(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

17 квітня – День довкілля

50

Б63

Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії: моногр./ В.Д. Романенко, В.М. Якушин, В.І. Щербак и др. - К.: Наукова думка, 2019. - 256 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.239-251 . - ISBN 978-966-00-1715-3

В монографії запропоновано моделі реалізації обчислювальних механізмів управління екологічним станом і якістю води дніпровських водосховищ. Отримані результати можуть бути використані для розроблення прогнозних оцінок впливу зміни клімату на біорізноманіття та біологічні ресурси водосховищ з метою екологічно збалансованої експлуатації їх екосистем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Б86

Бохан, А.В.   Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02/ А.В. Бохан; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка . - К., 2020. - 40 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.31-38

В роботі систематизовано кластери екологічної дипломатії, визначено роль екологічних ризиків, дипломатії та безпеки в умовах розвитку світової економіки. Запропоновано напрями екологічної дипломатії України з урахуванням архітектонічної моделі розвитку і надано рекомендації щодо реформування дипломатичної служби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

О-57

Омаров, А.Е. Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності: державно-управлінський аспект: моногр./ А.Е. Омаров; за ред. О.І. Крюкова. - Харків: ПромАрт, 2018. - 288 с.: іл. - Бібліогр.:

с.239-214 . - ISBN 978-617-7634-24-8

У монографії розглянуто питання ролі екологічної безпеки держави в системі національної безпеки. Проаналізовано нормативно-правову базу екологічної безпеки України. Визначено пріоритетні напрямки державної політики України у сфері екологічної безпеки. Грунтовно розглянуто питання ролі цивільного захисту у системі екологічної безпеки держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Л 93

Людина та довкілля. Проблеми неоекології: [зб. ст.], №1-2 (27)/ Костріков , Н.В. Максименко, А.Н. Некос; гол. ред. О.М. Крайнюков; ХНУ імені В.Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - 156 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Представлені результати досліджень в області географії, екології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики аналізу, оцінки та оптимізації стану навколишнього середовища, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля; розглядаються питання екологічного менеджменту, безпеки і освіти.

50

С 80

Стійкість екосистем до радіаційних навантажень: моногр./ І.В. Матвєєва, С.І. Азаров, Ю.О. Кутлахмедов, О.В. Харламова; Нац. авіаційний ун-т. - К.: НАУ, 2016. - 395 с.: рис. - Бібліогр.: с.355-391 . - ISBN 978-966-932-007-0

У монографії наведено результати дослідження і моделювання радіоекологічних процесів на основі розроблених ідей теорії радіоємності й надійності. Проаналізовано радіаційний стан лісових масивів під час пожеж, наведено математичну модель лісової пожежі, проведено моделювання викиду радіоактивних продуктів згоряння із зони лісової пожежі, а також розрахунок дозових навантажень радіаційного ризику для населення. Запропоновано геоінформаційну систему підтримки прийняття рішень із локалізації та ліквідації лісових пожеж для мінімізації радіоекологічних наслідків.

50

Є 24

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля: у  3-х  ч.: проект технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища"/ М-во екології та природних ресурсів України. - К.: Норма

Ч. 1: Оцінка впливу на довкілля: міжнародні стандарти, досвід інших країн і передумови до запровадження нової моделі оцінки впливу на довкілля в Україні та її основні елементи/ Є Алексєєва, С. Вихрист, Єжи Єндрошка, Ненад Мікуліч; М-во екології та природних ресурсів України. - 2018. - 134 с.: іл.

Видання здійснене проектом технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища." Оцінка впливу на довкілля (ОВД) - одна з форм екологічної оцінки, яка є міжнародно визнаним інструментом превентивної екологічної політики, скерованим на вивчення, аналіз та оцінку планових видів діяльності з метою забезпечення екологічно збалансованого сталого розвитку.

50

Є 24

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля: у 3-х ч.: проект технічної допомоги ЄС "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища"/ М-во екології та природних ресурсів України. - К.: Норма

Ч. 2: Нормативно-правова база у сфері оцінки впливу на довкілля/ упоряд.: Є Алексєєва,  С. Вихрист,  Д Скрильніков; М-во екології та природних ресурсів України. - 2018. - 115 с.

В збірнику містяться законодавчі та нормативні акти  України, що встановлюють правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, прийняті в рамках проекту технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища".

50

П 78

Продромус рослинності України: моногр./ Д.В. Дубина, Т.В. Дзюба, С.М. Ємельянова; НАНУ, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К.: Наукова думка, 2019. - 784 с. - Бібліогр.: с. 632-700. - ISBN 978-966-00-1666-8

Продромус є монографічним виданням із синтаксономії рослинності України. Викладено історію розвитку цього напряму на основі методу Браун-Бланке, розглянуто особливості класифікаційних одиниць вищих рангів порівняно з центрально- і західноєвропейськими. Проаналізовано фітосоціологічні матеріали із застосуванням новітніх методів їх опрацювання та представлено класифікаційну схему рослинності України.
 

Відповідь бізнесу на ризики забруднення довкілля використаною упаковкою //Упаковка. - 2019. - №1. -  С. 37-41. - ДНТБ

Кривошей, В.М. Упаковка, полімери, сміття. Що робити?/ В.М. Кривошей //Упаковка. - 2019. - №1. -  С. 42-44. - ДНТБ

Экология полимерной упаковки: [интервью ген. дир. компании "Авентин" Дениса Любенко] //Упаковка. - 2019. - №3. -  С. 12-14. - ДНТБ

Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем/ І.О. Яснолоб, Т.О. Чайка, О.П. Зоря, Н.В. Дем'яненко //Економіка АПК. - 2019. - №8 (серпень). -  С. 94-102. - Бібліогр. в кінці ст.

Шарий, Г.І. Охорона грунтів: екологічна рента як стимул органічного землеробства/ Г.І. Шарий, В.В. Тимошевський, О.А. Максименко //Економіка АПК. - 2019. - №10, жовтень. -  С. 26-33. - Бібліогр. в кінці ст.

Лутковська, С.М.   Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептіальні аспекти/ С.М. Лутковська //Економіка АПК. - 2019. - №12, грудень. -  С. 87-96. - Бібліогр. в кінці ст.

Полімери та довкілля //Упаковка. - 2020. - №1. -  С. 6.

Будущее в мусорной корзине. Точка зрения на проблему пластикового загрязнения //Мир упаковки. - 2020. - №1. -  С. 24-28.

Материалы Віо-Flex для тонких пленок. Биодеградация в бытовых условиях //Мир упаковки. - 2020. - №1. -  С. 29.

Замотаев, П.В. Контекст для упаковки (экология в кривом зеркале информации)/ П.В. Замотаев //Упаковка. - 2020. - №2. -  С. 31-37. - Библиогр. в конце ст. - Продолж. в след. номере

 

 

Добавил: CNTB, 16.04.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 19 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0