(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Аграрній менеджмент і підприємництво

631.1

К72

Костецький, Я.І. Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України: теорія і практика: монографія/ Я.І. Костецький; Тернопільський Національний економічний університет. - Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 356 с. - Бібліогр.: с. 305 -342. - ISBN 978-966-654-444-8

У монографії узагальнено і висвітлено специфіку організаційної структури, механізм функціонування та поглиблено теоретико-методологічні засади розвитку аграрного сектору України. Здійснено оцінку стану та проблем розвитку аграрної галузі. Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності діяльності, визначення пріоритетів та формування ефективної стратегії розвитку.

631

А26

Агропромисловий комплекс України. Сьогодення та майбутнє. 2010. Вип. другий: інформ. - довід. вид./ авт.- упоряд. Н.Г. Гороховська. - Киiв: ТОВ "Видавництво "Престиж Медіа інформ"", 2010. - 304 с: іл

У виданні висвітлено інформацію про сучасний стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України, провідних сільськогосподарських підприємств, харчової промисловості, а також подана інформація про громадські об'єднання, асоціації, вищі навчальні заклади, що входять до агропромислової галузі. 

 

631.1

В26

Ведение аграрного бизнеса в Украине/ Украинский клуб аграрного бизнеса. - К., 2013. - 94 с.: граф., цв. ил

Рассмотрены рынки факторов аграрного производства, ключевые изменения в законодательстве касающиеся аграрного бизнеса, инвестиционная привлекательность сегментов аграрного бизнеса.

 

631.1

К36

Кестер, У.Основы анализа аграрного рынка : [учеб.]/ Ульрих Кестер; науч. ред. пер. О. Нивьевский. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - К.: АДЕФ-Україна, 2010. - 486 с.: рис. - Библиогр.: с.441-457.-  Предм. указ.: с. 458-463.

В книге изложены основы политэкономии, основополагающие знания отраслевой экономической политики на примере аграрного сектора. Рассматриваются основы ценообразования на товарных рынках, рынках средств производства. Раскрываются особенности аграрной политики, главным образом, на примере Европейского Союза.

 

631.1

О-17

Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі: практичне керівництво/ В.М. Жук, Б.В. Мельничук, Ю.С. Бездушна; за ред. В.М. Жука. - К.: Всеукр. ін-т права і оцінки, 2013. - 86 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-97205-0-4

У керівництві розкриті питання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрного бізнесу, наведено послідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиціної привабливості підприємства (юридична, фінансова, податкова перевірка). Висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділянки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, сільськогосподарська продукція).

 

Авторські реферати дисертацій

 

631.1

A25

Агрес, О.Г. Економічна ефективність використання основних засобів сільськогосподарських підприємств: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ О.Г. Агрес; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2013. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с.16-17

Обгрунтовано пропозиції з оптимізації капітальних витрат на оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств.

 

631.1

A66

Андрущенко, А.В. Наукове обгрунтування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис...канд. с.-х. наук: 03.00.16/ А.В. Андрущенко; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - К., 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.18-19

Удосконалено підходи щодо акумулювання коштів, що надходять від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництв, на рівні обласних бюджетів.

 

631.1

Б24

Баришевська, І.В. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.04/ І.В. Баришевська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграрн. ун-т. - Миколаїв: МНАУ, 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.21

Проведено оцінку стану та тенденцій розвитку аграрних підприємств. Удосконалено підходи до побудови функціональної структури різних типів.

 

631.1

Б39

Бездітко, О.Є. Управління ризиками сільськогосподарських підприємств: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.04/ О.Є. Бездітко; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків: ХНАУ, 2013. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.16-17

На системній основі проаналізовано структурні і організаційні зміни, динаміку основних економічних та інформаційних заходів.

 

631.1

Б61

Білич, А.В. Вартість аграрних підприємств : оцінювання та фактори зростання : автореф. дис. ...  канд. екон. наук: 08.00.04/ А.В. Білич; М-во освіти і науки України, Держ.  вищ. навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі досліджено специфіку й наведено відповідний алгоритм оцінювання вартості підприємств аграрного сектору з урахуванням вартості права оренди землі, дії ризиків систематичного та специфічного характеру. Розроблено теоретико-методичні підходи до системи вартісно-орієнтованого управління аграрними підприємствами у взаємозв'язку з рівнем їхньої економічної та технічної ефективності, індексом неплатоспроможності та іншими драйверами вартості.

 

631.1

Б61

Білоусько, Н.Л. Стратегічні напрями формування техніко-технологічного забезпечення рослинництва в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис...канд. екон.наук: 08.00.04/ Н.Л. Білоусько; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. аграр.  ун-т. - Харків, 2014. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с. 15-16

У дисертації визначено теоретичні, методичні та практичні питання щодо формування техніко-технологічного забезпечення сільського господарства. Обгрунтовано економічну сутність поняття техніко-технологічне забезпечення рослинництва в сільськогосподарських підприємствах.

 

631.1

Б 72

Бобровська, Н.В. Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.В. Бобровська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-22

В роботі розроблено концептуальний підхід, в основу якого покладено систему дій, поглядів на явища та процеси у напрямку формування якісної основи природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки, обгрунтовано еколого-орієнтований підхід у формуванні і  використанні природно-ресурсної основи з урахуванням біологічних особливостей природних ресурсів за видами у їх взаємозв'язку.

 

631.1

Б 82

Борецька, З.П. Формування системи управління якістю у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ З.П. Борецька; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку господарюючих суб'єктів аграрного сектору економіки, визначено фактори, що впливають на якість діяльності досліджуваних господарств та викладено результати оцінювання існуючої системи управління якістю сільськогосподарських підприємств. Розроблено науково обрунтовані рекомендації та практичні пропозиції стосовно подальшого удосконалення системи управління якістю , зокрема прийняття ефективних управлінських рішень щодо виробництва та якості сільськогосподарської продукції з метою підвищення конкурентоспроможності товаровиробників.

 

С60

Соловей, Т.В. Розвиток форм організації аграрного виробництва в регіонах України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05/ Т.В. Соловей; М-во освіти і науки України, Полтавський нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі застосовано методологію дослідження на основі взаємообумовленості раціональних форм господарювання й рівня розвитку продуктивних сил, використання механізму дії та форм реалізації економічних законів. Зроблено оцінювання нормативно-правового забезпечення розвитку аграрного виробництва в Україні. Розроблено моделі розвитку ринкових аграрних форм господарювання, визначено регіональний зміст монопольних тенденцій аграрних форм господарювання, обгрунтовано процес формування раціональних аграрних форм господарювання з виробництва органічної продукції. 

 

 

 

Добавил: CNTB, 04.09.2020, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 35 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0