(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

День народження горілки

64

Г 37

Герасимов, Р. Самогон, водка, вино. Изготовление спиртных напитков в домашних условиях/ Р. Герасимов. - Харьков: Виват, 2019. - 222 с. - (Полезная книга). - Авт. на обл. не указан

На страницах издания собраны пошаговые рецепты изготовления самогона, всевозможных настоек, вин, вермутов, шампанского, наливок, ликеров, коньяка и других качественных напитков.

663.5

И22

Ивановский, Д. Исследования над спиртовым брожением/ Д. Ивановский. - СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1894. - 76 с.: рис. -  Загл. парал. англ.

Рассмотрены различные факторы, влияющие на брожение. Особенное внимание уделено влиянию кислорода на спиртовое брожение.

663.5

К21

Каранрдин Г.М. Книга о водке и виноделии/Г.М.Карагодин  - Изд. «Урал LTD»,2000. - 468 с. – Библиогр.: с.464-466., табл.: с.467-468.

Книга об истории возникновения и развития домашнего виноделия и винокурения, о традициях в изготовлении высококачественных спиртных напитков. Приводится более 300 рецептов алкогольных напитков.

663.5

К53

Книга о водке/ сост. Ю.Г. Иванов; худож. В.Н.Довгань. – Смоленск: Русич,1997. – 432 с.- Библиогр.: с.429.- (Азбука быта)

Книга посвящена крепко-алкогольному напитку, ставшему неотъемлемой частью российского быта и пользующемуся популярностью во всем мире.

663.5

Л55

Ли, Э. Спиртные напитки. Особенности брожения и производства: пер с англ./ Э. Ли, Дж. Пигготт; ред. А.Л. Панасюка, пер. с англ.. - СПб.: Профессия, 2006. - 534 с.: цв.ил, рис.. - (Научные основы и технологии). - Библиогр. в конце разд., предм. указ.: с. 523 – 534.

Аннотация: Основное внимание в книге уделено научным основам и технологиям проведения брожения и созревания (выдержки) вин и других ликероводочных изделий - столовых и игристых вин, ликеров, наливок и настоек, водок, джина, коньяка, бренди, рома, виски, текилы, кашасы и др.

663.5

П64

Похлебкин В.В. История водки (ІХ-ХХ)/ В.В. Похлебкин. – М.: Интер-Версо,1991. – 288 с., ил.

Книга посвящено истории водки как продукта. В ней рассказывается о своеобразии исторических, социальных и экономических условий, в которых возник этот продукт. Приводятся терминологии всех алкогольных напитков, предшествующих водке,  и о ее усовершенствовании в XVIII-XX веках.

663.8

Р45

Рецептури лікеро-горілчаних напоїв і горілок/ Держхарчопром України, Концерн "Укрспирт". - К.: УкрНДІспиртбіопрод, 1994. - 375 с.

До збірника ввійшли рецептури напоїв, розроблені лікеро-горілчаними заводами та науково-дослідними інститутами України. Подаються рецепти лікерів міцних та десертних, наливок, настоянок, кремів, пуншів.

663.5

Т38

Технологічна інструкція по лікеро-горілчаному виробництву . ТІ У 18 4466-94, введ. з 01.01.1994 р./ Держхарчопром України, Концерн "Укрспирт", УкрНДІспиртбіопрод. - К., 1994. - 318 с.: табл.

В інструкції подаються правила обліку, приймання, зберігання та відпуску спирту; а також технологічні схеми виробництва горілок, лікеро-горілчаних напоїв, вимоги до обладнання лікеро-горілчаного виробництва, правила охорони праці і техніки безпеки на виробництві.

663.5

Т 38

Технологія спирту, лікеро-горілчаних напоїв та дріжджів у задачах і прикладах: навч. посіб. для студ. вузів/ В. О. Маринченко, А. М. Куц, П.Л. Шиян та ін.; за ред. В. О. Маринченка; НУХТ. - К.: НУХТ, 2015. - 354 с. - Бібліогр.: с.347-350 .

Посібник містить технологічні розрахунки з виробництва спирту, лікеро-горілчаних напоїв і дріжджів із застосуванням матеріало- та енергозберігаючих технологій. Значну увагу приділено технологічним процесам збільшення виходу основної продукції, поліпшенню її якості та зменшенню витрат води, енергії та технологічних викидів. Наведено приклади оптимізації технологічних способів, раціонального розрахунку і вибору технологічного обладнання.

663.8

Ч-67

Череп, А.В.   Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств лікеро-горілчаної промисловості: монографія/ А.В. Череп, С.В. Маркова; Держ. вищ. навч. заклад "Запорізький національний університет" Мін-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - 284 с: табл. - Бібліогр.: с. 261-279

 

Автореферати дисертацій

 

663.5

К89

Кузьмін, О.В. Удосконалення процесів виробництва горілки з метою стабілізації показників якості: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ О.В. Кузьмін; Донец. нац. ун-т екон. і торг. ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

Дисертаційна робота присвячена науковому обгрунтуванню технологічних показників виробництва горілки. Запропонована авторська модель формування сировинних зон для лікеро-горілчаних підприємств, застосування якої приведе до підвищення ефективності всієї структури.

663.6

О-54

Олійник, С.І. Удосконалення технології кондиціювання води для лікеро-горілчаного виробництва: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ С.І. Олійник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К., 2012. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі аналізуються сучасний стан міжнародних та вітчизняних вимог до води, технології її кондиціювання та визначено шляхи удосконалення. Запропоновано спосіб кондиціювання води з мінімальними показниками прозорості та забарвленості, органічних сполук, заліза, марганцю та азотовмісних мінеральних сполук.

663.5

Х 76

Хомяк, Т.Р. Облік і аналіз витрат в системі управління підприємствами харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09/ Т.Р. Хомяк; Центр. спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія. - Львів, 2015. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-18.

В роботі визначено складові обліково-аналітичного відображення виробничих витрат на вітчизняних лікеро-горілчаних підприємствах. Вдосконалено порядок організації бухгалтерського обліку виробничих витрат підприємств даної галузі із використанням концептуальних положень класичних методів комбінаторики та їх інтерпретацій. Окремо розглянуто класифікацію витрат із галузевою пріоритетністю та агреговану інформацію щодо підходів аналізу такого типу витрат.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 3297:95; ДСТУ 4164:2003; ДСТУ 4165:2003; ДСТУ 4356:2003; ДСТУ 4257:2003; ДСТУ 4258:2003. Горілки та напої лікеро-горілчані. - Вид. офіц. - Введ. вперше (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 20001-74 зі зміною №1 (ІПС №11-2003). - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 123 с.. - (Національний стандарт України).

ДСТУ 4801:2007 Горілки та горілки особливі. Визначення масової концентрації амонію, калію, натрію, магнію, кальцію методом капілярного електрофорезу. - Вид.офіц. - Уведено вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10

ДСТУ 4978:2008 Горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані. Аналіз органолептичний. Бокали для дегустації / розробники: С. Олійнічук,  В. Ковальчук,  М. Чехун,  О. Волошина,  С. Олійнічук,  Т. Дубінченко; Технічний комітет "Спиртогорілчані вироби, дріжджі", УкрНДІспиртбіопрод. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 17 с.: рис., табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

Сфера застосування: стандарт поширюється на бокали, призначені для органолептичного дослідження горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних напоїв, водно-спиртових розчинів зі спирту етилового ректифікованого.

ДСТУ 7545:2014

Колер для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні умови/ розробники: В. Ковальчук,  С. Олійнічук,  С. Олійник,  Т. Опанасик,  Л. Резвіна; Технічний комітет "Спиртогорілчані вироби, дріжджі", УкрНДІспиртбіопрод. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2015-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 9 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9

ДСТУ 5072:2008 Сировина цукровмісна для спиртового виробництва. Біологічний метод визначення цукру. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2010-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 6 с. - (Національний стандарт України). 

ДСТУ 4646:2006 Спирт етиловий, горілки, напої лікеро-горілчані, газохроматографічний метод визначання справжності. - Вид. офіц. - Уведено вперше;  чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 14 с.: рис., табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.14

ДСТУ 7130:2009 Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності . - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2009-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 6 с. - (Національний стандарт України).

 

Статті періодичних видань

 

663.5

Б93

Бутнік-Сіверський, О.Б.   Шляхи протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю як складова економічної безпеки/ О.Б. Бутнік-Сіверський //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №4. -  С. 83-92. - Бібліогр. в кінці ст

663.5

Г93

Губенко, Н.Ю. Сучасні тенденції у розвитку спиртової та цукрової промисловості України/ Н.Ю. Губенко, Г.К. Шматкова //Цукор України. - 2018. - №3. -  С. 42-43. - Бібліогр. в кінці ст.

663.5

Л34

Левандовський, Л.В. Вплив інтенсивності аерування середовища на метаболічну активність спиртових дріжджів/ Л.В. Левандовський, М.Ф. Кравченко //Харчова наука і технологія. - 2018. - Т.12, Вип.4. -  С. №10-17. - Бібліогр. в кінці ст.- ДНТБ

Мелешко, К. Крафтова горілка, фруктові та зернові дистиляти: ринок активно формується/ К. Мелешко //Напої. Технології та Інновації. - 2019. - №1-2 (червень). -  С. 20-23.

Олійник, С.І. Особливості стабілізації лікеро-горілчаних напоїв на основі натуральних напівфабрикатів/ С.І. Олійник, В.П. Ковальчук, О.М. Острик, С.А. Петросян //Цукор України.- 2018. - №7-8. -  С. 11-14. - Бібліогр. в кінці ст.

663.5

О-75

Особливості обліку спирту етилового денатурованого/ Г.О. Кизюн, О.С. Міщенко, Р.В. Бей та ін. //Цукор України. - 2018.

Прогнозування стійкості лікеро-горілчаних напоїв/ С.І. Олійник, А.М. Куц, О.А. Острик, В.П. Ковальчук //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. -  С. 177-185. - Бібліогр. в кінці ст.

Сокирко, Олексій Горілка, водка чи оковита?: [історія напоїв]/ Олексій Сокирко //Напої. Технології та Інновації. - 2020. - №3. -  С. 87-88.. - Журнал в журналі "Садівництво і виноградарство. Технології та Інновації", 2020, №2, травень

Тарасюк, Л.А. Актуальність застосування опало-халцедонового матеріалу у технології горілок/ Л.А. Тарасюк, С.І. Олійник, В.Л. Прибильський //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 206-215. - Бібліогр. в кінці ст.

 

 

Добавил: CNTB, 29.01.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 39 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0