(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

До Дня працівників харчової промисловості. Нові надходження літератури до фонду бібліотеки

664.3

Ж73

Жири у виробництві харчової продукції: моногр./ Л.З. Шильман тв. ін.; за заг. ред. Л.З. Шильмана. - Суми: Університетська книга, 2020. - 278 с.: іл. - Бібліогр.: с.260-284 . - ISBN 978-966-680-781-9

У монографії висвітлено результати наукових дослідженьАвторів щодо використання жирів у виробництві харчової продукції, показано зміни, які відбуваються в жирах у процесі виробництва продукції.

663

З-91

Зубар, Н.М. Теоретичні основи харчових виробництв: підручник для ВНЗ/ Н.М. Зубар. - К.: Кондор, 2020. - 302 с.: іл. - Бібліогр.: с.301-302 . - ISBN 978-617-7939-15-2

В підручнику викладені теоретичні основи харчових виробництв, дана характеристика технологічних процесів, функціонально-технологічних властивостей основних нутрієнтів та перетворення їх при виробництві харчової продукції. Розглянуто технологічне забезпечення якості продуктів харчування.

632

К21

Карантинні організми (з основами експертизи підкарантинних матеріалів): навч. посіб./ С.В. Станкевич та ін.; Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. - 460 с.: іл. - Бібліогр.: с.390-395 . - ISBN 978-617-7912-85-8

В посібнику висвітлено стан карантину рослин в Україні, зовнішній і внутрішній карантин рослин, карантин рослин лісових культур. Описано методику відбору проб у процесі карантинного огляду та методи проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, вірусологічної, гербологічної і фітогельмінтологічної експертизи.

633

К49

Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: моногр./ А. І. Любченко та ін. ; за ред. Л. О. Рябовол,  С. П. Полторецькоко. - Умань: Вид. "Сочінський М. М.", 2020. - 140 с.: іл. - Бібліогр.: с.117-139 . - ISBN 978-966-304-334-0

У монографії наведено теоретичне узагальнення  і нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного процесу цикорію коренеплідного  за використання біотехнологічної ланки. Охарактеризовано умови ведення клітинної селекції на стійкість до сольового стресу та дії іонів барію. Показано можливість отримання рослин-регенерантів, резистентних до абіотичних чинників, зокрема , засолення, посуха  та дії важких металів. Висвітлено основні  прийоми клітинної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Т.25. №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 260 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та суміжних галузях економіки.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Т.25. №6/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 272 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій та суміжних галузях економіки.

663/.664(061)

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №1/ Національний університет харчових технологій; редколегія: Г.Р. Агота,  Т. Атанаска,  А.П. Ладанюк,  А. Маринін,  Мак Кенна Брайан, голов. ред. А.І. Українець. - К.: НУХТ, 2020. - 259 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі харчових технологій, а також у галузі економічних та технічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №2/ Національний університет харчових технологій; редколегія: Г.Р. Агота,  Т. Атанаска,  А.П. Ладанюк,  А. Маринів,  Мак Кенна Брайан, голов. ред. А.І. Українець. - К.: НУХТ, 2020. - 256 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами функціональних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі харчових технологій, наукових та технічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №3/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2020. - 254 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень з  харчових технологій, у галузі економічних та технічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №4/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2020. - 228 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень з харчових технологій, а також в галузі економічних та технічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2020. - 199 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в галузі харчових технологій, а також  з економічних та технічних наук.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №6/ Національний університет харчових технологій; редколегія: Г.Р. Агота,  Т. Атанаска,  А. Заїнчковський,  А.П. Ладанюк,  А. Маринів, голов. ред. О. Шевченко. - К.: НУХТ, 2020. - 229 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в галузі харчових технологій, економічних та технічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, том 27. №1/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2021. - 211 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі харчових, технічних та економічних наук.

64

О-75

Основи ресторанної справи: навч. посіб./ уклад. Г.Я. Круль; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. - 496 с.: іл. - Бібліогр.: с.442-448 . - ISBN 978-966-423-581-2

У навчальному посібнику розглянуті основні поняття ресторанного сервісу. Розкриті питання формування внутрішнього простору та матеріально-технічного забезпечення  закладів ресторанного господарства. Наведені основні етапи технологічного процесу виробництва продукції в ресторанах та способи її теплової обробки. Окремі розділи присвячені організації обслуговування в ресторанах,  розкрита характеристика напоїв. В додатках подано стандарт України про ресторанне господарство, правила роздрібної торгівлі.

637.5

О-97

Ощипок, І.М. Харчові виробництва, формування технології первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів: моногр./ І.М. Ощипок; Львівський торговельно-економічний ун-т. - Львів: Львівський торг.-екон. ун-т, 2020. - 276 с.: іл. - Бібліогр.: с.264-275 . - ISBN 978-617-602-284-8

У монографії розглянуті технології, процеси і обладнання, які використовуються на підприємствах із забою, первинної переробки худоби, розроблені та запатентовані автором. Запропоновано обладнання для модернізації завантажувально-розвантажувальних і транспортних операцій, а також формування комплектів машин з урахуванням специфіки виконуваних робіт як основи функціональних робочих модулів. Наведено класифікацію видів продукції цехів первинної переробки худоби.

663

П57

Поперечний, А.М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підручник для вузів/ А.М. Поперечний; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Київ: Центр учбової літератури, 2020. - 310 с.: іл. - Бібліогр.: с.297-299 . - ISBN 978-611-010033-7

В підручнику  розглянуті питання, які пов'язані з моделюванням процесів і обладнання харчових виробництв. Особлива увага приділена існуючим методам моделювання, їх класифікації  та областям застосування. Показані переваги і недоліки кожного з методів моделювання.

663.3

П68

Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв з додатками/ М-во соціальної політики України . - К.: ПрофКнига, 2020. - 64 с.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють свою діяльність, пов'язану з виробництвом солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод.

631.5

С29

Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання):. матеріали  IX Міжнародної наукової конференції, 19 березня 2020 року, м. Умань  / редкол.: О.О. Непочатенко,  Л.О. Рябовол,  О.П. Сержук,  С.П. Полторецький,  І.П. Діордієва; Уманський нац. ун-т садівництва, Всекр. наук. ін-т селекції. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2020. - 264 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-3040356-2

У збірнику тез виступів на конференції висвітлено результати наукових досліджень науковців України, Азербайджану, Великобританії , Білорусі, Молдови, Росії з актуальних питань генетики, селекції рослин і біотехнології.

621.7

Ш85

Шредер, В.Л. Полімерна упаковка: моногр./ В.Л. Шредер, В.М. Кривошей, Н.В. Кулик. - К.: ІАЦ "Упаковка", 2021. - 580 с.: іл. - Бібліогр.: с.575-576 . - ISBN 978-617-95095-0-6

Монографія присвячена полімерній упаковці, яка лідирує  на пакувальних ринках. Книга складається з 11 розділів та охоплює всі складові уявлення про полімерну упаковку: від термінології та властивостей полімерів до видів і типів упаковки, обладнання для її виготовлення, пакування продукції, поліграфічного оформлення та переробки використаної упаковки.

658

Я81

Яскал, О.О   Економіка й організація торгівлі: практикум/ О.О Яскал, І.В. Яскал, І.А. Лопащук; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2019. - 132 с.: табл. - Бібліогр.: с.129-131 . - ISBN 978-966-423-523-2

Практикум містить запитання та завдання для перевірки знань, завдання та задачі за темами, які сприяють засвоєнню теоретичних аспектів даної дисципліни. Додається короткий термінологічний словник, цікаві факти про торгівлю.

 

 

Добавил: CNTB, 13.10.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 27 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0