однорічного. 

631.1

П31

Петруха, Н.М. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.03/ Н.М. Петруха; Київ. нац.  ун-т будівництва і архітектури. - К., 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-22

В роботі визначено рівень динамізації та пераметризації результативності аграрної політики та державного регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань за умов структурної трансформації аграрного сектору світової і національної економіки з урахуванням еволюційного поступу в системі державної підтримки. Визначені пріоритети з  розвитку сільського будівництва та забезпечення продовольчого суверенітету в умовах світової пандемії короновірусної інфекції.

633

П77

Приходько, В.О. Удосконалення технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос у південній частині правобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.12/ В.О. Приходько; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2020. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

У роботі викладено результати досліджень з вивчення особливостей росту, розвитку, висоти рослин та формування фотосинтетичної продуктивності однорічних культур в одновидових і змішаних посівах, їх водоспоживання, витрати поживних речовин (нітратного азоту, фосфору і калію) та формування кормової продуктивності залежно від рівня удобрення і способу розміщення компонентів  у посіві.

633

Р82

Рубцов, Д.К. Оптимізація елементів сортової технології як фактор формування врожайності та посівних якостей насіння сої в умовах зрошення Півдня України: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук:06.01.05/ Д.К. Рубцов; Ін-т зрошуваного землеробства. - Херсон, 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-20

У дисертації наведено теоретично обгрунтоване значення генетичних ресурсів рослин та практичне вирішення питання селекції і насінництва середньостиглого сорту сої нового покоління - Святогор. Визначені особливості селекційного процесу.

633.8

Х20

Харитоненко, Н.С. Мінливість вмісту і закономірності успадкування вітаміну E (ізомерів токоферолів) у лініях та інбредних поколіннях соняшику: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.05 / Н.С. Харитоненко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків, 2020. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі вперше в Україні встановлено варіабельність вмісту ізомерів токоферолів та їх сумарної кількості, на основі чого класифіковано вивчений матеріал. Сформовано каталог вихідного матеріалу для селекції соняшнику на якість, в якому наведено характеристику 10 ліній відновників фертильності пилку зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів в поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками.

Добавил: CNTB, 19.11.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 15 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0