(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Безпека харчових продуктів

61

Б28

Батькам - про валеологію: посіб. для батьків старшокласників/ авт. кол.: Т. Бойченко,  Н. Колотій,  Ю. Жеребецький ,  ін. - [К.?]: Укр.- канад. проект, 2000. - 152 с.: іл. - Бібліогр.: с.151-152.

Посібник  зі шкільного предмету "Валеологія" рекомендований батькам і спрямований на формування, збереження і зміцнення здоров'я своїх дітей. Для цього потрібно засвоїти певні знання, усвідомити необхідність їхнього використання в повсякденному житті та за умови активної творчої співпраці учнів, батьків і вчителів. 

664.8

Д49

Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології. Друга спеціалізована наук.- практ. конф. в рамках XVII Міжнар. Форуму товарів і послуг для дітей "Baby Expo", 9 вересня 2014 р., м. Київ: зб. праць/ ред. колегія: О.І. Куць,  С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України. - К., 2014. - 124 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику розглянуті питання перспектив розвитку і удосконалення технологій у сфері дитячого харчування в Україні, створення спеціальних сировинних зон для виробництва продуктів дитячого харчування, нових підходів щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів дитячого харчування, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

664.6

З-43

Зверев, С.В.Функциональные зернопродукты/ С.В. Зверев, Н.С. Зверева. - М.: ДеЛи принт, 2006. - 118 с.: рис. - Библиогр.: с. 114-116

В книге приведены общие сведения о зерне и продуктах его переработки, их пищевой ценности и лечебно-профилактических свойствах, требованиях безопасности, порядке сертификации.

663

I-66

Інноваційні розробки Одеської національної академії харчових технологій/ М-во освіти і науки України, Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2005. - 131 с.: іл.

Метою даного видання є представлення наукових розробок та інноваційних пропозицій, створених в Одеській національній академії харчових технологій. Статті  згруповані за розділами: удосконалення існуючих і розробка нових видів обладнання для харчової та зернопереробної промисловості; автоматизація виробничих процесів харчових та зернопереробних виробництв; розробка нових видів харчових продуктів; вдосконалення та обладнання для консервної та виноробної галузі; розробка нових технологій для комбікормової промисловості;  екологічно безпечні технології; продовольча безпека та удосконалення методів аналізу харчових продуктів.

663

К57

Кодекс Алиментариус. Гигиена пищевых продуктов: пер. с англ./ Всемир. орг. здравоохранения, Продовольств. и с.-х. орг. ООН. - М.: Весь Мир, 2007. - 122 с. - Библиогр.: с.93-94.

Кодекс представляет собой свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Адресовано широкому кругу специалистов и заинтересованным лицам.

663

К57

Кодекс Алиментариус. Маркировка пищевых продуктов. Полные тексты: пер. с англ./Совместная пограмма ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты; Комиссия "Кодекс Алиментариус".- 4-е изд. - М.:Издательство "Весь мир", 2006. - 62 с

Codex Alimentarius (лат. "Продовольственный кодекс") - свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Стандарты и методические указания по маркировке пищевых продуктов сведены вместе и публикуются в компактном формате для более эффективного изучения и широкого использования правительствами, регулирующим органами, предприятиями пищевой промышленности, розничной торговли, а также потребителями. Издание адресовано широкому кругу специалистов и всем заинтересованным лицам.

664.8

К28

Касьянов, Г.И.Технология продуктов детского питания: Учеб./ Г.И. Касьянов. - М.: ACADEMIA, 2003. - 223 с.: рис. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 222-223

Рассмотрены современное состояние и перспективы развития производства продуктов питания для детей различных возрастных групп. Описаны различные виды сырья растительного и животного происхождения.

663

К20

Капрельянц, Л.В.Функціональні продукти: Монографія/ Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачов. - Одеса: Друк, 2003. - 333 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав.

В монографії розглянуто теорії та а концепції харчування, хімію та фізіологічні властивості функціональних інгредієнтів та природних функціональних продуктів, описано технології їх виробництва.

663

К65

Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України/ М.П. Сичевський, О.І. Куць, О.В. Коваленко та ін.; Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. - 261 с.: іл. - Бібліогр.: с.259-260.

Концептуальні засади подають загальну характеристику окремих галузей, включаючи основні показники їх розвитку, сировинної бази. Висвітлено  статистичні дані стосовно світового виробництва сировинних компонентів, дані з експорту та імпорту окремих компонентів сировини для виробництва та готової продукції. Паспортизація окремих ринків харчової продукції дає можливість сформувати уявлення про виробничий потенціал певної галузі та ознайомитись із нормативно-правовим регулюванням ринків продукції харчової промисловості України.  

664.6

К70

Корячкина, С.Я.Новые виды мучных и кондитерских изделий. Научные основы, технологии, рецептуры/ С.Я. Корячкина. - 3-е изд., доп. и перераб. - Орел: Изд-во "Труд", 2006. - 494 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 476-491

Рассмотрены способы повышения качества и пищевой ценности мучных изделий. Представлены химический состав и технологические свойства овощных и плодово-ягодных добавок. Указаны технологии и рецептуры изделий из дрожжевого, бисквитного, песочного, заварного, пряничного, вафельного теста, кондитерских и макаронных изделий повышенной пищевой ценности, изделий диабетических и функциональных.

61

К 78

Крапивина, А.Система здоровья Болотова. Инструкция по применению/ А. Крапивина. - М.; Владимир: Изд-во АСТ, 2008. - 64 с. - (Здоровье и жизнь)

 Авт. на обл. не указан.

Книга кратко и доступно описывает оздоровительную систему академика Болотова. Описывается, как лечиться без традиционных химических лекарств. Даны рецепты целебных жмыхов, квасов.

61

К91

Кундиев, Ю.И.Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ/ Ю.И. Кундиев, А.М. Нагорная. - К: Авиценна, 2007. - 396 с: табл. - Библиогр. в конце разд.

663

К89

Кузнецов, В.В.Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры/ В.В.Липатов, Н.Н. Кузнецов; В.В. Кузнецов, Н.Н. Липатов. - СПб.: ГИОРД

Том 6: Технология детских молочных продуктов. - 2005. - 507 с.: табл. - Библиогр.: с.505-507.

В справочнике представлены общая технология продуктов детского и диетического питания на молочной основе, технология приготовления и виды заквасок. Рассмотрены вопросы контроля производства и качества заквасок, санитарная обработка технологического оборудования и тары. Приведены основные санитарно-технические требования к промышленному и мини-индустриальному производству.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, №25. Ч.1/ М-во освіти і науки України;  НУХТ. - К.: НУХТ, 2008. - 124 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 10.00 грн.

Збірник містить статті з питань інноваційних енерго- й ресурсозберігаючих технологій в хлібопекарській, кондитерській, макаронній та харчоконцентратній галузях харчової промисловості.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, № 22/ М-во освіти і науки України; НУХТ. - К: НУХТ, 2007. - 165 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В статтях збірника розглядаються технології, обладнання, автоматизація процесів харчової промисловості, а також економічні аспекти різних підгалузей: матеріальні ресурси, ціноутворення, прибутковість, інноваційна активність та інше.

61

Н57

Неумывакин, И.П.Женское здоровье без химии. Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии/ И.П. Неумывакин. - М.; СПб.: Диля, 2013. - 94 с.

В книге даны рецептурные прописи лекарственных растений и сборов, применяемых в фитотерапии женских болезней. 

61

Н57

Неумывакин, И.П.Шалфей. На страже здоровья/ И.П. Неумывакин. - М.; СПб.: Диля, 2011. - 94 с. - Библиогр.: с.92.

В книге приводятся рецепты приготовления и применения лекарственных средств на основе шалфея при разных заболеваниях. Представлены наиболее интересные рецепты использования шалфея в кулинарии.

663

Н73

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р./ ред. О.І.  Черевко та ін; М-во освіти і науки України, Департамент промисловості Мінагрополітики України, Харківський державний університет харчування та торгівлі, ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

663

О-16

Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць, Вип.25/ О.О. Шубін; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2010. - 384 с: рис., табл. - Зміст укр. та англ. мовами. - Алф. покажч.: с.383-384.

Статті збірника присвячені проблемам удосконалення процесів та обладнання харчових виробництв, розглядаються питання прогресивних технологій переробки харчових продуктів, використання функціональних інгредієнтів та безпеки життєдіяльності та організації харчування. 

663

О-11

Одеська державна академія харчових технологій. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, Вип. 33/ Одеська державна академія харчових технологій. - Одеса, 2008. - 234 с. - Бібліогр. в кінці ст.

663

О-11

Одеська державна академія харчових технологій. Наукові праці, Вип. 36. Т.2/ Одеська державна академія харчових технологій. - Одеса, 2009. - 321 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст. - 27.00 грн

В збірнику наукових праць подані статті з актуальних проблем зберігання та переробки рослинної сировини і гідробіонтів; розглянуті біотехнологічні аспекти виробництва продуктів функціонального призначення та біологічно активних добавок, а також сучасні тенденції в переробці м'яса та молока, створення нового високоефективного обладнання процесів і апаратів харчових виробництв.

633

О-75

Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва: Навч. посіб./ Г.І. Подпрятов, В.І. Войцехівський, Л.М. Мацейко, В.І. Рожко; М-во аграрної політики України; Нац. аграр. ун-т. - 2-е вид., переробл. та  доп. - К.: Арістей, 2006. - 619 с.: рис. - Бібліогр.: с. 618-619.

Розглянуті основи й особливості стандартизації продукції рослинництва, світова історія, перспективи розвитку та її роль у покращенні якості продукції, інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, підвищені ефективності, управління якістю продукції, зміст комплексної системи управління якістю продукції, методи та засоби контролю якості продукції рослинництва, а також продукції, яка постачається сільському господарству.

663

О-75

Основи харчового законодавства України: довідник/ авт.-упоряд. В.С. Тимошенко, за заг. ред. В.Л. Іванова. - Львів: Леонорм-СТАНДАРТ, 2008. - 208 с.: табл. - (Серія "Нормативна база підприємства"). - +CD-ROM.

Довідник містить нормативно-правові документи, що стосуються правових основ діяльності, пов'язаної з харчовою продукцією та продовольчою сировиною. Призначений фахівцям, студентам відповідних закладів та споживачам харчової продукції.

663

П78

Проблеми харчування, № 1-2 (34-35) / Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Нац. комісія України з Кодексу Аліментаріус. - К.: Медицина України, 2012. - 64 с: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Проаналізовано стан харчування населення України за 20 років(1990 - 2010рр.). Дані про стан споживання продуктів харчування населенням після 1990 року наведені в таблицях.

637.1

С40

Сіра, Ю.В.Молочна промисловість: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю.В. Сіра, О.В. Коваленко; Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2014. - 90 с.: рис., табл.

Викладено аспекти розвитку ринку молочної продукції в сучасних умовах становлення вітчизняної економіки під впливом зовнішніх і внутрішніх ризиків. Проаналізовано сучасний стан та ефективність використання ресурсного потенціалу галузі, кон'юнктуру ринку; проведено моніторинг цін; визначено зміни рівня та структури виробництва молока і молокопродуктів і  їх споживання; виявлено вузькі місця та обгрунтовано основні напрями розвитку всіх його складових як у вітчизняному, так і світовому вимірі.

663

С40

Сирохман, І.В.Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: підручник/ І.В. Сирохман, Т.М. Лозова; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 612 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.592-593.

Викладено вплив різних чинників на формування споживних властивостей крохмалю, крохмалепродуктів, цукру, меду і кондитерських товарів, наведено їх класифікацію і дано товарознавчу характеристику цих виробів. Підручник включає новітні досягнення науки і техніки, галузей виробництва цукру, кондитерських виробів, матеріал щодо ідентифікації видів, виявлення фальсифікації.

664.6

С40

Сирохман, І.В.Якість і безпечність зерноборошняних продуктів: навчальний посібник/ І.В. Сирохман; М-во освіти і науки України. Львів. комерц. акад. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.: табл. - Бібліогр.: с.363-381.

В посібнику розглянуто  вплив різних чинників на якість і безпечність зерна, борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів, можливості поліпшення  якості, впливу основних факторів на формування якості під час перероблення, з додаванням різних нетрадиційних видів сировини, харчових добавок та ін., що запобігають небажаним змінам, особливо під час зберігання.

663

С91

Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування. Тези доп. Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф., м. Харків, 20-21 жовтня 2011 року/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХДУХТ, КНТЕУ. - Харків: ХДУХТ, 2011. - 204 с.: рис.

В збірнику розглянуті питання з управління якістю харчової продукції, її екологічної безпеки. Велику увагу приділено оздоровчому харчуванню, проблемам та напрямкам розвитку сучасних методів контролю якості продуктів.

664.8

Т38

Технологии и системы контроля качества, применяемые при производстве продуктов детского питания: учебное пособие/ Под общ. ред. Г.Ю. Сажинова; М-во сел. хоз-ва РФ. - М.: РИА РАЙ-СТИЛЬ, 2002. - 731 с.: табл. - Библиогр.: с. 729-731

В учебном пособии приводятся данные о самых новых системах, оборудовании и приборах для производства продуктов детского питания.

663

Т38

Технологія харчових продуктів функціонального призначення: монографія/ А.А. Мазаракі , М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін.; за ред. д-ра техн. наук. проф. М.І. Пересічного; М-во освіти і науки, молоді т спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: КНТЕУ, 2012. - 1116 с: табл. - Бібліогр.: с.888-889. - Додат.: с.890-101.

Розкрито спектр питань з новітніх технологій харчових продуктів функціонального призначення. Проаналізовано фактичний стан харчування і розроблено рекомендації щодо харчування різних верств населення України.

665

Х46

"Химия и технология жиров": тезисы докл. Межд. научн.-техн. конф., 29 сентября - 3 октября 2008 г., г. Алушта/ Укр. НИИ масел и жиров УААН. - Б.м., 2008. - 97 с: рис. - Библиогр. в конце ст.

663

Э79

Эрл, М.Разработка пищевых продуктов: пер. с англ. В.Ашкинази, Т.Фурманской/ М. Эрл, Р. Эрл, А. Андерсон.- СПб.: ПРОФЕССИЯ, 2004. - 381 с.: рис., табл. - (Научные основы и технологии).- Библиогр. в конце разд.; Предм. указ. с.377-381.

Удачно сочетающая в себе специфику разработки новых продуктов в пищевой промышленности и общие вопросы управления инновационной деятельностью, эта книга должна привлечь внимание руководителей и технологов пищевых предприятий, а также студентов и преподавателей вузов.

61

Э 67

Энфельдт, А.Революция в еде! Диета без голода/ А. Энфельдт; пер. со швед. М. Людковской . - М.: БММ, 2014. - 255 с. - Алф. указ.: с.252-254; имен. указ.: с. 254.

В книге шведского врача  изложены  теория, результаты исследований и экспериментов о здоровом питании человека, без применения специальных диет, голодания, отказа от жирной, калорийной пищи. Описаны сложные биохимические процессы, происходящие в организме; даны советы, как поддерживать себя в отличной физической форме и сохранить здоровье на долгие годы.

61

Ю16

Юдина, С.Б.Технология продуктов функционального питания: [учебное пособие]/ С.Б. Юдина. - М.: ДеЛи принт, 2008. - 280 с.: табл. - Бібліогр.: с. 278.

В пособии рассмотрены социально-экономические аспекты современного питания человека, основные и альтернативные теории питания, компоненты пищи и их роль в профилактике и лечении основных заболеваний. Приведена классификация пищевых и биологически активных добавок, а также показана их роль в производстве продуктов питания. Рассмотрены различные виды рационального и лечебного питания. Приведены технологии производства продуктов детского питания на мясной, молочной, рыбной и плодово-овощной основах.

 

Автореферати  Удосконалення технології  продуктів функціонального призначення

664.6

А 16

Абрамова, А.Г.Удосконалення технології бісквітів пониженої глікемічності та калорійності шляхом використання цукрозамінників нового покоління: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.01/ А.Г. Абрамова; НУХТ. - К., 2016. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

Дисертація присвячена удосконаленню технології бісквітів дієтично-функціонального призначення шляхом використання цукрозамінників нового покоління еритрітолу, мальтітолу, ізомальтітолу, що мають низьку калорійність і понижену глікемічність. На нові види бісквітів зі зниженою глікемічністю та калорійністю розроблено та затверджено рецептури, проведено апробацію технології розроблених бісквітів у виробничих умовах.

664.1

A40

Акмен, В.О.Формування споживних властивостей дієтичних добавок з гемовим залізом для кондитерських виробів: автореф. дис...канд.тех. наук: 05.18.15/ В.О. Акмен; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків.  держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2013. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с.15-19.

Досліджено показники якості та безпечності дієтичних добавок за різних умов та термінів зберігання.

664.8

Б48

Берестова, А.А.Технологія дрібнодисперсних  заморожених добавок із фруктів та їх використання в оздоровчих молочно-рослинних продуктах: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.13/ А.А. Берестова; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-21

Робота присвячена розробці інноваційної технології дрібнодисперсних заморожених добавок із фруктів (яблук, лимонів, апельсинів, бананів) у формі , яка включає кріогенне "шокове" заморожування та дрібнодисперсне низькотемпературне подрібнення та супроводжується процесами кріомеханодеструкції, механоактивації, комплексний вплив яких призводить до вивільнення прихованих зв'язаних з біополімерами неактивних форм біологічно активних речовин ї трансформації їх у вільний стан, в результаті чого готовий продукт порівняно з вихідною сировиною отримує принципово нові споживчі властивості.

664.6

Д30

Демічковська, М.П.Технологія борошняних кулінарних виробів на основі функціональних композицій: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ М.П. Демічковська; КНТЕУ. - К., 2013. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-19

В роботі встановлено, що використання функціональних композицій з білково-жирової добавки "Супер" ЕКО, дієтичної добавки з морської водорості цистозіри, карагінану забезпечує утворення тістового та фаршевого напівфабрикату, наближеного за структурно-механічними показниками до традиційного тіста та фаршу. Розроблено технологію та асортимент борошняних кулінарних виробів на основі функціональних композицій дієтичних добавок.

664.7

Ж 91

Журлова, О.Д.Розробка біотехнології функціональних інгредієнтів із зернової сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.20/ О.Д. Журлова; М-во освіти і науки України,  Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с. 14-15

Досліджено біохімічний склад пшеничних і житніх висівок, на підставі чого зроблено висновки про можливість їх використання як джерела для виробництва функціонально фізіологічних інгредієнтів. Охарактеризовано біохімічний склад та фізіологічні властивості отриманих ферментолізатів пшеничних і житніх висівок, які підтверджують доцільність використання методів біомодифікації для вилучення вуглеводно-білкової суміші, поліфенолів, ксилоолігосахаридів та активованих харчових волокон.

637.1

К 82

Крижак, Л.М.Удосконалення технології йогурту функціонального призначення з використанням ехінацеї пурпурової: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Л.М. Крижак; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-16

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню технології йогурту функціонального призначення із застосуванням композиції заквашувальних культур із лакто- й біфідобактерій з підвищеними антагоністичними й пробіотичними властивостями та комплексу біологічно активних речовин рослинного походження. Проведено медико-біологічну оцінку безпечності продукту.

637.3

Л 22

Ланженко, Л.О.Розробка технології твердого сиру функціонального призначення: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Л.О. Ланженко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі науково обгрунтована доцільність використання високотемпературного режиму теплового оброблення нормалізованої суміші при виробництві твердих сирів функціонального призначення з метою підвищення ефективності пастеризації, виходу і біологічної цінності цільового продукту. Розроблено рецептуру, технологію і нормативну документацію на виробництво твердого сиру функціонального призначення, проведено промислову апробацію розробленої технології. Доведено можливість виробництва розробленого біфідовмісного твердого сиру без здійснення модернізації і реконструкції сироробних підприємств.

663

Л 93

Любарська, Л.С.Гігієнічна оцінка забезпечення харчового раціону населення України цинком і міддю: автореф. дис. ... канд. біологіч. наук: 14.02.01/ Л.С. Любарська; Держ. установа "Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Нац. Академії мед. наук". - К., 2016. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-18

Робота присвячена оцінці забезпечення цинком та міддю населення України за рахунок харчових продуктів. Проведено гігієнічну оцінку находження цинку та міді з рекомендованим набором продуктів, орієнтовним раціоном харчування для дорослих та дітей. Обгрунтовано необхідність створення інформаційного матеріалу вмісту цинку та міді в продуктах харчування до довідникових таблиць.

664.8

П30

Петрова, Ж.О.Створення енергоефективних теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.14.06/ Ж.О. Петрова; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. - К., 2013. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с. 33-38

В роботі вивчено сучасний стан питання, передумови виникнення та розробки продуктів з функціональними властивостями. Створені рослинні композиції та розроблена їх класифікація на основі функціональних інгредієнтів. Розроблені енергоефективні режими підготовки сировини до сушіння, при яких максимально збережені основні компоненти сировини з мінімальними енерговитратами на процес.

664.3

П44

Подлісна, О.В.Удосконалення технології жирової основи функціональних маргаринів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ О.В. Подлісна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ "Харківський політехнічний інститут". - К., 2012. - 18 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-17.

Дисертацію присвячено удосконаленню ферментативної технології жирової основи функціональних маргаринів, збагачених діацилгліцеринами та структурованими ліпідами. Обгрунтовано необхідність застосування біокаталітичних технологій для одержання зазначених функціональних інгредієнтів.

637.1

Р69

Романченко, С.В.Розробка технології напою кисломолочного для дитячого харчування: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ С.В. Романченко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-16. 

Робота присвячена науковому обгрунтуванню і розробці технології напою кисломолочного для дитячого харчування з тривалим терміном зберігання і гіпоалергенним впливом з використанням заквасок мезофільних молочнокислих лактококів безпосереднього внесення, змішаних культур адаптованих до молока біфідобактерій і фізіологічно функціональних харчових інгредієнтів.

637.3

Р 98

Рябченко, Н.О.Формування споживних властивостей м'яких розсільних сирів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Н.О. Рябченко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2013. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с. 14-17

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню формування споживних властивостей, асортименту та розробці нових рецептур м'яких розсільних сирів із додаванням дієтичної добавки "Ламідан" і альбумінної маси та їх товарознавчій характеристиці. Проведено товарознавчу оцінку нових м'яких розсільних сирів за комплексом органолептичних, фізико-хімічних, структурно-реологічних, мікробіологічних показників та показників безпечності.

663

С 24

Свідло, К.В.Наукове обгрунтування використання дієтичних добавок рослинного походження в технологіях кулінарної продукції геродієтичного призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ К.В. Свідло; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - К., 2016. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-40.

В роботі розроблено технологічні схеми, встановлено механізми регулювання функціонально-технологічних і реологічних властивостей розробленої кулінарної продукції. Уперше отримано закономірності формування якості кулінарної продукції геродієтичного призначення під час її виробництва та зберігання. Досліджено харчові раціони спеціалізованих геріатричних закладів й установлено невідповідність їх нормам геродієтики. Запропоновано модель розподілу енергетичної цінності між групами кулінарної продукції в добовому раціоні геродієтичного призначення та створено зразковий харчовий раціон.  

637.1

С60

Соломон, А.М.Розробка технологій десертних ферментованих продуктів функціонального призначення: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.18.04/ А.М. Соломон; М-во освіти і науки України,  Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 19 с: табл. - Бібліогр.: с.  15-16

Дисертація присвячена питанню підвищення безпечності молока-сировини, розширенню асортименту десертних продуктів функціонального призначення. На основі теоретичних і експериментальних досліджень розроблено рецептури і технології молочних десертних ферментованих продуктів функціонального призначення. Розроблено науково обгрунтовані рецептури і технології молочних десертних продуктів.

663.8

Х 20

Харгелія, Д.Д.Технологія оздоровчого ферментованого напою на основі цукрового сорго: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ Д.Д. Харгелія; М-во освіти і науки України,  НУХТ. - К., 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню - розробленню технології оздоровчого ферментованого напою на основі нетрадиційної сировини цукрового сорго, яка є цінним джерелом біологічно активних речовин. Експериментально визначено оптимальне дозування  та тривалість дії ферментних препаратів амілолітичної та цітолітичної дії для гідролізу високомолекулярних вуглеводів соку і отримання сусла високої якості.

663

Х 76

Хоменко, О.О.Товарознавча оцінка арахісу та вдосконалення споживних властивостей продуктів з нього: автореф.  дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ О.О. Хоменко; М-во освіти і науки України,  Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

Комплексно досліджено хімічний склад 19 сортів арахісу, вирощеного з генофонду рослин України. Досліджено амінокислотний склад білка арахісу та його біологічну цінність. Установлено сортову специфічність накопичення арахісом токсичних речовин та запропоновано спосіб їх зниження. Розроблено та затверджено нормативну документацію на нову продукцію. Результати досліджень упроваджено у виробництво та навчальний процес.

664.8

Д75

Дроздова, В.А.Державне регулювання в сфері виробництва продуктів дитячого харчування: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.03/ В.А. Дроздова; Міжнародний ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2012. – 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.17-18.

Проведено оцінку процесу кластерізації в Україні та запропоновано створення кластеру з виробництва дитячого харчування.

664.8

М 13

Мазуренко, І.К.Наукові основи технологій консервованих продуктів для дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ І.К. Мазуренко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 37 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-33

В роботі розроблено асортимент консервованих продуктів для дітей, хворих на цукровий діабет, дисбактеріоз, порушення обміну речовин, захворювання печінки та жовчних шляхів. На запропонований асортимент консервованих продуктів розроблена нормативно-технологічна документація, яка погоджена з МОЗ України і затверджена у встановленому порядку. 

664.8

Р69

Ромашко, О.В.Удосконалення технології харчоконцентратів швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування: автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.18.01/ О.В. Ромашко; НУХТ. - К., 2004. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

Проведено оцінку процесу кластерізації в Україні та запропоновано створення кластеру з виробництва дитячого харчування.

 

Державні стандарти

ДСТУ 7791:2015  Консерви овочево-рибні для дитячого харчування. Технічні умови/ Т. Громова, І. Мазуренко, О. Невесела, Л. Філіпова; (ВП НУБІП України "НДПІ стандартизації і технології екобезпечної та органічної продукції"). - Вид. офіц. - Уведено вперше;  чинний від 2016-04-01 . - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 15 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 14.

 

ДСТУ 4557:2006 Продукти жирові для дитячого та дієтичного харчування. Спреди дитячі. Технічні умови. - Вид офіц. -  Уведено вперше; с чинний від 2007-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 13 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.12-13.

 

Добавил: CNTB, 04.06.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 10 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0